Gmina Liniewo Samorząd

Gmina Liniewo. Sesja absolutoryjna. Pozytywnie skwitowano działalność wójta

Wczoraj w Sali Wiejskiej w Orlu odbyła się jedna z ważniejszych w ciągu roku sesji. Najistotniejszymi uchwałami podjętymi podczas niej było udzielenie wójtowi Mirosławowi Warczakowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2022 rok.

W trakcie sesji przedstawiony został raport o stanie gminy za 2022 rok, który obejmował podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację programów i strategii i uchwał rady gminy. Kolejnym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Po dokonanych w ciągu roku zmianach, dochody gminy ukształtowały się ostatecznie na poziomie 39,97 mln zł, natomiast wydatki osiągnęły poziom 42,79 mln zł. Z analizy realizacji budżetu za 2022 rok wynika, że wskaźnik wykonania dochodów wynosi 107,29 proc. planu, natomiast wydatków 93,41 proc. Wielkość nadwyżki w 2022 roku wyniosła 2,91 mln zł, zaś obecne zadłużenie w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych na koniec 2022 roku wynosi 5,40 proc. Największy odsetek wydatków majątkowych gmina przeznaczyła na inwestycje z działu oświata i wychowanie, transport i łączność oraz na rodzinę.

Miłe akcenty

Po wysłuchaniu pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku oraz przedstawianiu stanowisk poszczególnych komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu, udzielono wójtowi absolutorium bezwzględną większością głosów. Trzynastu radnych było za, 1 radny wstrzymał się od głosu i jeden radny był przeciw.

W imieniu całej Rady Gminy przewodniczący Adam Sosnowski z wiceprzewodniczącym Sławomirem Zabrockim i radną Sylwią Klajst złożyli wójtowi i skarbnik gratulacje. Wręczyli im wiązanki kwiatów oraz złożyli życzenia dalszej, owocnej pracy na rzecz gminy.

Podczas sesji wśród zaproszonych gości był Inżynier Nadzoru Nadleśnictwa w Starogardzie Gdańskim Grzegorz Pięta, który podziękował za dotychczasową współpracę z gminą Liniewo oraz zadeklarował kwotę 150 tys. zł, jako 50 proc. wkładu Nadleśnictwa Starogard w remont drogi Garczyn – Milonki.

UG/opr.red

Komentarze