Konkursy Zapowiedzi

Wojewódzki Konkurs Plastyczny „EKOTURYSTA”

REGULAMIN I WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

 pt: „EKOTURYSTA – PLASTYCZNY ARTYSTA  

ORGANIZATOR KONKURSU:

Pomorskie Zrzeszenie LZS

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Muzeum Sportu Wiejskiego

PARTNERZY KONKURSU

– Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łebczu

– Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie

CELE KONKURSU

 1. Kształtowanie postaw proekologicznych.
 2. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem a otaczającym środowiskiem
 3. Promocja aktywnego spędzania czasu poprzez różne inicjatywy rekreacyjne
  i turystyczne na Pomorzu
 4. Rozwijanie pasji plastycznych w wielorakich wymiarach.
 5. Promocja turystyki kwalifikowanej wśród dzieci i młodzieży
 6. Ukazanie różnych możliwości aktywnego wypoczynku na Pomorzu poprzez różne formy aktywnej turystyki: pieszej, rowerowej, wodnej,
 7. Nagłośnienie problemu braku nawyków ekologicznych wśród wielu mieszkańców Pomorza i turystów odwiedzający Województwo Pomorskie
 8. Uczczenie 30-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 9.  Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania a także
  w czasie aktywnego wypoczynku na terenie Województwa Pomorskiego

TEMATYKA KONKURSU: 

1.  Główne hasło konkursu brzmi: EKOturysta – Plastyczny Artysta

2. Prace plastyczne w dowolnej technice wykonania (rysunek, malunek, wydzieranka itd.) FORMAR PRAC kartka A-4 pozioma bądź pionowa – mają przedstawiać prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, ekologiczne postawy mieszkańców zwłaszcza podczas wędrówek pieszych, rajdów i wycieczek rowerowych, spływów kajakowych, żeglugi na jeziorach, na zatokach oraz nad otwartym morzem, piękno przyrody Województwa Pomorskiego, efekty zmian w systemie gospodarki komunalnej, pracę ludzi w celu utrzymania czystości i porządku. Do pracy dla uatrakcyjnienia można wykorzystać jakieś elementy (płaskie z oczyszczonych odpadów np. tworzyw sztucznych- jednak z zastrzeżeniem, że nie zniszczą się albo nie ulegną deformacji w czasie przesyłki bądź dostarczania prac na konkurs.

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

Kategoria I – uczniowie z klas I – III szkół podstawowych

Kategoria II – uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych

Kategoria III – uczniowie z klas VII – VIII szkół podstawowych

Kategoria IV – młodzież z szkół ponadpodstawowych – branżowych i średnich.

Kategoria V – uczniowie ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). Każda szkoła bądź placówka oświatowo – wychowawcza może zgłosić dowolną ilość prac!

Do prac należy dołączyć:

-imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa) oraz kategorię, w której bierze udział

-adres, nazwę i numer telefonu oraz adres e-mail szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została przygotowana praca; ewentualnie imię nazwisko prawnego opiekuna wraz z danymi teleadresowymi!

– nr telefonu kontaktowego do szkoły oraz adres e-mail szkoły.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o którym mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz ze zgodą na publikację na stronie internetowej Organizatora i w materiałach wydawanych przez Organizatora.

TERMINY

1.Prace konkursowe w kategoriach plastyczny i należy dostarczyć osobiście bądź drogą pocztową na adres: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łebczu, ul. Pucka 27. 84-103 Łebcz.

2. Ostateczny termin dostarczenia prac 17 października  – godz. 13.00

3. Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.

4. Uroczyste wręczenie ogłoszenie wyników, wręczenie nagród, otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 26 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym
w Łebczu o godzinie 12.00 Nagrody uczestnicy muszą odebrać osobiście podczas ogłaszania wyników. W przypadku, jeśli dany uczestnik/-czka nie będzie miała możliwości wzięcia udziału w podsumowaniu konkursów w jego imieniu nagrodę może odebrać prawny opiekun bądź przedstawiciel szkoły/placówki do której uczęszcza nagrodzony uczestnik. Osoby nagrodzone i wyróżnione zostaną poinformowane o nominacjach do nagród drogą elektroniczną i telefgoniczną

NAGRODY

1. Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora, dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu.

2. W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.

3. Dla autorów nagrodzonych oraz wyróżnionych prac przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe w postaci sprzętu turystycznego, m.in.:  rowery, hulajnogi, namioty, plecaki, śpiwory, gry edukacyjne itp. Przewidziano także puchary i medale dla laureatów konkursów.

4. W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu Organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród np. przyznanie nagród i wyróżnień równorzędnych.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Prace dostarczone na konkurs stanowią własność Organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac biorących w konkursie do celów własnych.

3. Wszelkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod numerami telefonu:
508-73-161 jasiu.t@wp.pl

4. Aktualne informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej

www.pomorskielzs.pl

Z nadzieją na liczny udział w konkursie

Jan Trofimowicz – Wiceprezes Pomorskiego Zrzeszenia LZS

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Imię i nazwisko  
Kategoria  
Nazwa szkoły  
Adres szkoły  
E-mail szkoły  
Telefon do szkoły  

Oprócz karty zgłoszeniowej należy koniecznie dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, której wzór znajduje się w kolejnym załączniku.

………………………………………………                                                                 …………..…………… dnia ……………………….

(imiona i nazwisko rodziców/ opiekunów prawnych)

……………………………………………………………………………………….

(adres  zamieszkania / pobytu )

………………………………………………………………………………………

( numer telefonu kontaktowego)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Na podstawie art. 23 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r poz. 922) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu „Zgody na udział dziecka w zajęciach sportowych”  oraz zgadzam się na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w materiałach promocyjnych, prasowych oraz stronach internetowych administrowanych przez Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie, w związku z uczestnictwem dziecka w zajęciach sportowych.

Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych dziecka podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych, w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji zajęć, zawodów i rozgrywek sportowych.

……………………………………..………..……………………………………………..

              (  miejscowość , data,  czytelny podpis)

Obowiązek informacyjny:

Administratorem danych osobowych jest Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku 80-207, reprezentowana przez Prezesa Pomorskie Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.

Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji zajęć sportowych i mogą być udostępniane w zakresie  niezbędnym innym podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnione w szczególności organizatorom zajęć sportowych, rozgrywek oraz  zawodów sportowym, a także  związkom sportowym organizującym współzawodnictwo sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym.

Na podstawie art. 32  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r poz. 922) osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) przysługuje jej prawo ich przeniesienia danych  do innego Administratora.

Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych.

Administrator Danych Osobowych powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z wioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email : pomorskielzs@wp.pl

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą, przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych przepisów prawa

Komentarze