Gmina Nowa Karczma Samorząd

Gmina Nowa Karczma. Z obrad sesji z dnia 16 lutego. Od wtorku wyższe diety dla radnych i sołtysów

Radni z gminy jako ostatnio w powiecie obradowali nad nowymi stawkami swoich diet. Choć w zgłoszonej propozycji nie sięgały one maksimum, to pojawił się wniosek za ich obniżeniem. Nie zyskał on jednak większości i od 1 marca najniższa dieta radnego w gminie będzie wynosić 600 zł. O 100 zł mniej otrzyma sołtys.

Do tej pory radni otrzymywali diety ustalone uchwałą Rady Gminy z dnia 11 lutego 2015 roku. Wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 października ubiegłego roku powoduje, że zaszła konieczność ustalenia nowych stawek. Według obowiązującego dziś prawa wysokość diety przysługującej radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 2,4-krotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. Dziś jest to kwota 4,29 tys. zł. Rozporządzenie ustala również, że w gminach do 15 tys. mieszkańców maksymalna dieta może wynieść 2147,31 zł.

Radni z ,,Samorządowej Gminy’’ chcieli mniej

Projekt uchwały wniesiony przez wójta ustala miesięczną dietę dla przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1,7 tys. zł. Wiceprzewodniczący otrzymywać będzie 1,1 tys. zł. Dieta przewodniczących stałych komisji wynosić będzie 900 zł. Z kolei diety radnych, którzy są członkami co najmniej dwóch komisji stałych będą otrzymywać wynagrodzenie sięgające 800 zł. W przypadku radnych będących członkami nie więcej niż jednej komisji stałej Rady Gminy dieta sięgnie 600 zł.

W dyskusji przed jej podjęciem swój wniosek dotyczący wysokości diet złożył radny Ryszard Kleinszmidt. W jego propozycji przewodniczący RG otrzymywałby 1,5 tys. zł, a zwykły radny 400 zł. Swoje propozycje radny tłumaczył oszczędnościami jakie gmina miałaby z tego tytułu. Wyliczył je na kwotę 72 tys. zł. Przy głosowaniu tego wniosku ,,za’’ opowiedziało się jedynie pięciu radnych z komitetu ,,Samorządna Gmina Nowa karczma’’. Reszta była przeciw, stąd wniosek upadł. Ostatecznie Rada Gminy podobnym rozkładem głosów przyjęła zapisy uchwały zgłoszonej przez wójta. Wejdą one w życie od 1 marca.

Wyższe diety dla sołtysów

Radni pochylili się również nad ustaleniem diet dla sołtysów.

– W związku z tym, że koszty związane z realizacją zadań na rzecz naszych jednostek sołeckich rosną i jako radni obserwujecie też zaangażowanie sołtysów w to ile zadań wykonują i jak często pojawiają się w urzędzie, uczestniczą w naszych sesjach, stąd przedłożony został projekt uchwały, który zwiększałby dietę sołtysa do 500 zł miesięcznie. Chcielibyśmy, żeby to uczestnictwo w sesjach było jednym z takich elementów współpracy rady i wójta z sołtysami – tłumaczył potrzebę wójt Andrzej Pollak.

Rada uchwałę przyjęła jednomyślnie. Zapisano w niej, że ci radni, którzy sprawują funkcję sołtysa otrzymają obie diety. Uchwała również obowiązuje od 1 marca.

D. Tryzna

Komentarze