Gmina Nowa Karczma Samorząd

Gmina Nowa Karczma. Potwierdzenie właściwego zarządzania gminą. Wójt Andrzej Pollak z wotum zaufania i absolutorium

Podczas XXIX posiedzenia Rady Gminy radni podjęli kilka uchwał, z których niektóre były szczególnie istotne. Zwłaszcza te dotyczące udzielenia wójtowi Andrzejowi Pollakowi wotum zaufania, absolutorium oraz dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Zgodnie z oczekiwaniami działalność wójta została zaaprobowana jednomyślnie.

Z najważniejszych wydarzeń sesji na uwagę zasługiwał raport o stanie gminy za rok 2020. W prezentacji multimedialnej przedstawił go wójt Andrzej Pollak. Dokument ten jest obszernym, stustronicowym kompendium wiedzy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta i zawiera omówienie wszystkich sfer działalności gminy, wymienionych w ustawie o samorządzie gminnym. Włodarz gminy szczególną uwagę zwrócił na inwestycje drogowe, zwłaszcza na 15 km zmodernizowanych dróg, oraz na objęcie dużej części gminy planem zagospodarowania przestrzennego. A. Pollak wyraził zadowolenie ze sprzedaży wszystkich zaplanowanych nieruchomości gminnych.

– To jedyny taki rok w którym udało nam się sprzedać wszystkie zaplanowane nieruchomości w całości – powiedział wójt gminy.

Nie omieszkał także wspomnieć o bolączkach z jakimi gmina się boryka, zwłaszcza z rosnącą ilością śmieci, których wywóz przysparza gminie coraz większych kłopotów.

Realizacja budżetu

Dochody zaplanowano na rok 2020 w kwocie 46,3 mln zł, natomiast budżet wykonano w kwocie niespełna 48,3 mln co stanowi 104,16 proc. planu. Zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 47,6 mln zł zrealizowane zostały w kwocie 42,7 mln zł, co stanowi 89,8 proc planu. Stąd nadwyżka w budżecie na koniec roku wyniosła ponad 5,5 mln zł. Największą kwotę w strukturze dochodów stanowiły subwencje z budżetu państwa, co oznacza, że gmina pozyskała w ten sposób środki zewnętrzne w kwocie 16,5 mln zł. W sferze wydatków gminy, największą pulę stanowiły świadczenia społeczne wynoszące 15,6 mln zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku 2020 wyniosło 4,3 mln zł i jest najmniejsze od trzech lat. Do najważniejszych inwestycji jakie zakończono w ubiegłym roku należy zaliczyć rozbudowę i modernizację systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Nowa Karczma z wartością zadania 1,6 mln zł. Przebudowę drogi gminnej od Śledziowej Huty do granicy z gminą Kościerzyna, kosztem 700 tys. zł. Następnie modernizację drogi śródpolnej w Grabowie Kościerskim z łącznym kosztem inwestycji 191 tys. zł. Kolejnym zadaniem była budowa sieci kanalizacyjnej w Grabówku za 943 tys. zł, oraz budowa sieci wodociągowej w Szponie i Grabówku z łącznym kosztem blisko 250 tys. zł.

Podziękowania i kwiaty

Po przedstawieniu przez wójta sprawozdania z wykonania budżetu, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Krystyna Mach odczytała opinię komisji, w której znalazło się zalecenie o udzieleniu wójtowi A. Pollakowi absolutorium. Przewodniczący Rady Gminy Marek Wołoszyk odczytał akceptujące stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ponieważ wszyscy radni przyjęli wystąpienia wójta bez uwag, nikt nie zgłosił się do debaty. Głosowania nad wotum zaufania i absolutorium miały jednogłośny, aprobujący wymiar. Werdykt radnych spotkał się z oklaskami obecnych na sali sołtysów, którzy w ten sposób także wyrazili poparcie dla działań A. Pollaka. Na zakończenie wójt gminy wręczył niektórym pracownikom gminy wiązanki kwiatów, wyrażając uznanie dla ich zaangażowania w wykonanie budżetu i codziennych obowiązków.

BM+DT

Gratulacje dla władz gminy i jej skarbnika od rady.
Pamiątkowe zdjęcie uczestników sesji absolutoryjnej.

Komentarze