Wokół nas

Gmina Chmielno. Sesja absolutoryjna

Radni bez wątpliwości – wójt M. Melibruda z absolutorium i wotum zaufania

Realizacja budżetu w 2018 r. nie budziła zastrzeżeń radnych. Mimo drobnych błędów, na które zwrócili uwagę w raporcie przedstawionym przez wójta Michała Melibrudę, jednogłośnie udzieli mu wotum zaufania i absolutorium.

Dokument o stanie gminy na rok 2018 wójt Michał Melibruda przedstawiał radnym przez ponad godzinę. Jak mówił z poczuciem humoru „jest to tylko 45 stron raportu, więc proszę się rozsiąść wygodnie”. Przedstawił w nim najważniejsze informacje na temat działań samorządu, a więc sprawy oświaty, gospodarki komunalnej czy zrealizowane inwestycje. Nie budziły one zastrzeżeń radnych i jednogłośnie przyznali włodarzowi wotum zaufania.

– Są to przede wszystkim działania i osiągnięcia poprzedniego wójta, obecnego tutaj Pana Jerzego Grzegorzewskiego. Mój udział to zaledwie miesiąc i dziesięć dni. Uczestniczyłem w realizacji kilku projektów polegających m.in. na przebudowie ul. Długiej w Garczu, przykrycia zbiornika oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie czy zakończenie budowy drogi gminnej Maks – Sznurki – mówił na zakończenie raportu wójt M. Melibruda.

Wykonanie budżetu

Dochody wykonano w kwocie ponad 45,2  mln zł, co stanowi 92% planu, natomiast wydatki zrealizowano w 89%, czyli za kwotę ponad 52,76 mln zł. Deficyt budżetu za rok 2018 wyniósł 7,54 mln zł. Dług publiczny gminy Chmielno na koniec 2018 r. stanowiła kwota 16 mln 215 tys. zł, a więc prawie 36% wykonanych dochodów ogółem.

– Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym absolutorium apeluję, by wziąć pod uwagę, że Rada Gminy zaakceptowała w zeszłym roku zaciągnięcie kredytu w wysokości 10 mln zł – zwrócił się do radnych wójt M. Melibruda

Dawałoby to na zakończenie 2018 r. zadłużenie w wysokości 18 mln zł. Już po objęciu stanowiska wójta Michał Melibruda podjął działania mające na celu zaciągnięcie jak najmniejszego kredytu.

– Wiąże się to z olbrzymim dyskomfortem pracy dla mnie w roku bieżącym. Chciałem podkreślić, że mogłem przyjąć i realizować to założenie, które przyjęła rada. Doprowadzić do tego, że dług byłby w wysokości 18 mln zł. Szukaliśmy środków w budżecie, gdziekolwiek się dało, negocjowaliśmy z wykonawcami o odroczenie płatności. Wszystkie działania realizowaliśmy dla dobra gminy – zakończył włodarz gminy Chmielno.

Jednogłośne poparcie

Jak się okazało Michał Melibruda przekonał radnych. Jednogłośnie podjęli uchwałę o udzieleniu wójtowi absolutorium. Na ręce włodarza kwiaty i gratulacje złożył przewodniczący Stanisław Klimowicz.

– Powiedział Pan, że był pan z nami w ubiegłym roku zaledwie miesiąc i dziesięć dni. To było ważne 40 dni, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Liczymy na to, że współpraca dalej będzie się między nami tak dobrze układać – mówił w imieniu radnych.

Dłużnym nie pozostał wójt Michał Melibruda, który podziękował radnym za zaufanie i przyznane absolutorium. Zwrócił się także do pracowników urzędu, a przede wszystkim do skarbnik Anny Ojowskiej.

S.SZ

Komentarze