Powiat kościerski Wywiady

Kadencja ciężkiej pracy, rozwoju i współpracy

Rozmowa z Alicją Żurawską, starostą kościerskim

Dariusz Tryzna: Dobiega końca obecna kadencja Rady Powiatu Kościerskiego. Jak Pani ocenia ten okres?

Alicja Żurawska: Minione cztery lata, to przede wszystkim podejmowanie trudnych decyzji, których celem była poprawa złej sytuacji finansowej powiatu. Był to okres bardzo intensywnej pracy              i w głównej mierze decyzje Zarządu i Rady Powiatu Kościerskiego ukierunkowane były na podjęcie konkretnych działań zmierzających do poprawy finansów powiatu. Jedyną szansą na ratowanie budżetu, a tym samym oddalenia realnej wizji zarządu komisarycznego, było opracowanie i wprowadzenie „Programu postępowania naprawczego dla Powiatu Kościerskiego na lata 2015 – 2017”, czyli dokumentu, którego nie udało się wdrożyć przez 4 lata funkcjonowania poprzednich władz powiatowych. Program był realizowany od 30 stycznia 2015 roku do końca grudnia 2017 roku. Pomimo przeszkód, konsekwentnie realizowaliśmy założoną w Programie restrukturyzację zadłużenia powiatu, poprzez oszczędności, racjonalną politykę finansową oraz spłatę kredytów i wykup obligacji. Udało się to realizować dzięki determinacji i ciężkiej pracy radnych, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych.

DT:Jakie są zatem efekty tych działań naprawczych?

AŻ: Przypomnę, że założeniem Programu była spłata 11.080.834 zł. Powiedzieć, że udało nam się zrealizować 100% tych założeń, to zbyt mało, ponieważ na tę chwilę kwota spłaconego zadłużenia to 16,5 mln zł! Zadłużenie z roku 2014, które oscylowało na poziomie 60,99% dochodów powiatu, tj. prawie 40 mln zł, udało nam się zrestrukturyzować do poziomu 40,13% na koniec roku 2017. Zgodnie z przyjętym budżetem Powiatu na rok bieżący, osiągnie ono poziom 29%. Oznacza to, że zadłużenie w tej kadencji zostanie zmniejszone    o połowę. Jest to niewątpliwy sukces nas wszystkich.

DT:Pomimo obniżania poziomu zadłużenia powiatu, zakładanego w Programie naprawczym, udało się Państwu wypracować nadwyżkę aż o 10 mln zł większą od zakładanej oraz zrealizować wiele zadań inwestycyjnych.

AŻ: Zgadza się. To, co budzi naszą największą radość, to poziom wydatków na inwestycje. Pomimo braku dochodów ze sprzedaży mienia, związanego z brakiem zainteresowania         i trudną sytuacją na rynku nieruchomości oraz zakresu zaciągania zobowiązań kredytowych, udało się nam realizować inwestycje w każdym roku obowiązywania Programu naprawczego. Zgodnie z zapisami Programu i jego założeniami, na wydatki majątkowe          w latach 2015-2017 przeznaczono łączną kwotę 423.800 zł. Wartość ta była przyjęta na zadania realizowane w 2015 roku, natomiast na lata 2016-2017 w ogóle nie zakładano ponoszenia środków finansowych na inwestycje. Jednakże niewątpliwe zasługi w pozyskaniu środków mają  pracownicy Starostwa i jednostek organizacyjnych. Poprzez wzorowo przygotowane wnioski o dofinansowanie, ścisłą współpracę z gminami i instytucjami, dążono do uzyskania dodatkowych środków na inwestycje Powiatu. I tak, dzięki temu, w okresie realizacji Programu postępowania naprawczego oraz bieżącego roku, uda nam się zrealizować wydatki majątkowe, długo oczekiwane przez mieszkańców naszego powiatu, na poziomie prawie 37 mln zł, w stosunku do zakładanych na poziomie 0,4 mln zł. Warto także podkreślić, że na realizację wszystkich zadań i projektów pozyskaliśmy rekordową kwotę 58 milionów zł środków zewnętrznych!

DT:Jakich dziedzin dotyczą te inwestycje?

AŻ:  Przede wszystkim, i z tego jestem szczególnie dumna, są to inwestycje w infrastrukturę drogową. W tym miejscu chcę z całą stanowczością zaznaczyć, że nie udałoby się ich zrealizować, gdyby nie wielopłaszczyznowa współpraca z wszystkimi samorządami gminnymi z terenu naszego powiatu, za co ogromnie dziękuję. Najważniejsze z tych działań to przebudowa drogi Kościerzyna – Wdzydze, przebudowa drogi Mały Klincz- Wielki Klincz, kontynuacja przebudowy odcinków dróg w Lipuszu i Liniewie, odbudowa drogi Suminy – Papiernia, odbudowa drogi Karsin – Cisewie, odbudowa drogi Niedamowo – Sobącz, kontynuacja odnowy nawierzchni drogi Trzebuń – Sominy i uzupełnienie ciągu pieszego       w Dziemianach, odbudowa drogi Sobącz – Małe Liniewo, kontynuacja przebudowy dróg       w Grabowie i Konarzynach, odbudowa drogi Wielki Podleś – Dębogóry, czy przebudowa drogi Lipusz – Tuszkowy. Łącznie w tej kadencji wyremontujemy 64 km dróg powiatowych –  najwięcej w historii Powiatu Kościerskiego.

DT:Oczywiście drogi to nie wszystko…

AŻ: Tak. Szereg inwestycji oraz działań projektowych przeprowadziliśmy w edukacji i oświacie, na czele z naszą sztandarową inwestycją – budową długo oczekiwanej przez uczniów, nauczycieli i rodziców sali gimnastycznej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym i remontem istniejącej sali przy I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie. To również szereg działań z zakresu pomocy społecznej oraz likwidacji barier transportowych i architektonicznych,         a także niezwykle skuteczne pozyskiwanie środków przez naszą jednostkę – Powiatowy Urząd Pracy – na zadania związane z rynkiem pracy.

DT:Co jeszcze, poza sprawami związanymi z realizacją Programu postępowania naprawczego i inwestycjami, udało się Państwu zrealizować?

AŻ: Jednymi z ważniejszych spraw, które udało się zrealizować, to przede wszystkim uregulowanie wieloletnich sporów związanych z gospodarowaniem mienia Powiatu. Mam tu na myśli sprawy własności nieruchomości w Kościerzynie, Stawiskach, czy sprawę budynku przy ul. 3 Maja 8A, w którym mieści się obecnie Wydział Komunikacji, Wydział Edukacji i biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów. Ponadto nawiązaliśmy ścisłą współpracę z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach. Efektem tego jest opracowanie „Koncepcji szkolnictwa zawodowego Powiatu Kościerskiego”, której głównym celem jest dostosowanie obecnej oferty kształcenia w naszych szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych do aktualnych potrzeb rynku pracy. To także aktywna współpraca          z zaprzyjaźnionymi powiatami – niemieckim Okręgiem Marburg – Biedenkopf i Powiatem Nowotarskim, szczególnie w zakresie sportu dziecięcego młodzieżowego, współdziałania regionalnych zespołów artystycznych, czy integracji lokalnych społeczności. To powrót do uhonorowania uzdolnionych uczniów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych                       i ponadpodstawowych stypendiami i nagrodami Starosty Kościerskiego. To w końcu, wspomniana już wcześniej przeze mnie, poprawa i umocnienie realnej współpracy                 z samorządami gminnymi.

DT:Jak zatem podsumowałaby Pani mijającą kadencję?

AŻ: Ostatnie cztery lata pokazały skuteczność naszych działań zmierzających do poprawy sytuacji finansowej powiatu, a poprzez usprawnienie pracy Starostwa i naszych placówek oraz bardzo dobrą współpracę na różnych szczeblach, odczuwalna jest również poprawa wizerunku samorządu powiatowego. Chcę podkreślić, że nie udałoby się tego dokonać bez kompetencji i profesjonalizmu pracowników Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. To dzięki Ich codziennemu trudowi, rzetelnej pracy oraz zaangażowaniu, jakość pracy samorządu powiatowego stoi na wysokim poziomie. Można to odczuć na każdym kroku, chociażby z relacji osób i instytucji współpracujących. Dlatego też serdecznie Im dziękuję za wyrozumiałość oraz za to, że pomimo niesprzyjających okoliczności związanych z realizacją Programu, cały czas profesjonalnie podchodzili do swoich obowiązków. Nie udałoby się tego także zrealizować bez zaangażowania i współpracy Zarządu i całej Rady Powiatu Kościerskiego, którym również zależało na tym, aby wyprowadzić Powiat z tej niekorzystnej sytuacji, za co serdecznie dziękuję. To była bardzo pracowita i wymagająca podejmowania trudnych decyzji kadencja. Ale jestem przekonana, że podejmowane przez nas działania, przynoszą lub w najbliższej przyszłości będą przynosić zadowolenie i wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców Powiatu Kościerskiego – Serca Kaszub.

DT: Dziękuję za rozmowę.

 

 

Komentarze