Gmina Somonino OSP Samorząd Wokół nas

Ostrzyce. Miejscowi druhowie podsumowali ubiegły rok. Podziękowano im za służbę i otwartość na potrzeby lokalnego środowiska

W obecności licznej reprezentacji z urzędu gminy i władz strażackich, druhowie z Ostrzyc omówili, co działo się w jednostce w 2023 roku i propozycje na rok bieżący. Ich działania znalazły uznanie u władz gminy, powiatu oraz funkcyjnych PSP i OSP. Wszyscy zachwycali się autorskim eventem – Dniem Młodego Strażaka.

Z urzędu gminy na spotkanie przybyła delegacja pod wodzą wójta Marian Kowalewskiego w składzie: jego zastępca Andrzej Peta, skarbnik Aleksandra Stefanowska i sekretarz Maria Buczyńska. Władze pożarnicze reprezentowali: prezes i komendant Zarządu Gminnego dh Jarosław Wydrowski i dh Patryk Richert oraz dyrektor Biura Oddziału Wykonawczego ZOSP RP Edmund Kwidziński. Obecny był również radny gminy Marek Paczoska i sołtys Marek Szalewski.

Jednostka w Ostrzycach ma 85 członków, z czego zwyczajni to 64 osoby. Działa przy niej MDP, licząca 24 osoby.

Aktywni w akcjach i dla mieszkańców

Spotkanie poprowadził dh Ryszard Richert. Ze sprawozdania prezesa wynikało, że w ubiegłym roku druhowie wyjeżdżali do 37 akcji, z czego aż 31 to zagrożenia miejscowe. Najwięcej akcji, bo aż 21 zgromadził na swoim koncie dh Mariusz Szalewski. Trójka z nich otrzymała specjalne, ufundowane przez władze gminne OSP, nagrody. Oprócz M. Szalewskiego to druhowie: Damian Rybakowski i Bartek Kistowski.

W ubiegłym roku druhowie czynni zajęli drugie miejsce w zawodach gminnych. Członkowie jednostki byli szczególnie aktywni na niwie społecznej. Szerokim echem w gminie, a nawet powiecie odbiło się wydarzenie pn. Dzień Młodego Strażaka, którego byli współorganizatorami. Podczas spotkania władze jednostki podziękowały Arkadiuszowi Mejerowi, który był jednym ze sponsorów tego wydarzenia. Podobnie ważnym wydarzeniem był Poligon Strażacki.

Docenieni przez władze pożarnicze

Za wyszkolenie, dbanie o sprzęt, aktywność i społeczną służbę druhom dziękował E. Kwidziński. Podkreślił dużą frekwencję na spotkaniu. Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP podziękował za współdziałanie w wielu akcjach i za podjęte inicjatywy wobec najmłodszych członków jednostki. Poprosił o zachowanie szczególnego bezpieczeństwa podczas wyjazdów w związku z tragedią jaka dotknęła druhów z Żukowa. Komendant gminny przypomniał, że funkcjonowanie jednostki kosztowało budżet gminy 109 tys. zł. Pochwalił dobrą inżynierię finansowania sprzętu na zasadzie po 1/3 z samorządu, jednostki i gminy. Podziękował za uczestnictwo sztandaru jednostki w ważnych wydarzeniach patriotycznych, kościelnych i samorządowych. Dużo ciepłych słów usłyszeli druhowie za organizację Dnia Małego Strażaka i Poligonu Strażackiego.

„To bardzo dobra jednostka”

Iwona Formela, która reprezentowała na spotkaniu powiat kartuski, zwróciła uwagę na otwartość jednostki na potrzeby lokalnego społeczeństwa. Chodzi o udostępnienie pomieszczeń strażnicy dla działalności klubu seniora.

Wójt M. Kowalewski zaczął od słów „To bardzo dobra jednostka”. W swoim wystąpieniu podkreślił stały rozwój jednostki, to że obok druhów seniorów są również młodzi wiekiem, którzy ich zastąpią. Podziękował zarządowi za zaangażowanie, za pomysły, za pracę z najmłodszymi. Podziękował również obecnym na spotkaniu sponsorom jednostki i tym wszystkim, którzy ją wspierają. Zobowiązał się, na ile to możliwe, wspierać jednostkę.

D. Tryzna

Komentarze