Inwestycje Powiat kościerski

Powiat kościerski. Inwestycje roku 2022 odpowiedzią samorządu na potrzeby mieszkańców i gospodarki

Plan finansowy roku 2022 przewidywał dochody samorządu na ponad 140 mln zł. Po stronie wydatków była to kwota 139,5 mln zł. W planie tym na inwestycje zabezpieczono ponad 27,9 mln zł. Większość z nich dotyczyła dróg. Jedyną, znaczącą inwestycją poza tym obszarem miało być rozpoczęcie budowy dwóch placówek opiekuńczych działających w ramach kościerskiego Domu Dziecka. Łącznie wydatki majątkowe miały stanowić 20 proc. planowanych wydatków ogółem. To rekordowa kwota wobec lat poprzednich. Obok realizowanych inwestycji powiat miał spłacać też swoje zadłużenie. Na koniec roku miało ono wynosić nie więcej niż 15,5 mln zł.  

GŁÓWNE INWESTYCJE DROGOWE  

Przebudowa drogi powiatowej od granicy gminy Karsin do miejscowości Wdzydze Tucholskie 

W miesiącach letnich zeszłego roku została zakończona modernizacja drogi powiatowej do Wiela na jej odcinku od granicy gminy Karsin do końca zabudowań Wdzydz Tucholskich. To daje ponad 4,6 km. Na tej długości pas jezdni został poszerzony do 6 metrów i została wykonana nowa nawierzchnia. Wykonano rowy odwadniające, splantowano skarpy i wykonano nowe zjazdy. Na terenach leśnych wycięto drzewa rosnące w pasie drogowym. Na odcinku przebiegającym przez teren zabudowany wybudowano chodnik i kanał technologiczny oraz wykonano nowe oznakowanie poziome. Wykonawcą inwestycji była firma Drogomex. Inwestycja kosztowała 4,1 mln zł. Powiat pozyskał na nią dofinansowanie z RFRD w wysokości 2,03 mln zł oraz wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych sięgające 1 mln zł. Ponadto gmina Karsin dołożyła do zadania 284 tys. zł. Swoją cegiełkę w wysokości 200 tys. zł dały także Lasy Państwowe (Nadleśnictwo Kościerzyna). 

Droga powiatowa Gostomie-Owśnice  

Inwestycja dotyczyła 6,4 km odcinka od Gostomia do Owśnic. Podzielona została na trzy odcinki. Pierwszy dotyczył przebudowy szutrowej drogi z Gostomia do Owśnic. Drugi remontu drogi z Owśnic do granicy powiatu w kierunku Stężycy. Trzeci przebudowy drogi w samej miejscowości Gostomie. Dwa pierwsze realizowała firma DROMOS z Kartuz. W ramach inwestycji wzmocniono konstrukcję drogi, poszerzono ją do 6 m, zbudowano zjazdy i zatoki autobusowe oraz wyprofilowano i utwardzono pobocza. Zostało również przebudowane skrzyżowanie przed miejscowością Gostomie. Wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Część trzecią realizowała firma PUDM z Kościerzyny. W ramach inwestycji ta część drogi powiatowej uzyskała odwodnienie, powstały przy niej chodniki, wybudowano również pętlę autobusową. Koszt inwestycji to prawie 11 mln zł. W 84 proc. została ona dofinansowana z ,,Polskiego Ładu”.  

Zadanie było częścią pakietu, na który powiat pozyskał 14,25 mln zł z ,,Polskiego Ładu”. Inwestycja została zrealizowana we wrześniu 2022 r. 

Droga powiatowa Dziemiany-Piechowice  

Modernizację drogi powiatowej Dziemiany-Piechowice realizowała firma DROMOS. Koszt zadania to prawie 5,9 mln zł. Prace budowlane obejmowały wykonanie wzmocnienia konstrukcji drogi, poszerzenie pasa jezdni oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej. W ramach inwestycji przebudowano zjazdy, zatoki autobusowe oraz wyprofilowano i utwardzono pobocza. Na terenach zabudowanych wzdłuż drogi wybudowano nowe chodniki. Odtworzono odwodnienie drogi, wykonano oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Droga powiatowa Loryniec  

Głównym celem przebudowy drogi powiatowej na odcinku zabudowanym w miejscowości Loryniec było zapewnienie bezpieczeństwa pieszym uczestnikom ruchu drogowego. Przed inwestycją droga ta była miejscami szutrowa, miała odcinki bruku i na całej długości nie było chodników. Dodatkowo inwestycja przyczyniła się do poprawy warunków komunikacyjnych i transportowych. Łączy drogę powiatową Kościerzyna – Wdzydze z DW 235.  

W jej ramach wykonano przebudowę na odcinku o długości 600 m, w tym wybudowano nową konstrukcję nawierzchni, wybudowano zjazdy do posesji, umocniono pobocza kruszywem i kanalizację deszczową. Wykonawcą inwestycji była firma Marbruk, które ją zrealizowała za 1 mln 63 tys. zł.  Kwotę 500 tys. zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu inwestycji Lokalnych, 469 124 zł stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 50 tys. zł przekazała Gmina Kościerzyna. 

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU PIESZYM  

Program ,,Bezpieczne przejścia w powiecie”  

W połowie roku 2022 zakończyły się inwestycje związane z budową bezpiecznych przejść dla pieszych w miejscowościach Głodowo, Lipusz, Nowa Kiszewa, Puc i Stara Kiszewa. Wykonawcami trzech przejść była firma Henryka Czarnowskiego z Kalisza. Po jednym zrealizowały firmy: Marbruk i przedsiębiorstwo Marka Chwarczyńskiego. W ramach tych inwestycji realizowano takie działania, jak przebudowa i budowa nowych chodników, przebudowa zjazdów, zatok i przystanków autobusowych, oznakowanie poziome i pionowe, odpowiednie ukształtowanie nawierzchni dojścia do przejścia czy ustawienie słupów oświetleniowych z oprawą typu LED. Pełen ich zakres plus budowę nowego odwodnienia drogi powiatowej na odcinku zabudowanym wykonano w miejscowości Puc.  

Jedną z największych inwestycji w tym zadaniu wykonano w Starej Kiszewie. W ramach pakietu zmodernizowano większość chodników na terenie Głodowa. Dodatkowo wybudowano dwa przejścia dla pieszych, dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wartość inwestycji wykonanych tylko w samym Głodowie to ponad 352 tys. zł. Wartość pakietu tych inwestycji to 1,74 min zł, a pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 837 tys. zł. Wkład własny był podzielony po połowie pomiędzy powiatem a gminami, na których terenie realizowane były te inwestycje.  

Budowa chodnika w miejscowości Wysin

W czerwcu 2022 roku przy drodze powiatowej w miejscowości Wysin symbolicznie oddano do użytku inwestycję zrealizowaną przez powiat we współpracy z gminą Liniewo. Zadanie to kosztowało ponad 365 tys. zł. W jego kosztach partycypowała również gmina Liniewo. Obejmowało przebudowę istniejących i budowę nowych chodników oraz przebudowę zjazdów. Wykonano nowe przejścia dla pieszych. Ustawiono oznakowanie pionowe i bariery ochronne dla pieszych. Przebudowano również istniejące odwodnienie drogi.

INWESTYCJE SPOŁECZNE  

Budowa nowych placówek opiekuńczych  

4 listopada 2022 roku została podpisana pomiędzy powiatem kościerskim a konsorcjum firm Repiński umowa regulująca wybudowanie dwóch domów dla kościerskiego Domu Dziecka. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z budową dwóch budynków mieszkalnych dwukondygnacyjnych, każdy o powierzchni ok. 450 m2 przeznaczony dla 14 wychowanków wraz z ich wyposażeniem. Łącznie nowe obiekty będą służyć 28 wychowankom w budynkach znajdą się pokoje dwuosobowe z łazienkami oraz pomieszczenia ogólnodostępne m.in. salon, kuchnia, jadalnia. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2023. Jego wartość opiewa na kwotę 12,34 mln zł, z czego 6 mln zł pochodzi z Rządowego Funduszu Strategicznego „Polski Ład”, a 2 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiat ubiega się o dodatkowe środki zewnętrzne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

INWESTYCJE W OŚWIATĘ  

„Budowlanka” doczekała się hali sportowej  

Po niespełna dwóch latach od rozpoczęcia inwestycji, 25 stycznia 2022 roku odbyła się uroczystość otwarcia hali sportowej z łącznikiem i remontem istniejącej sali przy Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Kościerzynie wraz z parkingiem. Jej wykonawcą była firma ECOZET z Kalisk Kościerskich. W ramach inwestycji wybudowano nową halę sportową, która mieści m.in. duże boisko do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki. Wybudowano też łącznik z zapleczem socjalno-sanitarnym. W ramach przedsięwzięcia uwzględniono również koszty inwestorskie oraz zakup maszyny czyszczącej. Obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość inwestycji to około 7,6 mln zł, z czego około 46 proc. stanowiła kwotę przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Choć większość inwestycji wykonano w ramach budżetu roku 2021, to na 2022 rok zabezpieczono jeszcze prawie 900 tys. zł płatności na jej rzecz.  

Budowa strzelnicy w PZS nr 1

W końcu ubiegłego roku w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Kościerzynie podjęte zostały działania dotyczące uruchomienia wirtualnej strzelnicy. Wszystko to dzięki dofinansowaniu jakie uzyskał powiat kościerski z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2022″. Uruchomiono ją w lutym br. Strzelnica jest przeznaczona do ćwiczeń w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią, wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celów oraz wspólnego wykonywania zadań strzeleckich. Dzięki nowoczesnej technologii możliwe będzie ćwiczenie umiejętności strzeleckich z użyciem laserowych replik broni używanej w polskiej armii. Obraz animacji komputerowej, tworzony na bazie wirtualnej przestrzeni 3D, wyświetlany będzie na ekranie w postaci płaskiego obrazu. Łącznie do dyspozycji są 4 stanowiska strzeleckie. Wartość wirtualnej strzelnicy wyniosła 147,6 tys. zł, z czego 73,8 proc. kwoty dofinansowało Ministerstwo Obrony Narodowej w wysokości 109 tys. zł.

Inwestycje w ramach rozbudowy szkolnictwa zawodowego 

W PZS nr 1 w związku ze zwiększeniem ilości uczniów w roku szkolnym 2022/2023 konieczne było zwiększenie liczby pomieszczeń szkolnych. Dzięki pomocy finansowej w wysokości 70 tys. zł przystosowano na sale lekcyjne pomieszczenia do tej pory wykorzystywane w innych celach. Utworzono pracownie: „Fizyczne inspiracyjne laboratorium przyszłości” oraz „Wirtualny ekonomista”. Dokonano również likwidacji barier architektonicznych poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych w kwocie niespełna 30 tys. zł.

W PZS nr 2 w ramach zwiększenia potencjału szkolnictwa zawodowego w kierunkach wiodących dla szkoły uruchomiono mobilną pracownię informatyczną. Zadanie to sfinansowane zostało kwotą prawie 100  tys. zł z budżetu powiatu. Zmodernizowano pracownię fizyczną i hotelarską w kwocie około 100 tys. zł, zainwestowano również kwotę prawie 100 tys. zł w rozwój infrastruktury sportowo-dydaktycznej tj. siłownię.

Zrealizowano również inwestycję pod nazwą „Wykonanie sal dydaktycznych: pracowni fizycznej i chemicznej” w I Liceum Ogólnokształcącym na kwotę 100 tys. zł.

Alicja Żurawska, starosta kościerski

W ostatnich trzech latach wśród inwestycji powiatu dominowały te drogowe. Wynikało to z dwóch powodów. Po pierwsze powiatowi leży na sercu, aby drogi, których mamy prawie 250 km, były jak najlepszej jakości, bo wtedy będą bardziej bezpieczne. Dzięki pozyskanym środkom do końca 2022 zmodernizowaliśmy prawie 80 km, czyli prawie 1/3 posiadanych.

Było to możliwe dzięki pomocy uzyskanej z programów rządowych. Począwszy od Funduszu Inwestycji Lokalnych, programu covidowego i teraz Polskiego Ładu. Starostwo co roku aplikuje skutecznie również do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na koniec roku ubiegłego możemy pochwalić się pozyskanym dofinansowaniem z tych programów na poziomie prawie 57 mln zł, z czego w roku ubiegłym tylko 15,5 mln zł otrzymaliśmy z Polskiego Ładu.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy również inwestycje, które były odpowiedzią na inicjatywę oddolną. Chodzi o bezpieczne przejścia w pięciu miejscowościach i chodniki w Wysinie gmina Liniewo.

Wszystkie te inwestycje były możliwe m.in. dzięki dobrej atmosferze, która panuje w Radzie Powiatu.

Komentarze