Gmina Stara Kiszewa Samorząd

Gmina Stara Kiszewa. Z ostatniej sesji. Jednomyślne absolutorium dla wójta Mariana Picka

20 czerwca odbyła się jedna z ważniejszych w ciągu roku sesji. Podczas obrad wszyscy radni zgodnie poparli uchwały o udzieleniu wotum zaufania i absolutorium dla włodarza gminy Stara Kiszewa Mariana Picka.

Raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego, przedstawił sekretarz Andrzej Hinc.

– Rok 2022 był czasem bardzo intensywnych działań gminy. Skutecznie rozliczyliśmy największe z realizowanych projektów unijnych. Dobrze przygotowaliśmy nasz samorząd do nowych możliwości inwestycyjnych, jakie stworzył „Polski Ład”. W efekcie w ubiegłym roku przebudowaliśmy drogi gminne wraz z budową ciągów pieszych w Wilczych Błotach, Olpuchu, Konarzynach, Nowych Polaszkach, Dolnych Malikach i Kobylu. Z tego samego Programu jesteśmy w trakcie budowy nowej stacji uzdatniania wody w Konarzynach oraz dwóch stacji podwyższających ciśnienie wody w celu zaopatrzenia w wodę Olpucha, Starego Bukowca i Nowego Bukowca. Sukcesem zakończyły się nasze starania o przebudowę DW 214. Na szczególną uwagę zasługuje realizacja rozbudowy systemu wodno – kanalizacyjnego, przebudowy dróg gminnych oraz budowy oświetlenia w technologii LED. Dzięki pozyskanym środkom z Ministerstwa Sportu w kwocie ponad 2 mln zł przystępujemy do budowy przyszkolnej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Górze – wyliczał sekretarz.

Przy głosowaniu nad wotum zaufania dla wójta wszyscy radni byli „za”.

Jednogłośne absolutorium

Sprawozdanie finansowe przedstawił wójt Marian Pick.

Dochody budżetowe gminy na rok 2022 zamknęły się w wysokości 50,98 mln zł, co stanowi ogółem 100,8 proc. Wydatki budżetowe wyniosły 53,63 mln zł. Budżet w 2022 roku pomimo wysokiego zaangażowania wydatków inwestycyjnych zamknął się jedynie 4,37 proc. deficytem w kwocie 2,24 mln zł. Dług publiczny wyniósł 16 mln zł i stanowił 31,22 proc. wykonanych dochodów ogółem, a tym samym uległ procentowemu zmniejszeniu w stosunku do 2021 roku. W odniesieniu do wydatków majątkowych największą pozycją w ubiegłorocznym budżecie były wydatki na infrastrukturę drogową – stanowiły one 53 proc. wszystkich wydatków. 

Głosowanie nad absolutorium również przebiegło jednomyślnie.

– Chciałbym bardzo podziękować. Absolutorium jest dla wójta, pracowników urzędu, ale również radnych. Dzięki naszej współpracy udało się ubiegły rok przejść suchą stopą, mimo że był to trudny okres. Stanęliśmy wszyscy na wysokości zadania i udało się go zamknąć. Dziękuję moim współpracownikom i wszystkim osobom biorącym udział z wywiązywania się z obowiązków jakie mamy wobec naszej społeczności. Cieszy mnie to, że jest to absolutorium jednomyślne – składał podziękowania włodarz gminy. 

UG/opr.red

Komentarze