Gmina Chmielno Samorząd

Chmielno. Sesja absolutoryjna Rady Gminy. ,,Tak’’ dla działań wójta za 2021 rok

Radni byli jednomyślni w dwóch ważnych dla wójta Michała Melibrudy głosowaniach. Pokazały one, że akceptują jego zarządzanie gminą, które przynosi dobre rezultaty dla samorządu. Wójt podkreślał, że to zasługa nie tylko jego, ale również całego zespołu pracowników urzędu.

Raport o stanie gminy wójt Michał Melibruda przedstawił osobiście. Omawiając dokument zwrócił uwagę na kilka istotnych informacji. Gmina ma w tej chwili najniższe w powiecie stawki za wywóz śmieci. Ponadto zaszły tu pożądane zmiany – spadki ilości odpadów oraz liczby dłużników z tytułu opłat za nie. Która z gmin może się tym pochwalić? To oznacza, że przejęcie wywózki śmieci przez spółkę komunalną było dobrym rozwiązaniem. Na zakończenie omawiania tego wątku wójt powiedział, że pozyskanie 3 mln zł pomocy rządowej z ,,Polskiego Ładu’’ na dofinansowanie zadania pomoże działaniom spółki w tym zakresie.

Sporo czasu M. Melibruda poświęcił oświacie, podkreślając że wydatki na nią to 34 proc. budżetu gminy, co daje 17 mln zł. Subwencja oświatowa to tylko nieco ponad 12 mln zł. Stąd gmina dokładać musi do zadania ponad 4 mln zł z własnego budżetu.

Włodarz gminy podkreślał również stały spadek zadłużenia samorządu. W roku ubiegłym gmina spłaciła 1 mln zł, a w lutym br. 2 mln zł. Stąd wójt planuje, że zadłużenie na koniec roku wniesie ,,tylko’’ 14 mln zł.

Dyskusji jako takiej po raporcie nie było, gdyż wystąpienia radnych dotyczyły podziękowań dla włodarza gminy i pracowników urzędu. Np. Marek Krefta, wiceprzewodniczący Rady Gminy dziękował w imieniu sołtysów za utrzymanie Funduszu Sołeckiego i prosił, aby dalej on funkcjonował, gdyż dobrze służy społeczności lokalnej i utwierdza w niej poczucie gospodarza. Za wszystkie działania polepszające jakość życia mieszkańców dziękował Stanisław Klimowicz przewodniczący RG. Swoje wystąpienie zakończył uwagą, ,,że zasadne jest udzielenie wójtowi wotum zaufania’’. Wszyscy obecni radni go posłuchali.

Dobre finanse roku ubiegłego

W części dotyczącej zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok radni uznali, że nie ma potrzeby, aby go przedstawić, gdyż było omówione na komisjach. Stąd skarbnik Justyna Augustynowicz-Simenak przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. sprawozdania. Tak samo brzmiał raport Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, który przeczytał jej przewodniczący Zygmunt Hinca. Wnosił on o udzielenie absolutorium wójtowi M. Melibrudzie. Wszyscy obecni radni głosowali ,,za’’.

– Proszę przyjąć gratulacje tytułu jednomyślnego absolutorium. Jest to wyraz akceptacji dla Pana działań i dla pracy urzędu gminy, pomimo trudności jakie były w roku minionym. Tak trzymać dalej – gratulował S. Klimowicz, przewodniczący RG.

– Życzenia i gratulacje od Państwa przyjmuję również w imieniu pracowników urzędu, ponieważ każdy sukces jest dziełem zespołu, od pani skarbnik i sekretarz począwszy, aż do pracowników poszczególnych referatów. W tych działaniach szczególnie wybija się osoba pani sekretarz, bez pracy której nie byłoby możliwe pozyskanie aż tylu środków zewnętrznych. Nie byłoby inwestycji – mówił po otrzymaniu bukietu kwiatów wójt gminy M. Melibruda.

D. Tryzna

Komentarze