Gmina Somonino Samorząd

Somonino. Sesja absolutoryjna. „To absolutorium nie tylko dla mnie, ale też wszystkich moich współpracowników”

Zakończyła się sesja, na której radni gminy Somonino wysłuchali raportu o stanie gminy i sprawozdania finansowego, przedstawili swoje uwagi do nich i jednomyślnie skwitowali wójta Mariana Kowalewskiego za ubiegły rok. Ich wystąpienia i wypowiedź włodarza gminy pokazuje, że samorząd pracuje zgodnie, aby poprawiać warunki życia mieszkańców. Wyniki roku 2022 dobitnie to pokazują.

Gośćmi sesji absolutoryjnej byli senator Stanisław Lamczyk, mieszkaniec tej gminy i Iwona Formela, członek zarządu powiatu. Fragmenty raportu o stanie gminy, który liczy ponad 230 stron przedstawiała sekretarz gminy Marta Baczyńska. Wynika z niego, że uchwalony w końcu grudnia 2021 roku budżet zakładał dochody budżetowe na kwotę 62,43 mln zł, a wydatki w kwocie 72,7 mln zł. Deficyt ustalono w wysokości 10,3 mln zł. W ciągu roku budżet uległ zmianom. Planowane dochody po zmianach na koniec ubiegłego roku wyniosły 91,57 mln zł, natomiast wydatki 104,96 mln zł. Planowany deficyt ustalono w wysokości 13,38 mln zł, a zamknął się na koniec roku w kwocie 2,73 mln zł. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wyniosło 16,3 mln zł, co stanowi 19,62%.

Milionowe inwestycje na potrzeby mieszkańców

W 2022 r. gmina Somonino realizowała zadania inwestycyjne za kwotę 14,3 mln zł. Na tę kwotę złożyła się rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino, rozbudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie za 1,5 mln zł, czy budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przepompownią oraz przyłączem wodociągowym w Starkowej Hucie i Egiertowie za ponad 970 tys. zł. Wykonano też trasę rowerową Ostrzyce – Kolano – etap II za 470 tys. zł, przebudowę budynków użyteczności publicznej za 3 mln zł. Powstała świetlica wiejska w Rątach warta 580 tys. zł i w Wyczechowie za 550 tys. zł. Budowa boisk sportowych oraz bieżni przy Szkole Podstawowej w Borczu wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą pochłonęła ponad 1,5 mln zł. Przebudowa drogi gminnej w Trątkownicy oraz drogi w kierunku Kamiennego Wesela to koszt niecałych 650 tys. zł. Przebudowa wiaduktu drogowego kosztowała 1,4 mln zł. Przebudowa drogi na odcinku Somonino – Wyczechowo oraz Wyczechowo – Trątkownica pochłonęła ponad 3,1 mln zł.

Wotum zaufania dla wójta   

Głosy radnych jakie padły w dyskusji nad raportem nie wnosiły znaczących uwag do niego. Wystąpili radni Wiesław Formela, Edmund Armatowski i wiceprzewodniczący Stanisław Lihs. Wystąpienia te jednak miały charakter potwierdzający z dopytaniem o szczegóły i były tak naprawdę podziękowaniami za zaangażowanie wójta, urzędników i całego zespołu. Radny S. Lihs odczytał przygotowany materiał pokazujący zaangażowanie środków rządowych w inwestycje zrealizowane dla potrzeb mieszkańców. Ich podsumowaniem było wystąpienie przewodniczącego Andrzeja Sołtyska, który rozszerzył te podziękowania na radnych, sołtysów i mieszkańców. Stąd głosowanie nad wotum zaufania dla wójta było tylko formalnością. Udzielili je wszyscy radni.

Jednomyślne absolutorium

Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły przedstawiała skarbnik gminy Aleksandra Stefanowska. Miejscami powtórzyły się dane, które pojawiły się wcześniej w raporcie. W dyskusji zaznaczyło się szerokie wystąpienie radnego Zbigniewa Nadolskiego, który zwrócił uwagę na zmniejszające się zadłużenie wobec gminy jakie mają mieszkańcy z tytułu np. realizacji ustawy śmieciowej. Zwrócił uwagę na zaangażowanie pracowników urzędu, aby ten stan został osiągnięty. W imieniu Komisji Rewizyjnej rekomendował radzie udzielnie wójtowi absolutorium i tak też rada jednomyślnie to uczyniła. W wystąpieniu po tym fakcie wójt jeszcze raz nawiązał do wspólnego działania całego zespołu, twierdząc że absolutorium nie jest tylko dla niego, ale wszystkich jego współpracowników, Razem gratulacji od radnych popłynęły również gratulacje od senatora S. Lamczyka i I. Formeli.

D. Tryzna

Komentarze