Miasto Kościerzyna Samorząd Wokół nas

Kościerzyna. Z ostatniej sesji. Budżet miasta uchwalony

15 grudnia Rada Miejska Kościerzyna przyjęła budżet na 2022 rok. Głos ,,za’’ oddało jedenaście osób, siedmiu radnych wstrzymało się od głosu. Ogółem miasto zamierza wydać w przyszłym roku 143,5 mln zł, z czego blisko 38 mln zł to nakłady inwestycyjne.

Planowane na przyszły rok dochody wyniosą 132 mln zł. Planowane natomiast wydatki związane z obsługą bieżącą i majątkową miasta zamykają się kwotą 143,5 mln zł.

Zaplanowany na przyszły rok deficyt budżetowy w wysokości 11,47 mln zł ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji i z wolnych środków.

Obrady nad uchwałą budżetową miasta przebiegły bez burzliwych dyskusji. Przyszłoroczny budżet miasta Kościerzyna został przyjęty jedenastoma głosami radnych „za” przy siedmiu wstrzymujących się.

Najważniejsze inwestycje

Prezentacji planu inwestycyjnego dokonał skarbnik Kościerzyny Jarosław Laska. Według założeń miasto zabezpieczyło prawie 38 mln zł na realizację inwestycji. Ponad 15,8 mln zł z tej kwoty zostanie przeznaczonych na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. Wśród nich jestwykonanie kanalizacji deszczowej na ul. 3 Maja – Szopińskiego oraz kontynuacja zadania pn. ,,Ochrona przed powodzią oraz poprawa jakości wód zlewni Wierzycy na terenie miasta’’, czy oświetlenie ulic, placów i dróg. Ponad 14,5 mln zł zostanie przeznaczonych na zadania dotyczące transportu i łączności, z czego 12,5 mln zł pochłonie dalsza realizacja projektu budowy węzła integracyjnego w Kościerzynie. Pozostałe 2 mln zł związane będą z przebudową ul. Jodłowej i ul. Świerkowej, oraz wykonaniem dokumentacji ma modernizację ul. Małej Kolejowej. Na zadanie związane z rewitalizacją Osiedla 1000-lecia i ul. Kartuskiej miasto zabezpieczyło ponad 4,78 mln zł. W planach jest również budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3, która pochłonie 814 tys. z oraz wykonanie projektu i budowy stadionu lekkoatletycznego. Miasto przeznaczy również 140 tys. zł na zakup sprzętu dla szpitala, 120 tys. zł na wymianę piecy węglowych i 100 tys. zł na modernizację budynku urzędu.

Red.

Fot. Archiwum

Komentarze