Sponsorowane

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

Ogłoszenie o naborze nr 2/2016

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stolem

ogłasza konkurs

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020

Zakres tematyczny:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu, w ramach zakresu – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6  Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

Forma wsparcia: refundacja do 70% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, 63,63% w przypadku jednostek sektora finansów publicznych, do 100% w przypadku pozostałych podmiotów.

Termin składania wniosków: 14.11.2016r. – 30.11.2016r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stolem, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta.

Limit środków dostępnych w konkursie: 1 070 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 300 000,00 zł dla podmiotów innych niż Jednostki Sektora Finansów Publicznych

Warunki udzielenia wsparcia:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy musi zostać złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 2. Operacja musi być zgodna z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy,
 3. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy złożył obligatoryjne dokumenty zgodnie z Listą dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru stanowiącą załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 4. Podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki udzielenia wsparcia w ramach operacji polegających na Tworzeniu i modernizacji miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania  czasu zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami), stanowiących załącznik nr 4 do ogłoszenia,
 5. Operacja musi być zgodna z LSR, w tym z PROW 2014-2020,
 6. Operacja musi otrzymać minimum 5,60 pkt. w ramach oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.

Beneficjenci:

 1. osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR LGD Stolem, lub
 2. osoby prawne, lub
 3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

– mające siedzibę lub oddział na terenie objętym LSR LGD Stolem.

 

 

Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Stolem, formularz wniosku o przyznanie pomocy, instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, instrukcja wypełniania wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opis kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, procedura oceny i wyboru operacji  dostępne są na stronie www.lgdstolem.pl.

 

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Stolem (ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz). Pytania można także kierować na adres e-mail biuro@lgdstolem.pl  oraz telefonicznie (58) 680 05 70.

Załączniki:

 1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników.
 2. Lista Dokumentów wymaganych do spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru.
 3. Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 1.2.1 Tworzenie i modernizacja miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu.
 4. Warunki przyznania wsparcia w ramach operacji polegających w ramach operacji polegających na Tworzeniu i modernizacji miejsc przeznaczonych do aktywnych form spędzania czasu zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 z późn. zmianami).

 

 

Komentarze