Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Konkurs dla klubów, stowarzyszeń. W puli ponad 100 tys. zł

Wójt Gminy Stara Kiszewa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w bieżącym roku zadań publicznych wspieranych przez samorząd gminy w czterech odmiennych zakresach. Łącznie gmina planuje przeznaczyć na zadania przeszło 100 tys. zł.

Wśród zadań publicznych, które będą dotowane znalazło się zadanie związane z upowszechnianiem sportu. Jego priorytetem jest prowadzenie szkolenia utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży, organizacja turniejów i innych wydarzeń sportowych o zasięgu gminnym, udział w rozgrywkach sportowych o zasięgu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim. Na ten cel gmina zamierza przeznaczyć 45,5 tys. zł.         

Kolejny obszar dotyczy organizacji wypoczynku dzieci, młodzieży i osób starszych, w tym osób niepełnosprawnych. Dotowane będą zadania organizacji spotkań integracyjnych, w tym międzypokoleniowych lub wycieczek, rajdów pieszych, rowerowych, obozów. Zadania te zostaną wsparte kwotą 15,5 tys. zł.

Trzeci zakres obejmuje działania promujące zdrowy styl życia, trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu. Dotowane będą projekty związane z organizowaniem zajęć z programem profilaktycznym. Cel ten wsparty zostanie sumą 12,5 tys. zł. 

Aby zmotywować seniorów

Ostatnie zadanie będzie dotyczyło prowadzenia ,,Klubu Seniora +” w Lipach. Głównym jego priorytetem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. W klubie będą realizowane usługi takie, jak zapewnienie wsparcia seniorom poprzez oferty w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej – w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku. W okresie pandemii klub powinien oferować działania w formie zdalnej lub hybrydowej. Na ten cel gmina planuje przeznaczyć 27 tys. zł.

Współpraca potrzebna obu stronom

– Jak co roku zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy z gminą w realizacji zadań publicznych. Mile widziane będą oferty organizacji działających w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Będziemy wspierać również pomysły na organizację czasu wolnego, w tym wycieczek dla osób starszych i niepełnosprawnych. Czekamy także na propozycje działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży. W tym roku otwieramy klub seniora w Lipach. Tu także otwieramy się na współpracę. Prowadzenie klubu zamierzamy powierzyć organizacji, która przedstawi najlepszy pomysł na aktywizację naszych seniorów – tłumaczy Andrzej Hinc Sekretarz Gminy Stara Kiszewa

– Przez te wszystkie lata my złożyliśmy chyba ponad trzydzieści projektów. Duża część z nich była zrealizowana dzięki grantom otrzymanym z gminy. Do tegorocznego konkursu złożyliśmy dwa projekty. Ta pomoc dla NGO jest słuszną, bo realizuje się dużo celów. Dzięki dofinansowaniom gminne organizacje i stowarzyszenia wykonują tak naprawdę część zadań gminy. Nie wszystkim musi się zajmować urząd, poza tym my znamy lepiej potrzeby naszych mieszkańców – mówi Irena Treder, sekretarz Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Polaszkowskiej i sołtys Nowych Polaszek

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do 23 marca.

Red.

Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Stara Kiszewa są częstymi beneficjentami grantów z konkursu dla NGO

Komentarze