Gmina Chmielno Samorząd

Gmina Chmielno. Budżet roku 2021. Sześć milionów na inwestycje

W planie finansowym gminy na rok bieżący w rubryce inwestycje została zaplanowana kwota sięgająca 12% ogółu wydatków.  To znacznie więcej niż w pierwszym autorskim budżecie wójta Michała Melibrudy. Gmina chce inwestować wykorzystując szczególnie dostępne programy rządowe.

Na sesji z dnia 16 grudnia radni jednomyślnie przyjęli zaproponowany przez wójta budżet na rok 2021. Po stronie dochodów zapisano w nim ponad 46,3 mln zł. Wydatki mają być znacznie wyższe i mają stanowić kwotę nieco ponad 50 mln zł. Deficyt budżetu ma być pokryty ze środków wolnych z roku 2020 i kredytu.

-Mam nadzieję, że podobnie, jak w roku ubiegłym uda nam się znaleźć, jakie oszczędności i zakończyć rok bieżący bez kredytu – mówi włodarz gminy

Oszczędny budżet z 2020

Przez cały rok ubiegły hamulcem dla zwiększenia poziomu gminnych inwestycji była wysokość jej zadłużenia sięgająca 36% budżetu. Priorytetem działań gminy było jego zmniejszenie. Wszędzie szukano oszczędności. W efekcie na koniec roku ubiegłego zadłużenie gminy wynosiło już 16,5 mln zł i jak mówi wójt, ma ono zmniejszyć się do 12 mln zł za dwa lata.

Odważniej niż w roku ubiegłym

W budżecie zaplanowano przeznaczyć około 6 mln zł na tegoroczne inwestycje. Władze gminy planują przeznaczyć ponad 1 mln zł na kontynuację rozbudowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Znaczną sumę środków, bo 900 tys. zł pochłonie budowa ulicy Grodziska w Chmielnie. W nowym budżecie ujęto też przebudowę ul. Akacjowej w Chmielnie za kwotę 570 tys. zł. Ponadto 350 tys. zł prognozuje się przeznaczyć na zakup samochodu pożarniczego dla miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Wśród zaplanowanych zadań wyszczególniono także budowę ścieżki rowerowej na trasie Łączyńska Huta – Borzestowska Huta, której wartość ma opiewać na blisko 600 tys. zł. Co więcej, chmieleński samorząd chce przeznaczyć 400 tys. zł na remont parkingu, który znajduje się w obok urzędu gminy. Ponadto 90 tys. zł z budżetu gminy zarezerwowano na modernizację oświetlenia ulicznego w kilku sołectwach m.in. w Reskowie, Zaworach, Miechucinie. W planach jest też przygotowanie dokumentacji projektowej na wykonanie tzw. ,,bajpasu chmieleńskiego”, czyli modernizację szeregu ulic na górnym Chmielnie. Jak podkreślał wójt M. Melibruda podczas spotkania sołeckiego z mieszkańcami miejscowości, chciałby wykorzystać do finansowanie tej inwestycji kolejną edycję Funduszu Dróg Samorządowych.

red.

Michał Melibruda – wójt gminy Chmielno

Cechy charakterystyczne tegorocznego budżetu to kontynuacja idei zmniejszania zadłużenia gminy. Budżet na 2020 był skromniejszy niż ten na 2021 rok w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych. Przyświecał mu główny cel, jakim był spadek zadłużenia gminy. Udało się go zrealizować dzięki bardzo oszczędnej i racjonalnej gospodarce środkami budżetowymi i dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych na inwestycje. Zadłużenie z 18 mln spadło do 16,5 mln zł.

W roku bieżącym zaplanowaliśmy, że spłacimy jeszcze w więcej zadłużenia – około 1,95 mln zł. Poza tym chcemy przeznaczyć około 12-13% budżetu na inwestycje. Podsumowując, spłacamy większą ilość zadłużenia, więcej wydajmy na inwestycje, a cel nadrzędny jest taki, żeby w dalszym ciągu nie zaciągać kredytu i redukować zadłużenie, tak jak obiecałem to mieszkańcom dwa lata temu. 

Komentarze