Wokół nas

Gmina Liniewo. Otwarcie konkursu dla NGO na 2020 rok. Przeznaczono 15 tysięcy złotych.

Wójt Gminy Liniewo ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych . Wnioski można składać do 21 lutego 2020 do godziny 14:00 w sekretariacie gminy Liniewo przy ul. Dworcowej 3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację działań wynosi 15 tys. zł.

 Na rok 2020 ustalono zadania priorytetowe, takie jak wyrównanie szans edukacyjnych wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, organizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży w formach pozaszkolnych, wspieranie działań na rzecz osób starszych, działanie na rzecz zachowania zasobów kulturowych regionu oraz promocja gminy Liniewo, integracja i przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Wójt Gminy Liniewo zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów na spotkanie informacyjne dotyczące zasad i warunków przystąpienia do konkursu, które odbędzie się 6 lutego o godzinie 10:00 w sali widowiskowej UG w Liniewie.

NL

Komentarze