Gmina Karsin Samorząd

Karsin. Współpraca gminy z gdańskimi uczelniami. Gmina włączyła się w projekt naukowy dotyczący czystości wdzydzkich jezior

W Urzędzie Gminy w Karsinie odbyło się spotkanie Wójta Gminy Romana Brunke oraz Przewodniczącego Rady Gminy Bogdana Peplińskiego z prof. Żanetą Polkowską, oraz Henrykiem Gorzeniem z Politechniki Gdańskiej odnośnie badań związanych z projektem. Udział w nim zadeklarowała gmina, przekazują wsparcie finansowe.

Naukowe Koło Chemików z Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej pod opieką prof. dr hab. inż. Żanety Polkowskiej z Katedry Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej oraz dr Kamila Nowińskiego z Pracowni Limnologii Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Wdzydzkim Parkiem Krajobrazowym realizować będą projekt naukowy pn. „Rozpoznanie wpływu użytkowania zlewni na uwalnianie zanieczyszczeń do jezior położonych we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym”, w tym Jeziora Wdzydzkiego. W związku z projektem doszło do spotkania przedstawicieli uczelni i władz gminy Karsin. Jego efektem deklaracja samorządu dotycząca udziału w tym projekcie. Gmina kwotą 6 tys. zł sfinansowała zakup odczynników do badań.

Potrzebny monitoring czystości jezior

Turystyka w gospodarce gminy Karsin ma olbrzymie znaczenie. Miejscowości takie jak Wiele, Borsk, czy Wdzydze są rozpoznawalne nie tylko wśród mieszkańców regionu, ale też Polski. Stąd w sezonie na terenie gminy odpoczywają tysiące turystów. Jest to źródło przychodów dla dużej grupy jej mieszkańców. Stąd szczególna troska gminy o czystość przyrody, a szczególnie jezior i rzek, które są m.in. wizytówką gminy. Realizacja projektu idealnie wpisuje się w jej interes.

Jeziora ze względu na swe właściwości oraz położenie w krajobrazie narażone są na spływ zanieczyszczeń ze zlewni. Za najpoważniejszy problem uważa się zanieczyszczenia obszarowe, szczególnie pochodzące z terenów rolniczych oraz wytworzone wskutek niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej. Dlatego też w ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe badania wód wybranych jezior położonych w Kaszubskim Parku Krajobrazowym.

Wymogi badań

Badania prowadzone będą z łodzi pontonowej w miejscach maksymalnej głębokości jezior. W punktach kontrolnych zostaną pobrane próbki z warstwy podpowierzchniowej i naddennej. Zakres pomiarów obejmować będzie takie cechy wody jak temperatura, stężenie tlenu, odczyn pH, przeźroczystość, czy stężenie chlorofilu. Następnie przeprowadzone zostaną analizy na temat wpływu użytkowników terenu zlewni, w powiązaniu z czynnikami naturalnymi na jakość wody tych zbiorników. Ustalone mają też zostać zagrożenia, jakie mogą wynikać z użytkowania zlewni jeziora w powiązaniu z jego naturalnymi uwarunkowaniami.

Do tematu będziemy powracać.

Nad/opr.D.Tryzna

Fot. W Urzędzie Gminy w Karsinie odbyło się spotkanie przedstawicieli Politechniki Gdańskiej z władzami Gminy Karsin na temat realizacji projektu.

Komentarze