Gmina Lipusz Samorząd Wokół nas

Gmina Lipusz. Sesja inauguracyjna. Pierwsza sesja i rezygnacja radnego

7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Lipusz po niedawnych wyborach samorządowych. Dokonano zaprzysiężenia wójta i uroczystego ślubowania obecnych radnych. Jednak co ciekawe, przysięgi nie złożył jeden z radnych.

Obrady rozpoczęły się od uroczystego otwarcia, które poprowadził najstarszy wiekiem radny, Stanisław Lipiński. Następnie wręczono radnym oraz wójtowi Mirosławowi Ebertowskiemu, zaświadczenia o wyborze.

Kolejnym ważnym momentem było uroczyste ślubowanie radnych, którzy zobowiązali się do sprawowania swoich obowiązków zgodnie z prawem i na rzecz dobra gminy. Jednakże, pojawiło się zaskoczenie, gdy Robert Ebertowski, sołtys Lipusza, złożył rezygnację z mandatu radnego. Jego decyzja wynika z objęcia funkcji zastępcy wójta gminy Stara Kiszewa, co uniemożliwia mu równoczesne pełnienie roli radnego.

Wybór prezydium rady

Następnie przyszedł czas na ślubowanie wójta, który podjął się pełnienia swoich obowiązków zgodnie z prawem i na rzecz rozwoju gminy.

Kolejnym punktem obrad był wybór przewodniczącego Rady Gminy. Funkcję tę powierzono ponownie Bogumile Mokwińskiej, która została wybrana jednogłośnie. Przewodnicząca przejęła prowadzenie sesji i rozpoczęła prace nad ustaleniem kolejnych punktów obrad. Na funkcję wiceprzewodniczącego nominowano Mirosławę Chrapkowską oraz Adama Stoltmanna. W wyniku głosowania, funkcję tę objął A. Stoltmann, stosunkiem głosów 9:5. Jako wiceprzewodniczący, będzie wspierał przewodniczącą w codziennej pracy nad sprawami gminy.

Na zakończenie sesji radni wybrali skład komisji stałych, które będą zajmować się konkretnymi obszarami działalności gminy.

red

Radni kadencji 2024-2029:

 • Mirosława Chrapkowska
 • Wiesława Laska
 • Marcin Wantoch Rekowski
 • Piotr Szulfer
 • Adam Stoltmann
 • Justyna Kubiszewska
 • Ryszard Wojaczek
 • Bogumiła Mokwińska
 • Robert Ebertowski
 • Andrzej Narloch
 • Ryszard Ostrowski
 • Danuta Wysocka
 • Stanisław Lipiński
 • Halina Kapka

Komentarze