Powiat kościerski

Powiat kościerski. Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy


Liczba bezrobotnych w poszczególnych gminach na 29 lutego 2020 r.

Wzrosła liczba osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie prowadzi intensywne działania, mające na celu zmniejszenie liczby osób bezrobotnych na terenie powiatu. Organizowane są szkolenia i kursy podnoszące ich kwalifikacje, a także przyznaje się dotacje na rozpoczęcie własnej działalności. Jednak w lutym (w porównaniu do stycznia) liczba bezrobotnych wzrosła o 25 osób.

Według stanu na dzień 29 lutego 2020 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1 862 osoby, w tym 1 108 kobiet. W stosunku do stanu z końca stycznia 2020 r. liczba bezrobotnych wzrosła o 25 osób, czyli o 1,4 proc. – zanotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 3 osoby oraz wzrost liczby bezrobotnych mężczyzn o 28 osób.  Jednak w porównaniu ze stanem z końca lutego 2019 r. liczba bezrobotnych jest mniejsza o 129 osób, tj. o 6,5 proc.

Stopa bezrobocia

Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia na koniec lutego 2020 r. wyniosła w powiecie kościerskim – 6,8 proc. Dla porównania w województwie pomorskim wynosi ono 4,8 proc., a w kraju – 5,5 proc.

Spadek liczby bezrobotnych w lutym 2020 r. odnotowano w trzech gminach powiatu kościerskiego:  w gminie Dziemiany i Karsin o 3 osoby oraz w gminie Lipusz o 1 osobę. O 7 osób wzrosła liczba bezrobotnych w gminie Nowa Karczma, o 15 osób w mieście Kościerzyna, o 5 w gminie Stara Kiszewa, o 3 w gminie Kościerzyna oraz zarejestrowano o 2 osoby więcej w gminie Liniewo.

Piramida wieku bezrobotnych

Wśród zarejestrowanych bezrobotnych największą liczbę stanowią osoby do 30 roku życia – jest ich 617, co stanowi ponad 33 proc. ogólnej liczby bezrobotnych. W tej liczbie aż 18,1 proc. stanowią osoby poniżej 25 roku życia. W kościerskim PUP-ie zarejestrowane są 422 osoby powyżej 50 lat i stanowią 22,7 proc. ogółu.

Na terenie powiatu kościerskiego zamieszkuje 815 osób długotrwale bezrobotnych, 392 osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, 267 osób bez doświadczenia zawodowego oraz 168 osób niepełnosprawnych.

Co wpływa na ich liczbę?

Jak podaje dyrektor PUP Mirosław Ginter, na kształtowanie się liczby bezrobotnych w lutym 2020 r. miały wpływ m.in.:  większa liczba rejestracji – 268 osób, niż liczba wyłączeń bezrobotnych z ewidencji – 243 osoby. W porównaniu do poprzedniego miesiąca zmalała również liczba rejestracji osób bezrobotnych – z 321 w styczniu, do 268 w lutym. Pracę podjęło również więcej osób – 123, a w styczniu wynik ten wyniósł 100 osób.

– Była znacznie większa, niż w poprzednim miesiącu, liczba wyłączeń z ewidencji bezrobotnych w związku ze skierowaniem na różnego rodzaju programy rynku pracy. W lutym skierowano na szkolenia, staże, prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne oraz inne łącznie 77 osób bezrobotnych, podczas gdy w styczniu tylko 8 – informuje M. Ginter.

Zatrudnienie cudzoziemców

W okresie od stycznia do lutego 2020 r. do Powiatowego Urzędzie Pracy w Kościerzynie 35 pracodawców złożyło łącznie 187 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom: w styczniu – 129, w lutym – 58. Pozytywnie rozpatrzone zostały 173 oświadczenia, a 9 oczekiwało na rozstrzygnięcie w dn. 29 lutego.

S.SZ

Komentarze