Wokół nas

Uchwalili budżet i połamali się opłatkiem.

XXI Rady Gminy przyniosła ustalenie planu finansowego na 2017 rok i była spotkaniem opłatkowym radnych gminy, pracowników magistratu i wszystkich innych na niej obecnych.

Po przedstawieniu założeń budżetu, radni nie podjęli dyskusji nad nim tylko od razu przeszli do głosowania. Trzynastoma głosami  „ZA”, przyjęli uchwałę. Dwójka radnych wstrzymała się od głosu.

W planie finansowym gminy przyjęto dochody na poziomie 22,2 mln złotych. Wydatki majątkowe i bieżące  wyniosą 25,6 mln złotych. Deficyt – prawie 3,5 mln złotych zostanie pokryty kredytem w wysokości 1,9 mln zł, a na resztę 1,6 mln zł pójdą wolne środki.

Zobowiązania samorządu.

Oprócz kredytu na sfinansowanie deficytu na rok 2017, rada upoważniła wójta do zaciągnięcia dwóch krótkoterminowych pożyczek o łącznej wielkości 1,1 mln zł na spłatę wcześniejszych zobowiązań samorządu. Obsługa długu ma kosztować gminę 120 tyś zł.

Dalsze procedowanie.

Radni przyjęli też uchwałę zabezpieczającą 146 tyś zł jako zobowiązanie gminy wobec  Związku G.W. Procedowano również nad sprawami oświaty. Tu wniosek dotyczący szybszego zwołania wspólnej komisji  samorządu, nauczycieli, rodziców złożył radny Szparkowski Ludwik. Jego propozycja została podważona przez przewodniczącego komisji oświatowej radny Grzegorza Michnowskiego. W głosowaniu większość radnych odrzuciła złożony wniosek.

Wspólny opłatek.

Po części uchwałodawczej tradycją sesji budżetowych jest przełamanie się opłatkiem i złożenie sobie świąteczno noworocznych życzeń. Najpierw z mądrym słowem do obecnych zwrócił się ks. proboszcz Grzegorz Flisikowski.

-Zgromadziliście się na tej Sali, aby nie tylko przyjąć ważne uchwały ale też wskazania na kolejny rok działalności na rzecz wspólnego dobra. Niech wskazaniem w tym będą słowa Jana Pawła II dotyczące solidarności bo solidarność to zawsze jeden z drugim. Nigdy jeden przeciw drugiemu. Stąd życzę pokory i solidarności w waszych rodzinach, domach, tutaj w gminie i w Polsce.

Dariusz Drezna

Komentarze