Gmina Lipusz Samorząd

Gmina Lipusz. Sesja absolutoryjna. Jednomyślne wotum i absolutorium dla wójta M. Ebertowskiego

Rada Gminy w Lipuszu na sesji absolutoryjnej, która odbyła się 19 czerwca, jednogłośnie zaakceptowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok oraz udzieliła absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu.

Na początku sesji raport o stanie gminy przedstawił wójt Mirosław Ebertowski. Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi. W głosowaniu wzięło udział czternastu radnych, wszyscy byli „za”.

Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy za 2022 rok. Dochody gminy na koniec roku 2022 zrealizowano w wysokości 31,28 mln zł, a wydatki w wysokości 27,45 mln zł. Wystąpiła nadwyżka budżetu w wysokości 3,8 mln zł. Stan zadłużenia wyniósł na koniec roku 2022 wyniósł 1,78 mln zł, choć jak podkreślił wójt jest ono systematycznie spłacane i dziś wynosi już około 1,2 mln zł.

Na inwestycje gmina wydatkowała nieco ponad 4 mln zł. Ponad 1,05 mln zł pochłonęła przebudowa ul. Spacerowej w miejscowości Lipusz. Kolejne 1,04 mln zł przeznaczono na modernizację ul. Dworcowej w Lipuszu. Niecałe 355 tys. zł gmina wydatkowała na przebudowę remizy OSP w Lipuszu. Przebudowa ul. Partyzantów w Lipuszu pochłonęła ponad 345 tys. zł. Na budowę publicznie dostępnego samorządowego parku rekreacyjnego – etap II wydatkowano niecałe 288 tys. zł. Blisko 110 tys. zł przeznaczono na zakup urządzeń do utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej w gminie.

Jednomyślność wśród radnych

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną i Regionalną Izbę Obrachunkową. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi. Przewodnicząca Rady Gminy Bogumiła Mokwińska złożyła gratulacje włodarzowi, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Wójt podziękował za otrzymane absolutorium. Podkreślił, że realizacja wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów to zasługa dobrej współpracy z Radą Gminy i sołtysami oraz rzetelnej pracy pracowników urzędu.

– Chciałbym podziękować za przyznane wotum i absolutorium. Traktuję to nie tylko jako zaufanie dla mnie, ale również dla moich współpracowników, przede wszystkim dla skarbnik Anity Kulas, mojego zastępcy Marka Klasy, sekretarz Katarzyny Błaszkowskiej oraz kierowników wszystkich podległych jednostek. Dziękuję również radzie i sołtysom. Wiele gremiów może nam pozazdrościć takiej współpracy, bo bez niej tak daleko byśmy nie zaszli – podsumował wójt.

Red.

Komentarze