Gmina Chmielno Inwestycje

CHMIELNO. GMINNE INWESTYCJE KONCENTROWAŁY SIĘ DLA POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA I PŁYNNOŚCI RUCHU DROGOWEGO, ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ, SPORTOWEJ I SPOŁECZNEJ.

Gminne inwestycje koncentrowały się dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, rozbudowy infrastruktury oświatowej, sportowej i społecznej. Poza nimi dla poprawy życia mieszkańców podjęto wiele działań o charakterze organizacyjnym.

 

 Poprawa bezpieczeństwa dla kierowców i pieszych

 

 Temu zagadnieniu samorząd w roku 2017 poświęcił wiele czasu i uwagi. Prace nad modernizacją infrastruktury drogowej to gruntowne modernizacje nawierzchni asfaltowej połączone z budową kanalizacji deszczowej. Zrealizowano inwestycje poprawiające stan dróg w Zaworach, Reskowie, Kożyczkowie i Chmielnie.

Kosztem 760 tys. zł zmodernizowaną ul. Akacjową w Chmielnie. Inwestycja ta której celem było uregulowanie odprowadzania wód opadowych objęła budowę studni i kanałów deszczowych oraz połączenie ich z istniejącą siecią kanalizacyjną. Wykonano też nową nawierzchnię jezdni i zjazdów. Wybudowano nowe i przebudowano istniejące chodniki oraz skrzyżowanie. Pojawiły się murki oporowe oraz wykonano oznakowanie i ustawiono elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W celu uregulowania komunikacji na ul. B. Grzędzickiego, przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Chmielnie wybudowano zatoczkę autobusową oraz przeprowadzono remont nawierzchni wokół placówki szkoły. Odnowiono także podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Zmodernizowaną też drogę gminną Reskowo-Lipowiec. Prace obejmujące wymianę nawierzchni z płyt YOMB na asfalt oraz rozebranie starych i ułożenie nowych przepustów kosztowały ponad 500 tys. zł.

Prawie 400 tys. zł kosztowała przebudowa drogi gminnej oraz przepustu na Strudze Kożyczkowskiej. Dzięki pracom, które objęły poszerzenie mostu oraz przebudowanie dojazdu do niego poprawiło się bezpieczeństwo przejazdu. Nowy most poprawił drożność przepływu wód. Dzięki zamontowaniu barier oddzielających pas pieszy od drogowego poprawiło się też bezpieczeństwo pieszych.

Temu celowi służyła również kolejna inwestycja – modernizacja kilometrowego odcinka drogi powiatowej z Zawór w kierunku Chmielna. Przy drodze powstała ścieżka rowerowa, która jest elementem ciągu pieszo-rowerowego wokół Jeziora Kłodno.

W tym zadaniu gmina Chmielno dołożyła 300 tys. zł do inwestycji Powiatu Kartuskiego.

Poprawie bezpieczeństwa na drogach ma też służyć modernizacja oświetlenia dróg, ciągów komunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. W marcu br. podpisano umowę o dofinansowanie tego zadania z RPO dla wspólnego projektu gmin Chmielno, Somonino i Żukowo. Obejmie on modernizację 647 punktów oświetleniowych w tych gminach przez wymianę starego oświetlenia na ledowe. Wartość projektu wynosi ponad 1,1 mln zł, z czego prawie 1 mln ma stanowić dofinansowanie unijne. Prace przy tym zadaniu mają się zakończyć w czerwcu przyszłego roku.

Poprawa infrastruktury ułatwiające życie mieszkańców

 Niemal 3 mln zł kosztowała budowa nowej sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borzestowie. Na to zadanie gmina pozyskała 640 tys zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poza pełnowymiarową salą gimnastyczną w ramach inwestycji powstały szatnie, zespół toalet z przedsionkami oraz osobna toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, pomieszczenia trenerskie, magazyn sprzętu sportowego, a także dwie nowe sale lekcyjne umieszczone w łączniku pomiędzy budynkiem szkoły a salą.

Wspólnie z Gminą Stężyca, Gminą Sulęczyno oraz Gminą Linia zrealizowano program kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej. Projekt objął prace wartości blisko 10 mln zł, z czego 5,7 mln zł wyniosło dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na terenie Gminy Chmielno termomodernizację przeszły Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i hydrofornia w Chmielnie, strażnica OSP w Kożyczkowie, Szkoła Podstawowa w Borzestowie, hydrofornia w Cieszeniu, strażnica OSP w Miechucinie oraz Szkoła Podstawowa z Ochotniczą Strażą Pożarną w Reskowie.

Poprawa warunków nauczania młodego pokolenia mieszkańców

Ogromne zmiany zaszły w sferze oświaty. Realizacja dwóch projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej o wartości ponad 5 mln złotych owocuje systematycznym podwyższaniem jakości edukacji ogólnej dla prawie 800 uczniów. Utworzenie dodatkowych 65 trwałych miejsc wychowania przedszkolnego ułatwia młodym rodzicom powrót na rynek pracy. Nasze dzieci mają zapewnione bardzo dobre warunki do rozwoju od najmłodszych lat. Projekt umożliwia 181 dzieciom w wieku przedszkolnym udział w dodatkowych zajęciach wyrównujących ich szanse, w tym dzieci z niepełnosprawnością oraz powstanie pięknych placów zabaw wyposażonych w nowoczesne urządzenia.

Dzięki realizowanym projektom do pięciu szkół i trzech ośrodków wychowania przedszkolnego trafił sprzęt elektroniczny (tablety, komputery, tablice multimedialne) oraz pomoce dydaktyczne wspomagające pracę z uczniem.

Wszystkie szkoły z terenu gminy zakwalifikowały się do rządowego programu „Aktywna Tablica”, w ramach którego zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Gmina Chmielno otrzymała dotację na zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 – 2020” w wysokości 34 480 zł. Dotacja została przeznaczona na zakup nowości wydawniczych we wszystkich szkołach na terenie gminy.

Pogłębianie się integracji mieszkańców

 W 2017 zostało poczynionych wiele kroków na drodze ku pełnej integracji mieszkańców gminy. Sprzyjały temu spotkania różnych środowisk. Od tradycyjnych festynów sołeckich, po wydarzenia zupełnie nowe na szczeblu gminy np. II Festiwal Truskawki Kaszubskiej. Niebagatelną rolę w tym pierwszym dziele odgrywa istniejący w gminie Fundusz Sołecki.

Integracji regionalnej mieszkańców gminy dobrze służyły takie wydarzenia jak kolejny festiwal Rodnej Mowy czy też szczególna w tym roku – Dzień Jedności Kaszubów, którego Chmielno było gospodarzem. W 2017 powstały na terenie gminy nowe organizacje pozarządowe: kolejne koła KGW, Koło Młodych Kaszubów.

Dużą rolę w dziele integracji odgrywa Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Pojawiło się tu wiele nowych kół zainteresowań, zrodziły się nowe pomysły. Zaczęło działać „Kino Za Rogiem”, powstała pracownia Orange. Coraz więcej mieszkańców włącza się w życie społeczne, są coraz bardziej widoczne postawy obywatelskie wśród mieszkańców gminy Chmielno.

red.

Komentarze