Samorząd Wokół nas

Region. Interes polskich lasów czy interes przedsiębiorców? List marszałka i działanie Kaszubskiego Związku Pracodawców

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku podjęła decyzję o rezygnacji z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC. Na wieść o tym, w imieniu pomorskich i kaszubskich przedsiębiorców branży drzewno-meblarskiej, postanowił zaprotestować marszałek pomorski Mieczysław Struk, pisząc list do premiera.

FSC czyli Forest Stewardship Council, to międzynarodowa organizacja z siedzibą w Bonn w Niemczech, która jak sama głosi, promuje odpowiedzialne zarządzanie lasami na świecie poprzez certyfikację drewna. Jednym z pionierów tej certyfikacji była Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku. Obecna umowa gdańskiej RDLP z FSC kończy się w listopadzie br. i nie będzie przedłużona. Przeciwko takiemu stanowisku zaprotestował marszałek pomorski Mieczysław Struk, który wystosował pismo do premiera, stając w obronie pomorskich przedsiębiorców z branży drzewno-meblarskiej, którzy nie będą mogli eksportować swoich wyrobów na rynki europejskie w przypadku gdy surowiec użyty do produkcji nie będzie certyfikowany zgodnie z wymogami FSC.

Kaszubski Związek Pracodawców podejmuje działania

Temat ten został też podjęty przez Kaszubski Związek Pracodawców, w którym branża ta jest bardzo mocno reprezentowana. Prezes Zbigniew Jarecki niecały tydzień temu wystąpił podczas sesji powiatu kościerskiego, aby uzmysłowić radnym wagę problemu. Powiat ten jest szczególnie bogaty w firmy tej branży. Tu działa znana wszystkim ,,Sylva’’ z Wiela, ,,Complex’’ z Dziemian, ,,Sendom’’ z Bartoszegolasu i wiele mniejszych. Do KZP należy również wiele tartaków, które dostarczają surowiec dla mieszkańców, ale mają również własną produkcję elementów drewnianych. Brak certyfikatu może utrudnić im konkurencyjność. Dalszym ciągiem działań KZP na tym polu będzie spotkanie przedstawicieli branży meblarskiej i drzewnej, które zaplanowano zostało na 6 września w Stężycy.

BM+DT

Stężyca 6 września spotkanie członków KZP

Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskiego Związku Pracodawców zaprasza wszystkich członków Związku na spotkanie, które odbędzie się dnia 6 września o godz. 10 w Urzędzie Gminy Stężyca. O udział szczególnie proszone są firmy z branży meblarskiej i drzewnej.

Tematem spotkanie będzie „Sytuacja firm z branży meblarskiej i drzewnej po rezygnacji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku z kontynuowania certyfikacji gospodarki leśnej w systemie FSC.”

„Nowa umowa ogranicza zdolność zarządzania lasami”

Stanowisko Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku:

 „Przeprowadzone analizy prawne wykazały, że umowa ta zawiera szereg zapisów niekorzystnych dla licencjobiorcy i stawiających w uprzywilejowanej sytuacji licencjodawcę, czyli FSC oraz reprezentujące go organy i organizacje. Zaproponowane w umowie zapisy pozbawiłyby Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe wpływu na kształt certyfikatu z pominięciem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, w dodatku, w nietransparentnym procesie. Narzuciłyby także szereg rozwiązań ograniczających zdolność zarządzania lasami i prowadzenia zrównoważonej, stabilnej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, oddając faktyczne decyzje, w tym długofalowe, w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej, organizacji zewnętrznej, która nie będzie ponosiła za nią żadnej odpowiedzialności. Naszym zdaniem skutkować to może szeregiem szkód w gospodarce leśnej i w przemyśle drzewnym przez znaczące ograniczenie dostępności drewna z polskich lasów na rynku wewnętrznym. W dodatku, umowa uprzywilejowuje FSC International pod względem prawnym, gdyż wszystkie ewentualne spory miałyby być rozstrzygane według prawa niemieckiego, przed jednoosobowym arbitrażem z wykluczeniem postępowania przed sądami powszechnymi”.

„Wyrażam sprzeciw wobec decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku”

List Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka do Premiera Rządu RP:

„Wyrażam sprzeciw wobec decyzji Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku o rezygnacji z kontynuacji certyfikacji gospodarki leśnej zgodnej z międzynarodowymi standardami ustanowionymi przez Radę ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej (FSC), która jest niezależnym podmiotem wyznaczającym standardy w dziedzinie prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej, daje potwierdzenie, że Lasy Państwowe dbają o walory przyrodnicze, kulturowe i społeczne, tak ważne dla mieszkańców województwa pomorskiego. Certyfikat jest także potwierdzeniem, że drewno pochodzi z legalnego źródła. Podjęcie tak radykalnej decyzji wymaga przeprowadzenia szerokich konsultacji z przedsiębiorcami i mieszkańcami regionu. Tylko w województwie pomorskim działa ok. 5 tys. firm związanych z przemysłem drzewno-meblarskim. Wartość tej produkcji to ok. 8 mld zł. Warto pamiętać, że wielu kontrahentów wymaga od firm meblarskich uzyskiwania certyfikowanego surowca. Brak dokumentu grozi obniżeniem konkurencyjności firm nie tylko na polskim, ale i na zagranicznych rynkach. W obecnej sytuacji gospodarczej i rosnących kosztów surowców i energii przełoży się to na znaczne pogorszenie sytuacji finansowej pomorskich przedsiębiorców”.

Komentarze