Gmina Stara Kiszewa Inwestycje

Gmina Stara Kiszewa. Władze szukają zewnętrznych dofinansowań. Czy tym razem gminie się uda?

Do 12 lutego włodarze gmin, na terenie których kiedyś funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne mogły starać się o pieniądze na projekty poprawiające jakość życia mieszkańców, wizerunek wsi oraz sprzyjające inwestorom. Do tego Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych przystąpiła Gmina Stara Kiszewa, składając trzy wnioski.

Zgodnie z przyjętymi regułami programu, każda gmina kwalifikująca się do niego, mogła złożyć maksymalnie trzy wnioski na trzy inwestycje. Minimalna wartość kosztorysowa projektu to 50 tys. zł, natomiast maksymalna 5 mln zł. Władze gminy postanowiły złożyć tyle wniosków, ile się da.

Drogi w Nowych Polaszkach

Pierwszy wniosek obejmuje przebudowę sieci dróg gminnych na terenie miejscowości Nowe Polaszki. Łączna ich długości, to 1,22 km. Przebudowa polegać będzie na ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej. Ponadto na przebudowanych odcinkach dróg zostanie wykonana kompleksowa organizacja ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego i poziomego. Dzięki inwestycji  poprawi się jakość życia mieszkańców Nowych Polaszek. Przyniesie to poprawę spójności drogowej oraz znaczne skrócenie czasu przejazdu np. jednostek ratowniczych. Szacowany koszt inwestycji to ponad 1,36 mln zł i o taką sumę wnioskuje gmina. 

Rozbudowa budynku oświaty

Drugi wniosek dotyczy budowy sali gimnastycznej w szkole w miejscowości Góra oraz wyposażenie jej w potrzebny sprzęt sportowy. Jako jedyna z trzech placówek oświatowych na terenie gminy nie posiada ona własnego obiektu sportowego. Zadanie ma na celu przede wszystkim zapewnienie uczniom równych warunków i szans na właściwą edukację i rozwój. Obecnie zajęcia wychowania fizycznego i inne wydarzenia sportowe odbywają się na korytarzu szkoły, bądź na boisku szkolnym. Raz w tygodniu dzieci z tej szkoły dowożone są autokarem na zajęcia wychowania fizycznego do sali gimnastycznej znajdującej się przy ZKiW w Starej Kiszewie. Zakres prac obejmować będzie budowę budynku sali, która zostanie połączona łącznikiem z budynkiem istniejącej Szkoły Podstawowej. Projektowana sala będzie posiadała pole gry o wymiarach 12mx24m, a powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ponad 513m2. Szacowany koszt tej inwestycji opiewa na ponad 2.62 mln zł.

Rozszerzenie sieci wod-kan

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków jest ustawowym zadaniem własnym gminy. Na terenie gminy Stara Kiszewa występują jeszcze miejsca, gdzie proces wodociągowania i kanalizowania jeszcze się nie został zakończony. W szczególności dotyczy to miejsc, gdzie w ostatnich latach intensywnie rozwinęła się zabudowa mieszkaniowa. Takim miejscem jest planowany obszar inwestycji w Nowych Polaszkach. Dlatego ostatni wniosek dotyczy budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w tej miejscowości. Realizacja inwestycji pozwoli kompleksowo zakończyć proces budowy systemu kanalizacyjnego, który zapoczątkowano w 2012 r. Efektem planowanej inwestycji będzie wybudowanie ponad 1,8 tys. m.b. sieci kanalizacyjnej oraz 1,6 tys. m.b. sieci wodociągowej, co pozwoli na przyłączenie łącznie 57 posesji do zbiorczej sieci wod-kan. Po realizacji zadnia liczba gospodarstw z 97 wzrośnie do 151. Koszt inwestycji opiewa na kwotę niewiele ponad 1 mln zł.

UG./ opr. red.

Marian Pick Wójt Gminy Stara Kiszewa

W pierwszym rozdaniu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pominięto trzy samorządy z powiatu kościerskiego, w tym nasz. Najwyraźniej jesteśmy tymi gminami gorszego sortu. Nie dostaliśmy ani grosza, chociaż złożyliśmy wniosek stosunkowo skromny, patrząc na samorządy, które dostały po 13 mln zł. Myśmy złożyli wniosek tylko na 1 mln zł. Myślę, że trochę niesłusznie postąpiono z tym podziałem  bo skoro do jednej miejscowości przeznaczać naście, a do innej ani złotówki, to trochę mamy taki żal, że po prostu nasza społeczność gminy jest trochę potraktowana per noga.

Stąd na to rozdanie związane z terenami popegeerowskim, złożyliśmy trzy wnioski na kwotę 3,5 mln zł. Dotyczą one inwestycji lokalnych. My mamy nadzieję, że dzięki ich realizacji nasze firmy będą mieć pracę, a ich pracownicy pensje. I chyba o to chodzi. To jest przecież cel funkcjonowania samorządów.

Komentarze