Gmina Nowa Karczma

„Jak co roku duża część inwestycyjna” – jest budżet na 2020 r.

Gmina Nowa Karczma. XVI Sesja Rady Gminy

27 grudnia podjęta została uchwała w sprawie ustalenia budżetu gminy Nowa Karczma na nadchodzący rok. Planowane dochody to ponad 40,7 mln, natomiast wydatki 41 mln zł – z tego 4,8 mln zł przeznaczone zostanie na realizację inwestycji.

Przyjęty podczas ostatniej sesji Rady Gminy Nowa Karczma projekt budżetu określa prognozowane dochody budżetowe w łącznej wysokości 40,74 mln zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 38,1 mln zł.

– Te dochody troszkę nam maleją – o 1,5 mln zł. Kończą się środki unijne. 2020 będzie takim rokiem, kiedy dofinansowań będzie znacznie mniej. Okres programowania się kończy. To wszystko składa się na ten spadek  – tłumaczy wójt Andrzej Pollak.

Zadłużenie gminy nie wzrośnie

Wydatki z budżetu ustalono w łącznej wysokości 41 mln zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 36,4 mln zł, w tym 120 tys. zł zostanie przeznaczone na obsługę długu.

– Mamy gminę stosunkowo mało zadłużoną. To jest bardzo pozytywne, że tych środków, które musimy wydawać na odsetki, a więc 120 tys. zł, nie liczymy w milionach, jak się dzieje w wypadku wielu samorządów – mówi wójt A. Pollak.

Wydatki majątkowe stanowią 4,8 mln zł i w całości zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.

– Będziemy korzystać ze środków zewnętrznych np. z Funduszu Dróg Samorządowych, więc wartości w budżecie z pewnością będą ulegać zmianom – dodaje.

Deficyt budżetowy

Plan finansowy na 2020 r. zakłada przychody budżetu w wysokości 1,8 mln zł, a rozchody 1,54 mln – zostaną one przeznaczone na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów.

Równocześnie wójt gminy został upoważniony do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 mln zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1,54 mln zł.

– W 2019 r. gmina spłaciła 1,4 mln zł długu. W 2020 r. planujemy spłatę 1,54 mln zł. Tyle samo chcemy wziąć kredytu, więc wartość zadłużenia nie wzrośnie – podkreśla wójt Andrzej Pollak.

Deficyt budżetowy w wysokości 260 tys. zł przewiduje się pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, a więc nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, wyemitowanych papierów wartościowych czy kredytów.

„Finansowe koło awaryjne”

W przyszłorocznym budżecie utworzono rezerwy w łącznej wysokości 490 tys. zł. W tym ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane wynosi 200 tys. zł. Największą część rezerwy celowej w kwocie 115 tys. zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano na ewentualne odprawy emerytalne w kwocie 100 tys. zł, a na wydatki jednostek pomocniczych prawie 50 tys. zł.

S.SZ

Andrzej Pollak, wójt gminy Nowa Karczma

W budżecie po stronie wydatkowej przyjęliśmy kwotę ponad 41 mln zł i tak jak co roku duża część inwestycyjna – 4,8 mln zł. Mamy jeszcze część inwestycji, na które posiadamy dofinansowania zewnętrzne, m.in. projekt fotowoltaiczny. W przyszłym roku będziemy kończyć jeszcze projekt z RPO dotyczący modernizacji sieci kanalizacyjnej. Mamy dwa duże projekty z Funduszu Dróg Samorządowych. Liczymy na to, że z ostatniego konkursu będzie dla nas pozytywne rozstrzygnięcie. Także budżet nam jeszcze w ciągu roku trochę urośnie. Jednak środki unijne, jak wiadomo, zostały już rozdysponowane. Właściwie same końcówki projektów, które są w realizacji będą kończone.

Komentarze