Dodatek Samorządowy Gmina Chmielno Inwestycje

Gmina Chmielno. Lata 2019-2021 w inwestycjach. Inwestycje, które zaskakują pomysłowością, czerpią z doświadczenia i współpracy pomiędzy samorządami

W latach 2019-2021 gmina Chmielno nie tylko skutecznie sięgała po dofinansowania z różnych źródeł, ale też czasami była liderem w ich pozyskiwaniu. Nie przeszkadzał w tym fakt, że były to pierwsze lata urzędowania wójta Michała Melibrudy. Jego podpatrywanie „dobrych” sąsiadów przynosi nowe, odważne pomysły w zarządzaniu gminą. Są one przyjmowane przez radnych i realizowane przez współpracowników, dzięki czemu gmina rozwija się coraz bardziej. 

Budowa nowych dróg i modernizacja starych

W obecnej kadencji najważniejszą inwestycją drogową dla gminy jest modernizacja drogi powiatowej Chmielno-Łączyńska Huta. Zadanie ze względu na wielkość jest etapowane. W 2019 roku zakończył się remont pierwszego odcinka z Chmielna do przystani żeglarskiej nad Jeziorem Raduńskim. Wybudowano prawie kilometr drogi z kanalizacją, burzówką, chodnikiem, ciągiem pieszo-rowerowym i parkingiem. Koszt inwestycji to 3,28 mln zł. Gmina dołożyła do niej 700 tys. zł.

We wrześniu 2020 roku oddano do użytku drugi odcinek rozpoczynający się od Wygody Łączyńskiej. Jego długość to prawie 3 km. Droga zyskała nowe pobocza, nawierzchnię i oznakowanie. Wartość inwestycji to prawie 1,1 mln zł. Gmina dołożyła do niej 100 tys. zł ze swojego budżetu.

Trzykilometrowy odcinek tej drogi od strony Wygody Łączyńskiej. Otwarty we wrześniu 2020 r.
Ten sam odcinek drogi od strony przystani nad J. Raduńskim.

W roku 2019 wykonano przebudowę ulic: Słonecznej, Kwiatowej i Spokojnej w Miechucinie. Była to budowa drugiego odcinka układu ulic osiedlowych. W ramach zadania wybudowano niecałe 0,5 km jezdni o szerokości 5 metrów z kostki betonowej o grubości 8 cm. Wybudowano odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej oraz chodniki z wydzieleniem przestrzeni dla ruchu pieszego. Gmina Chmielno pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 562,4 tys. zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Całość inwestycji kosztowała: 1,15 mln zł.

W kwietniu 2021 roku został oddany do użytku drugi odcinek ulicy Akacjowej w Chmielnie. Liczył 460 m.b. Dzięki zrealizowanej inwestycji ulica na całym odcinku od skrzyżowania ul. Akacjowej z ul. Gryfa Pomorskiego i do skrzyżowania z ul. Raduńską zyskała nową jezdnię szerokości 5 m z kostki betonowej. Wymieniono też część przyłączy wodociągowych i przebudowano cztery skrzyżowania – z ul. Tulipanową, Lipową, Chmielową i Bzową. Gmina Chmielno pozyskała na nią dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 516 tys. zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 549 tys. zł. Całość inwestycji kosztowała: 1,14 mln zł.

W 2021 roku zakończył się II etap modernizacji ul. Akacjowej, dzięki któremu na całej jej długości jest nie tylko nowa nawierzchnia, chodniki, ale też infrastruktura podziemna.

W 2021 roku rozpoczęto prace dotyczące budowy ul. Grodziska w Chmielnie – etap II. W ramach inwestycji wykonano 600 metrów nowej jezdni z kostki betonowej o szerokości nawet do sześciu metrów. Wykonano również zjazdy, infrastrukturę towarzyszącą, odwodnienie i ciągi pieszo-rowerowy wzdłuż całej trasy. Całość inwestycji opiewała na 1,71 mln zł. Pomocne w jej finansowaniu były środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 836 tys. zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 876 tys. zł. Inwestycja została zakończona w kwietniu br.

Ul. Grodziska w Chmielnie oddana w kwietniu br., wykonana dzięki dwóm dofinansowaniom rządowym.

W 2021 roku zakończono budowę pierwszego etapu ścieżki rowerowej Chmielno-Wygoda Łączyńska. W ramach inwestycji w pobliżu świetlicy w Łączyńskiej Hucie wybudowano z kostki brukowej 560 m.b. ścieżki o szerokości 2,5 m. Powstała też infrastruktura towarzyszącą trasom rowerowym. Ścieżka ta jest fragmentem Kaszubskich Tras Rowerowych. Jej koszt to ponad 500 tys. zł. Gmina pozyskała na nią dofinansowanie z PROW.

To I etap ścieżki rowerowej, która połączy Chmielno z Wygodą Łączyńską.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej i modernizacja oczyszczalni ścieków

Na początku bieżącej kadencji gmina Chmielno wspólnie z gminą Kartuzy realizowały projekt, którego celem była rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łapalicach. Inwestycja została dofinansowana zarówno dla Kartuz jak i dla gminy Chmielno. Pozyskała ona ponad 633 tys. zł ze środków UE. W ramach projektu gmina wykonała przebudowę i doposażenie gminnej oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie. Drugim elementem była dostawa i montaż prefabrykowanej pompowni ścieków sanitarnych w miejscowości Garcz. Całkowity koszt zadania to 4,18 mln zł.

Zrealizowany dzięki środkom z UE projekt modernizacji oczyszczalni w Kożyczkowie.

Co roku w gminie przybywa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Znaczniejsze inwestycje w tym dziale były realizowane w roku ubiegłym. To budowa wodociągów przy ul. Jeziornej w Zaworach oraz przy ul. Grodziska w Chmielnie, gdzie położono 824 m.b. tej instalacji pod nowobudowaną ulicą.

Wartość całej inwestycji wynosiła 232 tys. zł. Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 124 tys. zł.

Inwestycje wzmacniające potencjał gminy i jakość życia mieszkańców

Wychodząc z założenia, że gmina i samo Chmielno turystyką stoi, władze chcąc ograniczyć emisję CO2 przystąpiły do projektu odnawialnych źródeł energii. Realizowały go wspólnie z gminą Pelplin.

Projekt został zakończony w grudniu 2020 roku. W jego ramach wykonano instalacje na trzech budynkach użyteczności publicznej oraz na czternastu budynkach mieszkalnych. Projekt w części dotyczącej gminy Chmielno kosztował 1,4 mln zł. Wartość dotacji z puli UE dla gminy Chmielno wyniosła 523 tys. zł.

Panele fotowoltaiczne na dachu wiaty oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie.

Dążąc do zwiększenia potencjału turystycznego Chmielna, gminaprzystąpiła do projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego w Gminie Żukowo i Gminie Chmielno poprzez utworzenie ścieżek dydaktycznych oraz zagospodarowanie terenów ważnych przyrodniczo”. Zakres projektu obejmował realizację dwóch kompleksowych, powiązanych z sobą grup zadań: Budowę trzech ścieżek edukacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz działania o charakterze informacyjno – edukacyjnym. Wybudowano m.in. ścieżki nad Jeziorem Kłodno oraz wzdłuż Jeziora Wielkiego z tablicami dydaktycznymi, oraz infrastrukturą towarzyszącą, oraz dokonano nasadzeń zgodnie ze specyfiką miejscowej flory. Uzupełnieniem działań infrastrukturalnych były działania edukacyjno – informacyjne w postaci folderów prezentujących walory wybudowanych ścieżek dydaktycznych. Całkowita wartość projektu dla samej tylko gminy Chmielno wyniosła 1,54 mln zł. Dofinansowanie objęło ponad 62 proc. kosztów projektu i wyniosło niespełna 955 tys. zł. Zakończenie projektu miało miejsce w roku 2020.

Z tego samego projektu wykonano pięknie wkomponowaną w otoczenie ścieżkę nad J. Wielkim w Miechucinie.

W ramach projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe’’ w omawianym czasie powstało siedem przystanków kajakowych: przy przystani żeglarskiej „Dulka”, nad. J. Białym (koło slipu), przy Ośrodku Wypoczynkowym „Krefta”, przy plaży publicznej nad J. Raduńskim, przystanek kajakowy otrzymała miejscowości Przewóz i plaża w Zaworach nad J. Kłodno i powstała przenoska przy jazie w Chmielonku. Każdy z przystanków ma taką infrastrukturę jak: pomosty, wiaty, miejsca na ognisko. Całkowita wartość inwestycji to 1,4 mln zł. Została ona dofinansowana kwotą ponad 920 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego.

Przystanek kajakowy przy przystani żeglarskiej ,,Dulka’’. Jeden z siedmiu na terenie gminy.

Oświata i wychowanie przedszkolne

Gmina Chmielno w roku 2019 kontynuowała realizację projektu pn. „Kreatywny przedszkolak”, współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Głównym celem projektu był wzrost udziału dzieci w wieku 2,5 – 6 lat w edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w przedszkolu w Chmielnie i Borzestowie. Służyły temu zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Całkowita wartość projektu to 922,1 tys. zł, a kwota dofinansowania UE wyniosła 784 tys. zł.

Dzięki środkom od marszałka powstał dodatkowy oddział przedszkolny w Borucinie.

W roku 2021 samorząd otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności placówek wychowania przedszkolnego w Gminie Chmielno”, współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja. Projekt skierowany jest do 175 dzieci w wieku przedszkolnym oraz 10 nauczycieli z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Chmielnie, Szkoły Podstawowej w Miechucinie, Szkoły Podstawowej w Kożyczkowie, Szkoły Podstawowej w Reskowie oraz Przedszkola Samorządowego „Baśniowa Kraina” w Chmielnie. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne oraz wyposażono bazę dydaktyczną w sprzęt multimedialny, oraz multimedialne pomoce dydaktyczne. Całkowita wartość projektu: 804 tys. zł, w tym kwota dofinansowania 683 tys. zł.

Dzięki środkom z UE przedszkola w gminie wzbogaciły się o pomoce dydaktyczne.

Od 2018 roku rozwija się na terenie gminy publiczny transport zbiorowy. Liczba przewiezionych w 2019 roku sięgnęła 7703 osób. W latach covidowych spadła. W 2020 roku były to 5428 osób, a w 2021 roku 5794. Cena biletu przez ten czas nie zmieniła się i wynosi 2 zł. usługa jest realizowana przez prywatnego przewoźnika ,,Gryf’’ i Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Realizując ustawę dotyczącą odpadów komunalnych i chcąc przeciwstawić się rosnącym kosztom zadania, władze gminy Chmielno w roku 2020 podjęły decyzję, że zadanie to będzie realizować Gminna Spółka Komunalna. W efekcie rok 2021 zamknął się spadkiem tonażu odpadów oraz zadłużenia z tytułu opłat za śmieci. Wójt dalej aktywnie wspiera spółkę w realizacji tego zadania. M.in. poprzez wniosek do II edycji Polskiego Ładu, który już w 2022 roku zapewni kwotę 3,2 mln zł na dalszą modernizację systemu gospodarowania odpadami. A warto dodać, że Chmielno już teraz ma najniższą stawkę w powiecie kartuskim za wywóz odpadów oraz rekordowo niski deficyt w finansowaniu tego systemu

Michał Melibruda, wójt gminy Chmielno

Przez te 3,5 roku odkąd jestem wójtem wydarzyło się wiele rzeczy np. pandemia, wojna na Ukrainie, które mocno wpłynęły na nasze życie, na to co się dzieje w gminie, regionie czy kraju. Myślę, że dzięki prowadzonej w tej kadencji polityce finansowej udało nam się w miarę sprawnie i ,,suchą stopą’’ przejść przez dotychczasowe zawirowania.

Staramy się realizować inwestycje dotyczące dróg, wodociągów i kanalizacji oraz sfery turystycznej. Planując je, najszerszy strumień pozyskanych pieniędzy kierowaliśmy w stronę inwestycji dla mieszkańców. Temu celowi służyła spora część zadań drogowych realizowanych dzięki środkom z ,,Polskiego Ładu’’ i innych rządowych programów. Przez najbliższe dwa lata, niezależnie od trudnej sytuacji, jaka niewątpliwie czeka samorząd, będziemy realizować dużą ilość inwestycji wodno-kanalizacyjnych, gdyż zdobyliśmy środki zewnętrzne na to zadanie.

Podsumowując, jako wójt gminy wspólnie z radnymi staramy się tak zarządzać gminą, aby poprawiać komfort życia jej mieszkańców i na ile to możliwe ograniczać koszta dla nich i dla gminy.

Komentarze