Gmina Nowa Karczma Samorząd

Gmina Nowa Karczma. Z XXXVI sesji Rady Gminy. Wójt podwyżkę dostał, a diety radnych przesunięto na później

Choć w porządku obrad wtorkowej sesji były dwie uchwały związane z ,,uporządkowaniem’’ wynagrodzenia wójta gminy i radnych, to ostatecznie rada pracowała tylko nad jedną. Wszyscy zgodzili się, że wójtowi należy się podwyżka wynagrodzenia. Natomiast uchwałę dotyczącą nowych diet dla radnych niespodziewanie zdjęto z porządku obrad.

W związku z nowelizacją uchwały o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, radni gminy Nowa Karczma, podobnie jak radni innych samorządów, zobowiązani zostali do ustalenia nowego wynagrodzenia wójta. Składa się ono z dodatku zasadniczego, funkcyjnego oraz jak zaznaczyła wiceprzewodnicząca RG Alina Lubecka, z dwóch składników, na które radni nie mają wpływu. Chodzi o dodatek specjalny i dodatek za staż pracy. Mocą nowej ustawy włodarz gminy, w której zamieszkuje do 15 tys. mieszkańców może uzyskać maksymalne wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 10 250 zł i funkcyjny sięgający 3105 zł. Jednocześnie prawo określa, że wynagrodzenie nie może być niższe niż 80 proc. maksymalnego wynagrodzenia z ustawy.

– Niezrozumiały jest dla nas szum medialny, bo my jako radni decydujemy tylko o dwóch składnikach. Pozostałą kwotę ,,dał’’ ustawodawca i my jako radni jesteśmy zobowiązani do jej wprowadzenia – podkreśliła A. Lubecka podczas odczytywania projektu uchwały

Wójt zasługuje na podwyżkę

Przed sesją 10 grudnia odbyło się zebranie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz spotkanie konsultacyjne z radnymi, na którym obecny był również wójt Andrzej Pollak.

– Podczas zebrania wójt zapytany o podwyżkę oznajmił, że 9225 zł wynagrodzenia zasadniczego i 2835 zł dodatku funkcyjnego jest dla niego w pełni satysfakcjonujące. Włodarz gminy zaznaczył, że sprawę wielkości podwyżki woli zostawić w gestii radnych – relacjonowała zebranym na sesji A. Lubecka

Tydzień później obradowała Komisja Budżetu oraz Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

Podczas obrad ustalono wynagrodzenie zasadnicze dla wójta gminy na poziomie 10 tys. zł, dodatek funkcyjny w wysokości 3 tys. zł. Te zapisy zostały odczytane radnym na sesji. Żaden z nich nie miał uwag do treści uchwały i została przyjęta przez wszystkich.  

– Cieszę się, że uchwałę podjęliśmy jednogłośnie. Długo można by wymieniać zasług wójta. Ciągły rozwój naszej gminy, niskie zadłużenie i renoma jaką cieszymy się nie tylko w powiecie świadczy o ciężkiej pracy i zaangażowaniu wójta i jego pracowników – podsumowała wiceprzewodnicząca RG.

Po przyjęciu uchwały na wynagrodzenie wójta składa się dodatkowo dodatek specjalny w wysokości 30 proc. łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego oraz dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20 proc. miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Łącznie daje to 18,9 tys. zł brutto miesięcznie.

Red.

Komentarze