Gmina Somonino Samorząd

SOMONINO. PRAWIE PÓŁ MLN ZŁ WIĘCEJ NA DROGI

Ważną uchwałę zmieniającą budżet gminy podjęli radni podczas wrześniowej sesji rady gminy. Plan dochodów i wydatków zmniejszył się o ponad 1 mln 350 tysięcy złotych.

Z uwagi na ponadplanowe dochody w niektórych działach doszło do podwyższenia planu dochodów z powodu zwiększenia wpływów a w innych działach konieczne było zmniejszenie planu, spowodowane przesunięciem inwestycji na rok przyszły lub przedłużającą się weryfikacją specyfikacji przetargowej.

Pomorskie Szlaki Kajakowe za rok

O prawie 1 mln 600 tysięcy złotych zmniejszono plan wydatków majątkowych, które przeznaczone były na realizację gminnego fragmentu tej wielkiej inwestycji wodnej. Całość projektu to ponad 2 tysiące kilometrów sieci spławnych rzek województwa pomorskiego. Z uwagi na to, iż Urząd Marszałkowski wydłużył ocenę wniosków o dofinansowanie na koniec tego roku, siłą rzeczy realizacja tej inwestycji przesunęła się na rok przyszły.

Drogi gminne i nieruchomości

O prawie 440 tysięcy złotych zwiększono plan wydatków  bieżących na konieczne remonty dróg. Podczas sesji wójt gminy oraz niektórzy radni podnosili problem naprawy dróg i infrastruktury drogowej w gminie. Podkreślano, że sytuacja jest doskonale znana i w miarę dostępnych środków finansowych, zadania z tego zakresu na bieżąco są realizowane. Zmieniła się także kwota w planie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości  oraz wpływów ze wzrostu wartości nieruchomości. Zwiększyło to plan dochodów o ponad 317 tysięcy złotych .

Gmina pamięta o mieszkańcach

Oprócz wielu innych mniejszych zmian w planie dochodów i wydatków, zwraca uwagę zwiększona nieznacznie kwota na realizację projektu pn. Akademia Aktywności 2017-2018, której zadaniem jest aktywizacja osób pozostających bez pracy. Projekt ten realizowany jest wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach. Obejmuje aktywizację społeczną, zawodową, organizację staży, itp. Wartość zadania realizowanego do końca 2018 roku, wyniesie ponad 120 tysięcy złotych i sfinansowana zostanie ze środków unijnych.

B. Mielnik

Komentarze