Gmina Stara Kiszewa

Budżet na rok 2020 z niewielką nadwyżką

Gmina Stara Kiszewa. Sesja budżetowa

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy, radni uchwalili budżet na rok 2020. Mimo, że nie obyło się bez pytań, to projekt uchwały budżetowej przyjęto jednomyślnie, przy pełnym składzie rady.  

Projekt uchwały budżetowej przedstawiła skarbnik gminy Gabriela Ciecholewska a swoje uwagi przekazał w dosyć obszernym wystąpieniu wójt Marian Pick.

Najwięcej pytań po projektu uchwały budżetowej zadał wiceprzewodniczący Rady Gminy Adam Sulewski. Pytał m.in. o koszty funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior + w Wygoninie czy o fundusze sołeckie i możliwość ich zwiększenia. Odpowiedzi wójta były na tyle satysfakcjonujące, że radny A. Sulewski, wywodzący się z opozycyjnego ugrupowania Zmiana na plus, podobnie jak pozostali radni zagłosował za przyjęciem uchwały. Podziękował jeszcze na koniec za merytoryczną stronę uchwały budżetowej i wyraził przekonanie, że dobro mieszkańców zależy też od zaufania miedzy radnymi a wójtem.

Budżet z nadwyżką

Dochody budżetu gminy zaplanowano na kwotę 37,2 mln zł a wydatki na kwotę 36,4 mln zł. Oznacza to nadwyżkę budżetową w wysokości 800 tys. zł. Dochody majątkowe zamknąć się mają w kwocie 4,1 mln zł, podczas gdy dochody bieżące wyniosą 33,1 mln zł. Na dochody bieżące składają się subwencje w kwocie 13,1 mln zł, dotacje na zadania własne i zlecone w kwocie 11,4 mln zł, dochody własne w wysokości 5,2 mln zł oraz udział gminy w podatkach – 3,4 mln zł. Natomiast dochody majątkowe pochodzić będą głównie z dotacji UE w wysokości 2,9 mln zł i z funduszy celowych w kwocie 1 mln zł.

Wśród wydatków uwagę zwraca kwota przewidziana na wydatki socjalne oraz na oświatę. Razem ponad 22 mln zł,  z czego oświata pochłonie 10,8 mln zł. Środki na finansowanie inwestycji przekroczyć mają 6,2 mln zł. Środki te wydane zostaną głównie na modernizację infrastruktury wodociągowej i drogowej. Na pierwszy plan wybija się tu przebudowa dróg gminnych ul. Zamkowej i 6 Marca, która pochłonie ponad 2 mln zł, oraz rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Konarzynach, Cięgardle, Olpuchu, Chwarzenku i Starej Kiszewie za kwotę 1 mln zł.

Uwaga wójta

W strukturze wydatków uwagę zwraca niespotykana dotychczas proporcja stosunku przewidzianych środków, w dwóch największych obszarach działań.

– Po raz pierwszy w historii gminy zdarzyło się, że wydatki socjalne wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej stanowić będą większą kwotę niż wydatki na oświatę. ..Musimy dołożyć wszelkich starań, aby realizować nakreślone zadania, bo powołani jesteśmy do tego, aby działać na rzecz mieszkańców Starej Kiszewy. Proszę aby przyjąć ten budżet bez żadnych zmian – powiedział wójt Marian Pick.

Po jednomyślnym głosowaniu, wójt M. Pick podziękował radnym za zaufanie i zrozumienie sytuacji ekonomicznej gminy.

BM

Komentarze