Gmina Karsin Samorząd

Karsin. Sesja absolutoryjna Rady Gminy. Przy wotum radni byli podzieleni, ale absolutorium zapadło jednomyślnie

Na sesji z 11 maja radni zajęli się rozliczeniem ubiegłego roku. Po przedstawieniu raportu o stanie gminy większość radnych udzieliła wójtowi wotum zaufania. Przeciw byli radni dawnego klubu PiS. Jednak w kolejnym głosowaniu dotyczącym absolutorium za rok 2022 głosowali oni razem z resztą radnych.

Pełną informację z wykonania budżetu za rok ubiegły, która jest częścią raportu o stanie gminy, przedstawił wójt Roman Brunke. Okazało się, że pierwotny plan po stronie dochodów w ciągu roku został zwiększony o 12 mln zł do kwoty 54 mln zł. Zrealizowane one zostały w 97 proc. Największe kwoty po stronie dochodów gmina uzyskała z subwencji oświatowej – 8,6 mln zł, wyrównawczej – 4,4 mln zł oraz Polskiego Ładu – 4,6 mln zł.

Plan wydatków całego roku ubiegłego zakładał kwotę 57 mln zł. Zrealizowane zostały w mniejszej kwocie 52 mln zł, co stanowi 91,4 proc. Tu również największe kwoty, bo 14 mln zł są po stronie oświaty. Na pomoc społeczną w roku ubiegłym wydano 11,5 mln zł. Administracja publiczna kosztowała 7,1 mln zł. Rok zakończono z kwotą 3,3 mln zł po stronie środków wolnych.

Zadłużenie gminy na koniec roku 2022 wynosi 37,1 proc. budżetu wobec 60 proc. dopuszczalnego ustawą. Jest ono porównywalne do zadłużenia z roku 2021.

Kolejny rekord po stronie inwestycji

Z przedstawionego raportu wynika m.in., że mieszkańcy gminy przez trzy lata nie mieli podwyżek jeżeli chodzi o ceny wody. Porównując dane dotyczące jej cen za miesiące roku 2022 do cen obecnych wzrost jest minimalny. Natomiast w gospodarce odpadami rok ubiegły zamknął się niedoborem na kwotę niecałych 100 tys. zł. Jednak gdyby gminie udało się ściągnąć wszystkie należności, to bilans wyszedłby na zero.  

Rok ubiegły przyniósł kolejną rekordową kwotę po stronie wydatków inwestycyjnych. Sięgnęły one 9,7 mln zł. Gro tych środków pochłonęły inwestycje drogowe. Największe z nich to budowa ul. Wicka Rogali w Wielu – 3,6 mln zł i dofinansowanie do budowy drogi powiatowej od granic powiatu kościerskiego do Wdzydz Tucholskich. To również ścieżka pieszo-rowerowa od Karsina do granicy powiatu, czy też droga transportu rolnego w Zamościu. W ubiegłym roku ze środków Funduszu Sołeckiego wykonano chodniki w Karsinie, Cisewiu, Górkach i Wdzydzach Tucholskich. Kolejną dużą inwestycją jest przebudowa starego budynku Urzędu Gminy w Karsinie.

Po wystąpieniu wójta doszło do prawie godzinnej dyskusji, podczas której radni przede wszystkim opozycji przedstawiali swoje oceny działań gminy i samego wójta. Ich opinie nie zawsze odnosiły się do samego raportu. Natomiast ze strony pozostałych radnych wójt otrzymał wiele słów podziękowania za ubiegłoroczne, rekordowe inwestycje. Co ciekawe, radni opozycji jakby ich nie dostrzegali, choć zrealizowano je w ich miejscach zamieszkania.

Ostatecznie w głosowaniu nad wotum zaufania dla wójta dziewięciu radnych udzieliło go. Radni opozycyjni głosowali na „nie”.

Jednomyślne absolutorium

Przed kolejnym głosowaniem wystąpienie miał skarbnik gminy Tomasz Gołuński. Poinformował on radnych, że obie opinie RIO odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu i sprawozdania finansowego są pozytywne. Również Komisja Rewizyjna aprobuje podjęte decyzje wójta odnośnie wykonania budżetu i wnosi o udzielenie absolutorium. Przy głosowaniu nad tą uchwałą wszyscy radni opowiedzieli się „za”. Gratulacje z tego tytułu na ręce wójta złożyła delegacja sołtysów gminy i przewodniczący Rady Gminy Bogdan Pepliński.

D. Tryzna

Komentarze