Gmina Kartuzy Wywiady

„Polityka społeczna ważnym filarem działalności gminy Kartuzy”

Z Mieczysławem Grzegorzem Gołuńskim, burmistrzem gminy Kartuzy rozmawiał Dariusz Tryzna, redaktor naczelny.

Czy kończąca się kadencja samorządu, bogata w inwestycje infrastrukturalne, przyniosła też projekty miękkie nakierowane na mieszkańców miasta i gminy?

Realizujemy bardzo wiele takich projektów, a dotyczą przede wszystkim pomocy społecznej i oświaty. Pozyskujemy na nie także środki zewnętrzne. Rozwiązywanie problemów społecznych stanowi jedno z najważniejszych zadań polityki społecznej naszej gminy.

W działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – Centrum Wsparcia Społecznego w Kartuzach, realizowane są przedsięwzięcia wspierające dzieci, młodzież, rodziny i seniorów. Celem działalności Centrum jest podnoszenie jakości życia mieszkańców poprzez zaspakajanie ich aktualnych potrzeb. W CWS działa prężny klub seniora, świetlica opiekuńczo-wychowawcza oraz klub integracji społecznej. Kartuski GOPS w latach 2018-2023 zrealizował projekty o łącznej wartości ponad 10 mln zł, na które pozyskano 8,6 mln zł wsparcia z funduszy unijnych. Olbrzymie środki pozyskaliśmy też na oświatę i edukację. Rozbudowie szkół i poprawie infrastruktury towarzyszyły nakłady na rozwój kompetencji miękkich oraz zakup wyposażenia i nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Pozyskaliśmy na ten cel 12,7 mln zł ze środków unijnych. Rozwijamy pasje i zainteresowania uczniów przez liczne zajęcia dodatkowe. Wspieramy realizację zajęć w klasach sportowych: pływackiej, z koszykówką dziewcząt i piłką ręczną chłopców, klasie żeglarskiej, szachowej, dwujęzycznej i międzyoddziałowej z algorytmiki i programowania.

 W jaki sposób gmina wspiera działalność istniejących tu NGO?

Organizacje pozarządowe odgrywają nieocenioną rolę w wielu sferach życia naszej gminy. Są bardzo aktywne na wielu polach – w dziedzinie sportu, ekologii, kultury, ochrony przeciwpożarowej, działalności na rzecz osób starszych, jak również dzieci i młodzieży i wielu innych, dlatego też wspieranie tego co robią, jest dla mnie jako burmistrza bardzo ważne. W tym roku w ramach konkursów dla NGO na realizację zadań publicznych przeznaczyliśmy blisko 1,1 mln złotych. Staramy się też wspierać ich działalność na inne sposoby m.in. udostępniając lokale. W tym roku przystępujemy też do modernizacji i przebudowy budynku przy dworcu, który gmina zakupiła od kolei. Chcemy ten obiekt przeznaczyć na cele społeczne i udostępnić go organizacjom pozarządowym.

Proszę powiedzieć nam o dotychczasowej polityce senioralnej gminy. Jakie ma Pan w tym obszarze plany na przyszłość?

Wspieranie seniorów i osób starszych to dla mnie bardzo ważne kwestie, dlatego też stale rozwijamy naszą politykę senioralną m.in. poprzez wsparcie organizacji działających na rzecz seniorów, ale też przez prowadzenie ośrodka geriatrycznego w Sianowie i klubu Seniora w Kartuzach.  Klub Senior+ powstał w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców gminy Kartuzy. Jest miejscem spotkań seniorów nieaktywnych zawodowo w wieku 60 lat i więcej. Mogą oni korzystać z  wielu aktywności m.in. zajęć ruchowych, sportowo – rekreacyjnych, edukacyjnych, kulturalno-oświatowych, terapii zajęciowej oraz spotkań okolicznościowych, integrujące międzypokoleniowo.

W tym klubie seniorzy spędzają czas w sposób twórczy i aktywny, rozwijają zainteresowania, prowadzą aktywny tryb życia. To miejsce, które pozwala odkrywać seniorom ukryte talenty i pasje. Chcemy tworzyć kolejne takie punkty w naszej gminie i temu ma też służyć budynek przy ul. 3 Maja. Zostanie przekształcony w miejsce, które będzie oferować usługi społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów, osób niepełnosprawnych i społeczności marginalizowanych. Co ważne, na realizację tego zadania gmina już zapewniła środki finansowe w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (z Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP)). Pozyskaliśmy niespełna 1,8 mln złotych, a to nie wszystko. Dzięki kolejnemu dofinansowaniu – w wysokości 2,33 mln zł klub będzie mógł działać przez kolejne lata.

Dziękuję za rozmowę.

Komentarze