Powiat kościerski Samorząd

Kościerzyna. Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Kościerskiego. Zarząd powiatu pozytywnie rozliczony za 2022 rok

Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok przedstawiła starosta Alicja Żurawska. Mówiło ono o znacznym przyroście dochodów, zrealizowanych inwestycjach i dobrej kondycji finansowej samorządu. Dane te były podstawą do udzielenia jednomyślnego wotum zaufania i absolutorium dla zarządu. Na tej najważniejszej sesji nie było aż trójki radnych.

Raport o stanie powiatu był ogólnodostępny już od końca kwietnia, stąd obecni na sesji radni zgodzili się, aby nie był prezentowany. Nie było również dyskusji nad nim, a jedynie radny Andrzej Hinc wniósł uwagę, że powinien on zawierać sprawozdanie pokazujące mierzalne efekty zapisów realizowanych w strategii przez powiat. Zadowalającą go odpowiedź w tym temacie udzieliła A. Żurawska. Stąd głosowanie nad wotum zaufania dla zarządu było tylko formalnością. Było jednomyślne przy czwórce nieobecnych radnych.

Wyniki, które bardzo cieszą

Sprawozdanie finansowe złożyła również A. Żurawska. Zaczęła od przypomnienia danych z przyjętej w grudniu 2021 uchwały budżetowej. Planowano po stronie dochodów 112 mln zł, po stronie wydatków nieco ponad 111 mln zł i niewielką nadwyżkę. W ciągu roku dane te znacznie się zmieniły, gdyż po stronie dochodów przybyło ponad 28 mln zł. Ostatecznie ubiegły rok zamknął się po stronie dochodów 140 mln zł, a po stronie wydatków była to kwota o 5 mln zł mniejsza. Nadwyżka budżetu wyniosła aż 4,5 mln zł.

– Udało się też wypracować nadwyżkę, która jest jednym z wielu elementów mających wpływ na wysokość wskaźnika zadłużenia, który u nas jest na dobrym poziomie i cały czas schodzimy z nim coraz niżej – podawała starosta.

Nadwyżka ta pozwoliła na 100% wykup obligacji w kwocie 3 mln zł, co jak podkreślała A. Żurawska, ma miejsce niezmiennie od 2015 roku. Spłacono również raty kapitałowe kredytu w kwocie 820 tys. zł. Ostatecznie zadłużenie na koniec roku 2022 wyniosło 15,47 mln zł i zmniejszyło się w stosunku do roku poprzedniego o 10,13%.

 Tendencje pozytywne dla budżetu

Jak podkreślała starosta, rok ubiegły przyniósł znaczny wzrost pozyskanych środków zewnętrznych. Dotacje celowe wyniosły ponad 19 mln zł. Pozyskano z RFIS „Polski Ład” kwotę 14,25 mln zł, z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3,1 mln zł, z Ministerstwa Sportu 0,86 mln zł, ze środków Samorządu Pomorskiego prawie 1 mln zł i ponad 100 tys. zł z Ministerstwa Obrony. W roku ubiegłym udział dochodów z podatku CIT wyniósł ponad 19 mln zł i w stosunku do roku 2021 był on wyższy o 4,26 mln zł.

Przychody te pozwoliły zrealizować inwestycje na poziomie prawie 22 mln zł. Starosta wymieniła te najważniejsze.

„Łyżka dziegciu w beczce miodu”

W swoim sprawozdaniu starosta zwróciła też uwagę na tendencje niepożądane, które z coraz większą siłą pojawiają się w działalności samorządu.  

– Na wydatki bieżące z każdym rokiem wydajemy coraz większą pulę i jawi się tu duże zagrożenie. Już czujemy oddech na plecach. Inne gminy już dzisiaj mówią, że wydatki bieżące gwałtownie rosną i są wyższe od dochodów bieżących. Powiat kościerski również jest za chwilę na granicy takiego ryzyka, a to powoduje, że będziemy musieli naprawdę ponownie analizować środki, które wydajemy nawet na rzeczy bardzo ważne – przestrzegała A. Żurawska.

Sprawozdanie finansowe zostało pozytywnie ocenione przez radnych i zarząd powiatu otrzymał jednomyślne absolutorium.

– Szanowni Państwo, chciałabym podziękować za to, że rok 2022 był pozytywny i mogliśmy przy wspólnej aprobacie realizować założone inwestycje. Bardzo dziękuję za współpracę radnym, członkom zarządu i oczywiście pracownikom urzędu starostwa – dziękowała m.in. A. Żurawska, starosta kościerski.

D. Tryzna

Komentarze