Gmina Karsin Inwestycje

Rekordowe 8 mln złotych na tegoroczne inwestycje w gminie Karsin

Tegoroczny budżet gminy po stronie dochodów jest większy o 1,2 mln zł od ubiegłorocznego. Zaplanowane wydatki są większe o ponad 2 mln zł. Jednak największy wzrost odnotować należy kwocie zaplanowanej na inwestycje. Jeżeli w roku ubiegłym było ich na około 5 mln zł, to w 2021 roku ich kwota może sięgnąć prawie 8 mln zł. Natomiast, jeżeli gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych  to pula inwestycyjna może sięgnąć 10 mln zł. Byłby to wzrost o 100%.

Główne inwestycje drogowe

Budowa ul. Ogrodowej będzie realizowana w dwóch etapach

Wśród zaplanowanych na ten rok inwestycji znajduje się sześć drogowych. Najważniejszą i największą z nich jest budowa ulicy Ogrodowej w Karsinie. Jej wartość to ponad 3,27 mln zł. W związku z tym została ona podzielona na dwa etapy.

Pierwszy etap pn. ,,Budowa ul. Ogrodowej i Świerkowej w Karsinie wraz z kanalizacją deszczową’’ ma wartość ponad 1,167 mln zł. Jego inżynieria finansowania jest złożona z trzech elementów. Z Funduszu Dróg Samorządowych gmina pozyskała środki w wysokości ponad 583 tys. zł. Kolejnym źródłem będą pieniądze z tzw. ,,covidowskiego’’, chodzi o prawie 515 tys. zł uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wykorzystane będą również pieniądze z budżetu – prawie 69 tys. zł.

Pierwszy etap jej remontu dotyczy odcinka, od skrzyżowania z ulicą Świerkową do skrzyżowania z ulicą Wiśniową i Polną. Ulica Ogrodowa ma być przebudowana na odcinku nieco ponad 400 metrów bieżących i uzyskać 6 metrów szerokości. Na drugiej ul. Świerkowej ma być przebudowanych 171 metrów bieżących, a ulica ma mieć szerokość 5 metrów. Wzdłuż ulic po stronie projektowanej ścieżki rowerowej, mają zostać wybudowane chodniki o szerokości od 1,5 do 2 metrów. Szerokość ścieżki rowerowej ma wynosić 2 metry. Ulice mają mieć wybudowane zjazdy. Projekt obejmuje również wykonanie kanalizacji deszczowej.

Przetarg na realizację tych robót wygrało kartuskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe ,,Dromos’’ Sp. z o.o. Ma wykonać zadanie do końca lipca br. 

Ul. Świerkowa będzie zrealizowana w I etapie, czyli do lipca br.

Drugi etap tej inwestycji obejmuje przebudowę dalszej części ul. Ogrodowej wraz z budową kanalizacji deszczowej. Wartość zadania to ponad 2,1 mln zł. Sfinansowane zostanie ono z dwóch źródeł. 1,3 mln zł gmina otrzymała z PROWu, czyli od Samorządu Pomorskiego w ramach środków unijnych. Umowę z tego tytułu Marszałek Pomorski Mieczysław Struk i wójt Roman Brunke podpisali 23 grudnia ubiegłego roku. Środki te stanowią 63% wartości inwestycji. Drugim źródłem będzie budżet gminy, z którego zostanie wyłożonych ponad 760 tys. zł.

Prace będą prowadzone na odcinku ulicy o długości 729 m.b. Tu również będzie ona miała 6 metrów szerokość. Wzdłuż ulicy będzie wybudowany chodnik o szerokości 2 metrów. Szerokość ścieżki rowerowej ma wynieść 2 metry.

Prace będą realizowane po zakończeniu pierwszego etapu od początku czerwca do października br. Gmina ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Mniejsze inwestycje drogowe

Budowa drogi asfaltowej w Osówku. Zadanie będzie wykonane w ramach środków na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych – programu finansowanego przez Urząd Marszałkowski. Gmina liczy tutaj na dofinansowanie w wysokości 150 tys. zł. Wniosek zostanie złożony w lutym 2021 roku. Całkowita wartość inwestycji to 405 tys. zł. Za te środki będzie utwardzony asfaltem odcinek drogi o długości ponad jednego kilometra.

Z programu modernizacji dróg dojazdowych Osówko otrzyma kolejną asfaltową drogę

Na ten rok zaplanowano również zadanie polegające na wymianie nawierzchni pokładu jezdnego mostu na granicy gmin Karsin i Czersk w Miedznie. W budżecie zarezerwowano na ten cel kwotę 50 tys. zł.

Sołectwo Cisewie otrzyma w tym roku inwestycję drogową za 40 tys. zł. Za te środki, we wsi będzie wybudowany chodnik.  

Wśród zaplanowanych inwestycji drogowych jest jedna, która dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla czterech zadań. Chodzi o projekty remontów ulic Wrzosowej i Lipowej w Karsinie oraz ul. Wicka Rogali w Wielu. Dokumentacja projektowa będzie też opracowana dla remontu ulic Hallera i Szkolnej w Osowie. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 74 tys. zł.

Należy też tu wspomnieć o inwestycji drogowej powiatu dotyczącej budowy ścieżki rowerowej od strony Lubni w kierunku Wiela. Inwestycja jest już realizowana i ma zakończyć się przed tegorocznym sezonem letnim. W ten sposób Wiele otworzy się na turystykę rowerową od strony Brus i powiatu chojnickiego. Jej wartość to 980 tys. zł. Gmina Karsin przekazała na nią swój wkład w wysokości 456 tys. zł.

Budowa ścieżki rowerowej od granicy powiatu do Wiela ruszyła w ubiegłym roku. Stan prac na początek XII 2020

Inwestycje służące mieszkańcom

Ta ściana oddzielająca szkolny  hol od klatki schodowej będzie wyburzona

Wśród inwestycji ujętych w tegorocznym budżecie jest tylko jedna dotycząca bazy oświatowej. Związana jest z modernizacją budynku szkoły w Osowie. Po wykonaniu w ubiegłym roku remontu dachu, w tym roku zaplanowano przebudowę klatki schodowej w szkole. Mieści się ona w budynku 1905 roku. Klatka schodowa kiedyś prowadziła do mieszczących się na piętrze i poddaszu mieszkań dla nauczycieli. Dziś są tam sale lekcyjne. Uczące się w nich dzieci, na przerwę muszą schodzić na parter, na hol i korytarz, ponieważ u góry nie ma nic takiego.

Konstrukcja klatki schodowej jest drewniana. Schody są zabiegowe, wąskie tak, że dwójka dzieci na nich się nie minie. W najgorszym stanie są stopnie, zniszczone, wydeptane. To do nich ma najczęściej uwagi sanepid kontrolujący placówkę.

Celem remontu będzie postawienie nowej, betonowej konstrukcji klatki schodowej. Ponadto ma być usunięta ściana oddzielająca klatkę od holu wejściowego szkoły tak, aby było widniej i przestronniej. Na tą inwestycję zarezerwowano 120 tys. zł. Realizowano będzie w okresie wakacyjnym.

Drewnianą klatkę schodową z roku 1905 zastąpi nowa betonowa konstrukcja

W tegorocznym budżecie zapisano dwie inwestycje związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy. Dla realizacji zadań związanych z niepełnosprawnymi mieszkańcami gminy planuje się zakupić samochód z HDS. Na ten cel zarezerwowano 60 tys. zł. Natomiast dla potrzeb gospodarki komunalnej zaplanowano zakup miniciągnika wielofunkcyjnego o wartości 90 tys. zł.

Środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Jak co roku pewną pulę środków przeznaczono na zadania związane z obroną przeciwpożarową w gminie. Po zakupie samochodów dla OSP Osowo i Karsin na ten rok zaplanowano zakup wozu bojowego dla jednostki we Wdzydzach Tucholskich. Gmina ma wyłożyć 200 tys. zł ze swojego budżetu.

Zarezerwowano również 20 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej nowej remizy strażackiej dla OSP Karsin.

Rozbudowa systemu wod-kan

Stacja pomp i zbiornik w Karsinie.

W roku bieżącym zostanie zakończona inwestycja związana z rozbudową ujęcia i stacji uzdatniania wody w Dąbrowie. Jej celem jest doprowadzenie dobrej jakościowo wody z nowego ujęcia dla mieszkańców Karsina, Bąka i Cisewia. Do tej pory korzystali oni z wody pompowanej przez ujęcie w Krasinie. W związku z  tym, że jest ono wiekowe, to i jakość wody nie była w nim najlepsza.  Wartość tego zadania to prawie 1,164 mln zł. Finansowane ono jest ze środków Samorządu Pomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Transza środków unijnych to prawie 513 tys. zł. Z własnego budżetu gmina wyłoży na to zadanie 651 tys. zł.

Inwestycja rozpoczęła się w ubiegłym roku, wykonuje ją firma WOD-BUD Stanisława Nilki.

Realizowana jeszcze inwestycja budowy ujęcia wodnego w Dąbrowie

Do końca 2020 roku wykonano w Dąbrowie trzy studnie z wyposażeniem oraz posadowiony został stalowy zbiornik retencyjny. Wybudowano również stację pomp. Podobne obiekty stanęły w Karsinie. Stacja pomp dysponuje trzema urządzeniami o wydajności 65m/h z systemem automatyzacji. Stąd bieżący nadzór i wizualizacja pracy pompowni możliwa jest z dyżurki znajdującej się na terenie oczyszczalni w Cisewiu. Nowy system zapewni stabilne ciśnienie wody u odbiorców, obniży awaryjność i zabezpieczy ewentualny deficyt wody.

W bieżącym roku firma ma jeszcze wykonać dodatkową studnię głębinową o sięgającą ponad 60 metrów w głąb ziemi, stację uzdatniania wody oraz utwardzić i ogrodzić działkę, oraz uporządkować teren po robotach. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa marca bieżącego roku.

Jak co roku gmina zarezerwowała w swoim budżecie 40 tys. zł, jako dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zwiększenie potencjału turystycznego gminy

W tegorocznym budżecie zapisane zostały również środki na przygotowanie inwestycji związanych z rozwojem potencjału turystycznego w gminie. Chodzi o 20 tys. zł na wykonanie dokumentacji budowy dwóch ścieżek rowerowych. Pierwsza wiedzie z Borska do Lipy. Druga z Karsina w kierunku Czerska – do granicy powiatu na rzece Niechwaszcz. Gmina chciałaby również opracować dokumentację nowego molo przy plaży gminnej w Wielu. Środki na ich wykonanie gmina chce pozyskać z Obszaru Funkcjonalnego ,,Bory Tucholskie’’, którego została członkiem. Inwestycje te realizowane byłyby w następnych latach.

Roman Brunke wójt gminy Karsin

Łączna wartość inwestycji zapisana w budżecie gminy na dzień 01.01.2021 r. wynosi 6,1 mln zł.
Dodatkowo po podpisaniu umowy z Wojewodą Pomorskim włączone zostanie do budżetu gminy zadanie budowy ulicy Wiśniowej, Krótkiej, Kwiatowej i Polnej w Krasinie opiewające na kwotę 2,1 mln zł. Na realizację, którego gmina otrzyma 1,95 mln zł dofinansowania. Zwiększy to wartość inwestycji do kwoty ponad 8 mln zł. W tym planie jest także wykonanie asfaltu na ulicy Lipowej tj. odcinek od ul. Długiej do ul. Ogrodowej. Należy do tego doliczyć nasz wkład – 456 tys. zł do realizowanej w tym roku inwestycji powiatu, jaką jest ścieżka rowerowa do Wiela.
Podsumowując, w 2021 roku w gminie Karsin zrealizowane zostaną inwestycje na kwotę prawie 9 mln zł.
Do rozpatrzenia są także dwa wnioski złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pierwszy dotyczy dofinansowania budowy nowej remizy dla OSP Karsin kwotą 2,2 mln zł. Drugi dofinansowania dwóch zadań drogowych, jako wkładu własnego. Chodzi o drugi etap budowy ulicy Ogrodowej i zadania związanego z budową pakietu ulic w Karsinie. Oczywiście gmina, składając wnioski, określa ich ważność, jednakże decyzja ostateczna należy do urzędu czy instytucji, który te środki rozdziela i który kieruje się swoimi kryteriami.
Podkreślam, że jeżeli będą możliwości składania wniosków z tzw. Oszczędności, które mogą wzorem roku ubiegłego powstać po zakończeniu przetargów na terenie całego województwa, to gmina na pewno będzie składać kolejne wnioski. Mam tu na myśli te zadania, które dofinansowania w tym roku nie otrzymały. Chodzi o remont ulicy W. Rogali w Wielu oraz ulic Hallera i Szkolnej w Osowie. Ostatecznie w przypadku, gdyby w tym roku to zadanie nie otrzymało dofinansowania to chcemy złożyć wniosek jego dotyczący do kolejnej edycji Funduszu Dróg Samorządowych.
Pokładam też wielkie nadzieje w naszym udziale w Obszarze Funkcjonalnym ,,Bory Tucholskie”. Liczę, że w najbliższych latach będziemy mogli sięgnąć stąd po środki na wiele projektów. Za najważniejszy z nich uważam ten dotyczący dofinansowania unijnego do budowy fotowoltaiki dla mieszkańców. Kolejne to ścieżki rowerowe i molo w Wielu. Stąd w tym roku podjęliśmy działania z wykonaniem dokumentacji tych inwestycji.

Komentarze