Gmina Somonino Inwestycje Sponsorowane

Gmina Somonino. Przegląd najważniejszych inwestycji realizowanych w 2023 roku z udziałem środków zewnętrznych

Infrastruktura drogowa

We wrześniu 2023 roku zakończono modernizację fragmentu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kaplicy o długości 200 mb. Gmina Somonino otrzymała dofinansowanie na tę inwestycję ze środków budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 52 000 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 114 776,41 zł.

Modernizacja drogi w Kaplicy o długości 200 m

W minionym roku dodatkowo wykonano modernizację fragmentu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Borczu (ul. Złota) na odcinku 230 mb. Wartość całej inwestycji to 129 182,40 zł. Gmina Somonino otrzymała dofinansowanie na ten cel ze środków budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości 59 800 zł.

W listopadzie 2023 roku zakończono remonty dróg gminnych nr 168022G Goręczyno – Dąbrowa oraz nr 168026G Ostrzyce – Ramleje. Remont drogi nr 168022G Goręczyno – Dąbrowa został zrealizowany na odcinku o długości 1,8 km. Wartość robót wyniosła 1 156 871,92 zł. Natomiast remont drogi nr 168026G  Ostrzyce – Ramleje został zrealizowany na odcinku o długości 607 mb. Wartość robót to 371 527 zł. Zakres prac obejmował między innymi remont nawierzchni asfaltowej drogi, zjazdów oraz skrzyżowań. Całkowita wartość zadań wyniosła 1 538 341,32 zł. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe remont drogi nr 168020G Goręczyno – Ostrzyce o dł. 3,55 km o wartości 1 680 508,14 zł zakończy się wiosną 2024 roku.

Wyremontowana droga gminna Ostrzyce-Ramleje

Turystyka

W grudniu 2023 roku zakończono roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej na odcinku Ostrzyce – Kolano (Etap III). Zakres robót obejmował budowę odcinka 352 mb ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej. Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 690 749,47 zł. Gmina na ten cel pozyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Trzeci odcinek ścieżki rowerowej Ostrzyce-Kolano

Administracja

W październiku 2023 roku zakończono realizację przedsięwzięcia pn. „Poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Somonino” w ramach programu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach grantu o wartości 88 825,64 zł zostało sfinansowane szereg działań. W zakresie poprawy dostępności architektonicznej wykonano: ścieżki prowadzące i pola uwagi wewnątrz budynku, pola uwagi na zewnątrz budynku, nakładki antypoślizgowe na schody (wewnątrz budynku) oraz zakupiono krzesło ewakuacyjne. W zakresie poprawy dostępności informacyjno-komunikacyjnej wykonano: tabliczki z brajlem i piktogramem, plany tyflograficzny na każdym piętrze w budynku oraz zakupiono system nawigacyjny YourBeacon i pętlę indukcyjną.

W 2023 roku Gmina Somonino zakończyła również realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”  w ramach Programu Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W ramach  projektu  otrzymano 326 821,76 zł dofinansowania na cyfryzacje Urzędu Gminy Somonino. W ramach projektu zakupiono nowy sprzęt w postaci: stacji roboczych, laptopów oraz wyposażenia serwerowni. Zakupiono m.in. system komunikacji online z mieszkańcami (e-urząd) oraz system do transmisji sesji Rady Gminy. Ponadto pracownicy Urzędu Gminy Somonino  odbyli szkolenia z zakresu cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo publiczne

W 2023 roku miała miejsce także przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Somoninie o pomieszczenie garażu z częścią sanitarną i klatką schodową w parterze budynku, pomieszczeniem biurowym na piętrze budynku wraz z komunikacją pomieszczeń w istniejącej części budynku. Wartość całego zadania wyniosła 1 199 150,31 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych wyniosło 754 091 zł.

Rozbudowany budynek OSP Somonino

Oświata

W 2023 roku zrealizowano przebudowę i adaptację fragmentu Szkoły Podstawowej w Somoninie na wielofunkcyjne pomieszczenie wraz z towarzyszącymi jej pomieszczeniami i infrastrukturą techniczną. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 1 932 844,70 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych to 1 240 909 zł. Wielofunkcyjna sala widowiskowa w SP Somonino będzie służyła imprezom i uroczystościom skierowanym dla mieszkańców wszystkich sołectw, co pozwoli organizować wydarzenia dla lokalnej społeczności na większą skalę.

Sala widowiskowa w Szkole Podstawowej w Somoninie

Najważniejszą i największą inwestycją od lat w zakresie infrastruktury oświatowej jest jednak budowa przedszkola w Goręczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. Koszt robót budowlanych wynosi 15 867 000 zł. W drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład Gmina Somonino otrzymała na ten cel 13 000 000 zł dofinansowania. Gmina Somonino posiada jedno gminne przedszkole o bardzo małej powierzchni w starym budynku. Poza tym wciąż duży procent dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy nie uczestniczy w żadnej formie wsparcia. Mając to na uwadze podjęliśmy decyzję o budowie nowoczesnego przedszkola na osiem oddziałów, tj. na 200 dzieci.

Budowa przedszkola w Goręczynie

Kultura

W 2023 roku zakończyła się budowa dwóch świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w Rątach oraz w Wyczechowie. Mieszkańcom trzech sołectw, tj. Sławek, Rąt oraz Wyczechowa stworzono miejsce do spotkań i wzajemnej integracji. Odbywają się tam różnego typu warsztaty, zajęcia dla dzieci czy spotkania dla seniorów. W 2023 roku w nowych budynkach były po raz pierwsze zorganizowane lokale wyborcze w wyborach do Sejmu i Senatu RP. Takie miejsca do kolejny krok do budowania społeczeństwa obywatelskiego oraz aktywizacji mieszkańców. Wartość obu świetlic wyniosła 1 185 253,33 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 728 282,21 zł.  

Świetlica Wiejska w Rątach

Komentarze