Gmina Lipusz Samorząd

Gmina Lipusz. Jednomyślne poparcie dla działań wójta za 2021 rok

Ubiegłoroczna działalność gminy kierowanej przez wójta Mirosława Ebertowskiego, pokazana w raporcie i sprawozdaniu finansowym, została bardzo dobrze oceniona przez Radę Gminy. Dyskusja miała charakter informacyjny, a oba głosowania pokazały poparcie, jakie radni żywią dla działań wójta.

Raport o stanie gminy przedstawił wójt Mirosław Ebertowski. W dyskusji nad nim padło kilka pytań ze strony radnych. Pytali m.in. o możliwość montażu monitoringu na placach zabaw, ławek przy kąpielisku gminnym, o budowę kładki na rzece Wda, o utwardzenie niektórych dróg gminnych czy realizację projektową zagospodarowania terenu wokół kościoła poewangelickiego. Na każde z zagadnień wójt starał się odpowiadać bardzo szczegółowo. W głosowaniu nad wotum zaufania wszyscy obecni radni byli ,,za’’.

Zgoda w sprawie udzielenia absolutorium

W dalszej części sesji wójt przedstawił sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Dochody gminy na koniec roku ubiegłego zrealizowano w wysokości 29,27 mln zł, a wydatki w wysokości 29,13 mln zł, z czego 7,71 mln zł przeznaczono na inwestycje. Wśród najważniejszych inwestycji zrealizowanych w roku ubiegłym była budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Lipusz. Zadanie to pochłonęło ponad 1,87 mln zł. Nieco ponad 1 mln zł gmina wydatkowała na budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji ściekowej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipusz i Bałachy. Prawie 2 mln zł gmina przeznaczyła na zadania związane z przebudową dróg gminnych oraz chodników na siedmiu ulicach w Lipuszu.

Procedowanie uchwały o przyznaniu wójtowi absolutorium potoczyło się bez dyskusji, a w czasie głosowania wszyscy radni opowiedzieli się ,,za’’.

– Gratuluję panie wójcie tych wszystkich działań, które udało się zrealizować. Życzę dalszych sukcesów w podejmowaniu decyzji na rzecz naszej, lokalnej społeczności i żeby jak najlepiej nam się współpracowało. Dziękuję również pani skarbnik za tak sprawne reagowanie na wszystkie nasze potrzeby i oczekiwania – pogratulowała w imieniu Rady Gminy, jej przewodnicząca Bogumiła Mokwińska.

– Chciałbym podziękować każdemu z osobna, bo to nie tylko moja czy pani skarbnik zasługa, ale nas wszystkich. Dziękuję za uwagi, które mobilizowały, aby czasem się zastanowić. Mam nadzieję, że dzięki naszej współpracy będziemy mogli dalej zaspokajać potrzeby i oczekiwania naszej społeczności, żeby żyło nam się coraz lepiej – podziękował po udzieleniu absolutorium wójt M. Ebertowski.   

Red.

Fot. Nad/UG Lipusz
Fot. Nad/UG Lipusz

Komentarze