Miasto Kościerzyna Samorząd

Kościerzyna. Radni zaaprobowali wykonanie budżetu. Niejednogłośne absolutorium dla burmistrza

Sesja Rady Miasta Kościerzyna która odbyła się 26 maja poświęcona była przyjęciem uchwał w sprawie wykonania budżetu, zatwierdzenia sprawozdania finansowego i udzieleniu absolutorium burmistrzowi. Wszystkie uchwały przyjęto, choć jedna trzecia składu rady, miała zastrzeżenia, wstrzymując się od głosu.

Raport o stanie gminy przedstawiony przez burmistrza zawierał szerokie omówienie wszystkich niemal dziedzin działalności gminy miejskiej. Na uwagę zasługuje z pewnością kwota 24 mln zł pozyskanych dotacji, wybudowanie 50 mieszkań socjalnych, otwarcie Centrum Integracji Społecznej, modernizacja dróg czy budowa zbiorników retencyjnych chroniących przed powodzią. Po przedstawieniu raportu o stanie gminy przez burmistrza, w dyskusji głos zabrało trzech radnych. Tomasz Dargacz naświetlił ogólną sytuację związaną z trudnościami związanymi z pandemią, wyrażając też uznanie dla wielu inwestycji poczynionych w mieście i dużej kwoty pozyskanych dotacji. Radny Przemysław Brzeski zapytał o los inwestycji nad J. Gałęźnym. W odpowiedzi burmistrz Michał Majewski wyjaśnił, że wymaga ona dodatkowych środków i dokończona zostanie po sezonie. Radny Kazimierz Stoltmann dociekał jakiej inwestycji nie udało się zrealizować, otrzymując potwierdzenie, że chodzi właśnie o infrastrukturę nad J. Gałęźnym. Następnie odbyło się głosowanie. Za wotum zaufania dla burmistrza było 15 radnych a 5 wstrzymało się od głosu.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Następnie przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu. W dyskusji pojawiły się dwa głosy wyrażające gratulacje i uznanie dla burmistrza. Radny Kazimierz Maszk chwalił M. Majewskiego za przeprowadzenie miasta w tak trudnej sytuacji przez miniony rok, stwierdzając, że piątka radnych która wstrzymała się od głosu nad wotum zaufania dla burmistrza, uczyniła to ze względów politycznych. Zareagował na to radny K. Stoltmann, mówiąc, że to nie polityka zdecydowała w tym przypadku. Zadał przy okazji pytanie, skąd burmistrz weźmie drugie 24 mln zł, wymagane do dotacji  jakie otrzymało miasto na inwestycje. Gratulacje dla burmistrza złożył w dyskusji ponadto T. Dargacz.

– Mamy szansę budować w całości za środki pochodzące z dotacji lub w dużej części bez 50-cio procentowego wkładu własnego. Umożliwi to np. fundusz covidowy. Np. ul. Mała Kolejowa za 1,5 mln zł została zmodernizowana bez wkładu własnego – odparł burmistrz M. Majewski.

Czternaście do siedmiu

W dalszej części radni głosowali przyjęcie uchwał. Najpierw w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, a za chwilę w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium za 2020 rok. W obu głosowaniach udział wzięło 21 radnych. Wynik był taki sam. 14. radnych było za przyjęciem uchwał a 7. wstrzymało się od głosu.

 W ubiegłym roku dochody miasta wyniosły ponad 157 mln zł, zaś wydatki zrealizowano na poziomie 138,5 mln zł.  Na inwestycje przeznaczono 23,3 mln zł. Godną uwagi pozycją w realizacji budżetu jest wypracowana nadwyżka w kwocie 18,5 mln zł. Natomiast zobowiązania gminy miejskiej Kościerzyna z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wyniosły na ostatni dzień poprzedniego roku 39,3 mln zł.

BM

Komentarze