Wokół nas

Plan zagospodarowania województwa – co to znaczy?

Przyjęto nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 2030 wraz ze stanowiącym jego część projektem Planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia–Sopot 2030. Te dokumenty dotyczą nas bezpośrednio.  Obszar Metropolitalny obejmuje Kartuzy, z kolei Kościerzyna jest jednym z przewidzianych przez plan miejskich obszarów funkcjonalnych.

 

Do najważniejszych zagadnień, dla których rozstrzygnięcia zaproponowano w projektach Planów  należą m.in.: zasady rozwoju zabudowy mające na celu „porządkowanie” struktur przestrzennych: w tym – co szczególnie interesuje obszary na obrzeżach metropolii – planowana struktura przestrzenna i hierarchia sieci dróg i linii kolejowych; kształtowanie węzła transportowo-logistycznego; rozwój systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, gaz  i paliwa płynne, struktura sieciowych produktów turystycznych: tras rowerowych, szlaków kajakowych i żeglarskich, propozycje w zakresie ochrony zasobów środowiska kulturowego.

 

Metropolia – Priorytet: drogi

Kluczem do integracji metropolitalnej jest transport. Przyjęcie planu i jego konkretne zapisy świadczą o tym, że zarówno samorząd województwa jak i gminy oraz powiaty zrzeszone w OMG-G-S stoją na stanowisku, że inwestycjami o fundamentalnym znaczeniu dla metropolii i spójności naszego regionu są drogi ekspresowe S6 i S7.

Komentarze