Gmina Liniewo

Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Liniewo w 2018 roku – dzieło otwarte…

Podsumowując pierwsze półrocze 2018 roku można zauważyć, że był to okres wytężonej  i systematycznej pracy. Priorytetem naszych działań była po pierwsze rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach i podnieść atrakcyjność przestrzeni publicznej dla mieszkańców i gości . Po drugie działania gminy szły w kierunku poprawienia komfortu i jakości życia mieszkańców w zakresie infrastruktury społecznej. Realizowane były projekty mające wpływ na oświatę i kulturę w gminie.

Rozbudowa infrastruktury drogowej

Pod koniec poprzedniego roku sfinalizowana została sprawa modernizacji Drogi Wojewódzkiej nr 224 na odcinku od  Nowej Karczmy  przez Lubieszyn, aż do skrzyżowania na Rogazy. Zmodernizowany został odcinek drogi o długości 4,5 km z czego jego połowa leży na terenie Gminy Liniewo. Wartość inwestycji to ponad 1,6 mln zł.

W bieżącym roku wykonano nawierzchnie asfaltowe na kilkunastu odcinkach dróg m.in. w miejscowościach: Lubieszynek, Iłownica, Płachty, Wysin, Chrósty Wysińskie, Chrztowo, Liniewskie Góry. W sołectwach Milonki i Liniewo utwardzono nawierzchnie dróg płytami Yomb. W Orlu i Głodowie wykonano z kostki brukowej nawierzchnię dróg, chodników, i parkingów.

Plany na drugie półrocze

Mieszkańcy naszej gminy już w najbliższym czasie będą mogli cieszyć się z terenu utwardzonego kostką brukową przy kościele parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Liniewie. W Garczynie planowane jest wykonanie dojścia i dojazdu z kostki brukowej do szatni na boisku sportowym z drogi powiatowej, zaplanowano także modernizację dojazdu do jeziora przy podgrodziu. Droga ta ze względów estetyczno – historycznych zostanie utwardzona kruszywem kamiennym. Jeszcze w tym roku planowane jest w dwóch etapach wykonanie drogi  chodników, odwodnienia oraz w części zadania oświetlenia w Liniewie na ulicach: Topolowej, Kasztanowej, Spokojnej i Tęczowej. Etap pierwszy rozpocznie się w najbliższym czasie, natomiast dla etapu II trwa procedura wyboru wykonawcy robót.

Planuje się również realizację długo oczekiwanego przez mieszkańców tematu tzn. rozbiórkę mostu na ul. Pstrąga i Gruszki. Mieszkańcy Sobącza i Bukowego Pola mogą liczyć na  wykonanie drogi o nawierzchni bitumiczno – asfaltowej na długości 600 m.

Koszt podpisanych umów na wyżej wymienione zadania to ponad  2,2 mln złotych. Na część inwestycji drogowych uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urzędu Marszałkowskiego w ramach modernizacji gruntów rolnych czy też ze środków Wojewody Pomorskiego.

Kanalizacja i wodociągi, infrastruktura komunalna

W zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej wykonano oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną w miejscowości Deka. Zakończono prace związane z wymianą sieci wodociągowej azbestowo – cementowej w ww. miejscowości. W ostatnim czasie uzyskaliśmy także pozwolenia na budowę i przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lubieszyn. W tym roku na terenie miejscowości Lubieszyn planowane jest wykonanie pierwszego etapu dużej inwestycji, która ma polegać na budowie kanalizacji sanitarnej, stacji uzdatniania wody oraz przebudowie sieci wodociągowej wraz z odtworzenie i budową kilku odcinków drogi asfaltowej koło remizy i ośrodka zdrowia. Z tego względu prosimy szanownych naszych Mieszkańców o wyrozumiałość, bo dojdzie zapewne do czasowego wstrzymania wody czy też utrudnień komunikacyjnych w związku z prowadzonymi robotami ziemnymi.

Dla integracji mieszkańców

Zadaniem własnym gminy jest również troska o infrastrukturę społeczną jaka znajduje się na jej terenie. Są to świetlice wiejskie, budynki OSP, budynki i placówki oświatowe.

 

Poprzedni rok to czas dużych zmian w budynku świetlicy wiejskiej w Lubieszynie, Głodowie i OSP Liniewo. W  roku 2017 zakończono pierwszy etap prac modernizacyjnych w budynkach w Głodowie i Liniewie, w których w tym roku kontynuuje się zaplanowane kolejne etapy prac. W świetlicy wiejskiej w Głodowie zmodernizowana została część zaplecza kuchennego, zaś w remizie OSP Liniewo wykonano nową elewację. W świetlicy wiejskiej w Wysinie również zrealizowane zostały prace remontowo – modernizacyjne poprawiające estetykę,  nadający nowoczesny  wygląd oraz podnoszące atrakcyjność tego obiektu. Na budynku w świetlicy w miejscowości Chrztowo wykonano nową elewację.

 

Koszt zawartych umów na wyżej wymienione zadania to prawie 208 tys. zł

 

W tym roku zakończone zostały prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Starym Wiecu. Świetlica ta w swoim założeniu  nawiązuje do architektury stylu kociewskiego, a wnętrze budynku zachwyca nowoczesnością swych rozwiązań technicznych.

 

W trosce o kulturę fizyczną

Otrzymał dofinasowanie wniosek Gminy Liniewo pt. „Budowa dwóch siłowni zewnętrznych w Wysinie i Głodowie oraz doposażenie czterech miejsc rekreacji” w Głodowie, Lubieszynie, Starym Wiecu i Wysinie” w ramach Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”. Została podpisana stosowna umowa z Urzędem Marszałkowskim. Złożono do Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia” wniosek na „Doposażenie 6 świetlic w miejscowościach: Chrósty Wysińskie, Chrztowo, Deka, Iłownica, Orle, Sobącz”. Został on wybrany przez Radę LGD do dofinansowania kwotą ponad 80 tys. zł. Złożono wniosek na utworzenie punktów przedszkolnych w Głodowie i Wysinie do RPO WP, wniosek czeka na rozpatrzenie. Na zadanie w Wysinie uzyskano dodatkowo dofinansowanie ze środków PFRON.

Ponad 1 mln zł dodatkowo na oświatę

Po dwóch latach szkolnych tzn.16/17 i 17/18 zakończono realizację projektu „Edukacja w Gminie Liniewo”. Dotyczył wszystkich placówek z terenu gminy. Jego wartość to ponad 1 mln zł. Uczestniczyło w nim aż 579 uczniów. Dzięki niemu w pięciu szkołach odbyły się dodatkowe zajęcia edukacyjny z przedmiotów takich jak matematyka, zajęcia z elementami robotyki, logopedia. Część środków przeznaczono na  poradnictwo psychologiczne, terapię pedagogiczną i działalność różnych kółek zainteresowań. Razem było to prawie 6,5 tys. godzin lekcyjnych.

W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne i materiały                                       biurowe. Wyposażono klasy w  tablice interaktywne,  wideoprojektory,  przenośne komputery, tablety, programy multimedialne oraz

Zajęcia edukacyjne SP Liniewo

radioodtwarzacze. Odbyły się także wyjazdy do Centrum Nauki Eksperyment w Gdyni, do zamku w Gniewie, do Węsior.

 

Sukces naszej „Gminy Rodzinnej”

W dniu 16 lutego br. Gmina Liniewo podobnie jak Gmina Kobylnica oraz Gmina Słupsk została wyróżniona jako lider wojewódzki.  Zajęliśmy najwyższą lokatę w swojej kategorii działalności samorządu terytorialnego. Uroczystość ta odbyła się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego i połączona została z prelekcją i prezentacją poszczególnych wyróżnionych gmin pn.: „Pomorskie Gminy Rodzinne”. Cieszy nas fakt, że zauważono właśnie nas naszą gminę, nasz pomysł i naszą pracę na rzecz naszych rodzin. Tak wielkie wyróżnienie może nas tylko zdopingować do jeszcze większego zapału i kolejnych oryginalnych i twórczych pomysłów w tym zakresie.

 

 

Mirosław Warczak – wójt gminy Liniewo

Drodzy Mieszkańcy Gminy Liniewo mam nadzieję, że podjęta próba ww. podsumowań chociaż w pewnym zakresie pozwoli Państwu na odpowiednią ocenę naszych działań i ewentualne uwagi co do poprawy warunków życia, pracy i wypoczynku w naszej gminie. Gmina Liniewo to dzieło otwarte i każda pomoc czy wskazówka z Waszej strony może ten stan tylko polepszyć. Podsumowując pierwsze półrocze 2018 roku można zauważyć, że był to okres wytężonej i systematycznej pracy. Priorytetem naszych działań była po pierwsze rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej, aby poprawić bezpieczeństwo na drogach i podnieść atrakcyjność przestrzeni publicznej dla mieszkańców i gości . Po drugie działania gminy szły w kierunku poprawienia komfortu i jakości życia mieszkańców w zakresie infrastruktury społecznej. Realizowane były projekty mające wpływ na oświatę i kulturę w gminie.

Komentarze