Gmina Somonino Powiat kartuski

SOMONINO.Z OSTATNIEJ SESJI

Zdrowie, kultura i bezdomne zwierzęta

Podczas ostatniej sesji radni gminy Somonino radni uchwalili uchwały zatwierdzające sprawozdania finansowe ośrodka zdrowia, ośrodka kultury i biblioteki. Kontrowersyjną jedynie wydaje się być przyjęta uchwała, regulująca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.

Zagadnienia te stanowiły dominującą część obrad. Nad żadną z uchwał radni nie podjęli dyskusji. Pierwszą była uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Somoninie za rok 2017.          Dokumenty, które otrzymali radni i które stanowiły integralną część rocznego sprawozdania, w bardzo dużym skrócie przedstawiła kierownik SPZOZ w Somoninie Gizela Suchodolska.  Wynika z nich, że środki obrotowe placówki na koniec roku 2017 wyniosły blisko 800 tys. zł,  w tym zobowiązania niecałe 20 tys. zł, a stan należności 186 tys. zł. Zakład uzyskał w ubiegłym roku przychód w wysokości 2,3 mln zł, z czego ponad 1 mln zł, pochłonęły wynagrodzenia pracownicze, a blisko 600 tys. zł obce usługi medyczne.

Somoniński GOK frontem do mieszkańców i turystów

Następnie głos zabrał dyrektor Marian Kowalewski, który przedstawił sprawozdania finansowe za rok 2017 kierowanych przez siebie placówek, czyli Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie i Gminnej Biblioteki Publicznej. Dyrektor M. Kowalewski z pewną dozą humoru oraz pozytywnej energii, przedstawił niezwykle bogatą ofertę kulturalną, jaka skierowana była w minionym roku do mieszkańców gminy oraz turystów. Skala i rozmach wydarzeń kulturalnych jakie miały miejsce w 2017 roku w gminie Somonino, mogą zrobić wrażenie nawet na największych malkontentach i stanowić powód do zazdrości dla wielu innych samorządów gminnych. Przychód jaki GOK w Somoninie osiągnął w 2017 roku wyniósł 860 tys. zł, z czego zysk wygenerowano w kwocie 12,5 tys. zł., jednak wydaje się, że największym bogactwem tego ośrodka była koncepcja organizacyjna imprez, wydarzeń i całokształtu działalności kulturalnej. Równie imponująco wygląda działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Somoninie, która oprócz zwykłej działalności statutowej, organizowała liczne wydarzenia kulturalne, charytatywne, pomocowe i sportowe. Księgozbiór biblioteki wraz ze zbiorami jej filii w Goręczynie, wynosi 18,5 tys. woluminów. Biblioteka kolejny raz z rzędu otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej.

Kontrowersje co do opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Radni przyjęli też uchwałę dotyczącą programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Somonino na 2018 rok. Choć program zgodnie z nazwą ma dotyczyć opieki, to z jego treści wynika, że jest to także program regulacji populacji zwierząt. W paragrafie 9. mówi się wyraźnie o usypianiu, czyli zabijaniu ślepych miotów psów i kotów w celu ograniczenia ilości bezdomnych zwierząt. Jak ma się to do opieki nad zwierzętami, program nie wyjaśnia? Zgodnie z dokumentem, celem programu ma być zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu gminy, zmniejszenie ich populacji, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz edukacja mieszkańców gminy w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt. Jednak w treści programu nie ma nic na temat sposobów i form realizacji tejże edukacji.

Na zakończenie sesji, radni przegłosowali jeszcze uchwałę w sprawie podziału gminy na pięć stałych obwodów głosowania.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie i bez uprzedniej dyskusji.

BM

Komentarze