Gmina Kościerzyna Samorząd

Gmina Kościerzyna. Sesja absolutoryjna. Wójt G. Piechowski z wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Zebrani podczas sesji radni i sołtysi, a także mieszkańcy, poznali najważniejsze dane z raportu o stanie gminy Kościerzyna. Przedstawił je wójt Grzegorz Piechowski. Dokument obejmuje najważniejsze inwestycje, dane finansowe oraz sprawozdanie z działalności urzędu i gminnych jednostek. Po dyskusji nad raportem odbyło się głosowanie, w którym wójt otrzymał wotum zaufania.

Najważniejsze inwestycje 2022

Następnie omówiono sprawozdanie finansowe za rok ubiegły. Wynika z niego, że dochody gminy w 2022 roku wyniosły 107,57 mln zł, a ich realizacja stanowiła przeszło 98 proc. planu. Wydatki budżetu w roku ubiegłym wyniosły 112 mln zł, a ich realizacja wyniosła ponad 86 proc.

 Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 23,92 mln, tj. w 72,10 proc. w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 33,18 mln zł. Blisko 5 mln zł pochłonęła rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wielki Klincz. Kwotę 3,85 mln zł przeznaczono na rozbudowę drogi gminnej na odcinku Korne – Owśnice. Ponad 2,5 mln zł wydatkowano na rozbudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu. Niecałe 1,5 mln zł pochłonęła rozbudowa ujęcia wody w Kłobuczynie. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Łubiana kosztowała 1,33 mln zł. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii oraz przebudowa ul. Stolema we Wdzydzach kosztowały po około 1,2 mln zł. Deficyt budżetu wyniósł 4,48 mln zł. Natomiast zadłużenie sięgnęło niecałe 2 proc.

Zarzuty radnego M. Seydy i ad vocem wójta

Rada podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i udzieliła wójtowi absolutorium. Wynik głosowania to: 13 głosów „za” i jeden „przeciw”. Jeden radny był nieobecny na sesji. Osobą, która się sprzeciwiła był radny Marian Seyda. Swoją decyzję uzasadnił tym, że budowa szkoły, jak i ścieżki pieszo-rowerowej do Skorzewa ma znaczne opóźnienia. Stwierdził się, że wydatki rosną, ponieważ koszt projektu budowy szacowany jest na około 10 mln zł, mimo że dawniej można go było wykonać za 2 mln zł. W odpowiedzi wójt zaznaczył, że budowa szkoły przebiega zgodnie z harmonogramem. Natomiast realizacja proponowanej ścieżki rowerowej napotkała przeszkody ze względu na wątpliwą autentyczność podpisów na wstępnym projekcie oraz wnioski mieszkańców o zmianę jej przebiegu.

UG/opr.red

Komentarze