Gmina Chmielno Gmina Kartuzy Gmina Somonino Gmina Stężyca Gmina Żukowo Powiat kartuski

POWIAT. PROGRAM 500+ W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

Uchylone decyzje, wyłudzenia i opóźnienia w wypłacaniu środków – sprawdziliśmy, jak to wygląda w poszczególnych gminach pow. kartuskiego.

„Rodzina 500 plus” to realizowany w Polsce od 1 kwietnia 2016 roku program państwowy, mający za zadanie pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci. Aby to ułatwić, przyznawane jest comiesięczne świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wysokości 500 złotych. Możliwe jest też uzyskanie świadczenia na pierwsze dziecko – jednak jest to uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego.

500 plus i minus

Wnioski na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 można było składać już od 1 sierpnia. Zainteresowanie świadczeniem jest bardzo duże. W całej Polsce dochodzi przez to do opóźnień w wypłacaniu środków. Zdarzają się też wyłudzenia i uchylanych jest wiele decyzji przyznających świadczenie wychowawcze.

Sprawdziliśmy, czy z tymi problemami borykają się gminy w powiecie kartuskim.

Chmielno

Zainteresowanie świadczeniem wychowawczym w gminie Chmielno jest bardzo duże. Jak informują pracownicy GOPS w Chmielnie, prawie 100 proc. osób uprawnionych do świadczenia złożyło wniosek o ustalenie do niego prawa.

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku do GOPS w Chmielnie wpłynęły 1854 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (suma obejmuje wnioski na dwa okresy świadczeniowe). Natomiast od dnia 1 września 2017 do 23 stycznia wpłynęło 171 takich wniosków.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielnie miały miejsce przypadki, w których osoby otrzymujące świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, nie poinformowały tego organu o zmianach w sytuacji dochodowej rodziny. W takich przypadkach dochodziło do powstania nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, a w konsekwencji wiązało się z koniecznością jego zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. W takich sytuacjach świadczenia 500+ zostały uchylone w całości lub po części. Łącznie było to 57 przypadków.

– Z przykrością informuję, że w naszej gminie mieliśmy również 2-3 dniowe opóźnienia z wypłatą świadczenia wychowawczego. Wynikało to tylko ze względu na ogrom pracy w nowym okresie zasiłkowym, za które przepraszam naszych świadczeniobiorców – mówi Gabriela Jóskowska, dyrektor GOPS w Chmielnie.

Żukowo

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żukowie sytuacja wygląda trochę gorzej. Jego pracownicy w ubiegłym okresie świadczeniowym nie spotkali się z próbami wyłudzenia świadczenia wychowawczego. Jednakże wydano aż 63 decyzje o nienależnie pobranym świadczeniu w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Do tej pory wydano łącznie aż 180 decyzji odmawiających przyznania świadczenia wychowawczego.

– Zainteresowanie świadczeniem jest chyba, tak jak wszędzie, bardzo duże. Do GOPS w Żukowie wpłnęło wiele wniosków o przyznanie świadczenia. Niestety mieliśmy przez to opóźnienia w wypłacaniu środków – komentuje Alicja Pyszka, zastępca kierownica GOPS w Żukowie.

Przez dwa okresy świadczeniowe, od 1 kwietnia 2016 roku 30 września 2017 roku do GOPS w Żukowie wpłynęło łącznie 8110 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Somonino

Jak zostaliśmy poinformowani, w GOPS w Somoninie nie było przypadków odebrania świadczenia wychowawczego. Nie było również żadnych prób wyłudzania. Wioletta Arendt, Starszy Inspektor ds.świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przyznaje również, że środki wypłacane były zawsze w terminie. To bardzo dobre wiadomości zważywszy na to, że podczas dwóch okresów świadczeniowych do GOPS w Somoninie wpłynęło 1065 wniosków o przyznanie świadczenia.

Stężyca

W okresie od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku do Gminy Stężyca wpłynęło 1333 wniosków o przyznanie świadczenia 500+. Od początku funkcjonowania świadczenia wychowawczego w gminie Stężyca nie spotkano się z próbami jego wyłudzania. Były natomiast uchylenia 500 plus.

W 2017 roku wszczęto kilka postępowań w sprawie ewentualnego marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem, bądź nie sprawowania opieki nad dziećmi.

W celu ustalenia faktycznej sytuacji danej rodziny, przeprowadzono wywiad środowiskowy. W jednym z tych przypadków uchylono decyzję przyznającą świadczenia z powodu nie sprawowania opieki nad dziećmi. W 2018 roku przyjęliśmy jedno zgłoszenie w sprawie ewentualnego nie sprawowania opieki nad dziećmi, obecnie trwa postępowanie wyjaśniające – dodaje Magdalena Klasa, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Lokalnych w UG Stężyca.

Gmina Stężyca nie borykała się z problemem opóźnienia w wypłacaniu świadczenia.

Kartuzy

Klienci GOPS w Kartuzach wykazują ogromne zainteresowanie programem „Rodzina 500+”. Na pierwszy okres świadczeniowy 2016/2017 przyjęto łącznie 3519 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Na drugi okres świadczeniowy 2017/2018 (01.10.2017-30.09.2018) przyjęto ich łącznie 3405.

W GOPS w Kartuzach nie doszło do prób wyłudzania świadczenia wychowawczego. Wydano natomiast kilka decyzji o uchyleniu świadczenia. Były to przypadki, gdzie rodzic zaprzestawał sprawować faktycznej opieki nad dzieckiem, wskutek pozbawienia lub ograniczenia jego władzy rodzicielskiej decyzją sądu lub też w przypadku porzucenia rodziny.

W Kartuzach w nowym okresie świadczeniowym 2017/2018 dokonywano terminowo i na bieżąco wypłat świadczeń wychowawczych. Należy jednak podkreślić, że w pierwszej kolejności decyzje oraz wypłatę środków otrzymały rodziny, w których wnioskodawca złożył prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

W ponad 3000 przypadków należało uruchomić procedury związane z wezwaniem wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku o brakujące dokumenty dotyczące sytuacji dochodowej m.in.: Pity-11, zaświadczenia z US, świadectwa pracy, umowy zlecenia, zaświadczenia o uzyskanym dochodzie.

– Taki stan rzeczy powoduje, że po dopiero dostarczeniu wymaganych dokumentów możliwe jest dokonanie rozstrzygnięcia przedmiotowego wniosku, i ustalenie czy świadczenie wychowawcze przysługuje czy też nie, a następnie dokonanie ewentualnej wypłaty świadczenia – informuje Karolina Myszk Kierownik Działu ds. 500+ w GOPS w Kartuzach.

A.D.

Komentarze