Gmina Karsin Wywiady

,,…W 2020 roku realizowaliśmy to, czego potrzebują mieszkańcy…”

Z Romanem Brunke wójtem gminy Karsin rozmawiał Dariusz Tryzna.
D.T.: Piętno na ubiegłym roku wycisnął  COVID- 19. Jak pandemia wpłynęła na życie mieszkańców miny i działanie urzędu.

R.B.: Skutki pandemii na terenie naszej gminy są bardzo odczuwalne, a dla wielu rodzin wręcz tragiczne. W jej wyniku zmarło do dzisiaj 17 osób zamieszkujących naszą gminę. Oprócz tego około 350 osób było zakażonych – w izolacji. Bardzo wiele osób było też zakażonych przebywających na kwarantannie. Na samej kwarantannie była co najmniej jedna trzecia mieszkańców.

Już podczas pierwszej fali pandemii,  gmina podjęła szereg działań, które miały pomóc w walce z SARS-CoV-2. Na początku chodziło o zabezpieczenie jak największej ilości środków ochrony indywidualnej tzn. maseczek, rękawic itd., dlatego gmina przekazała prawie 12 tys. maseczek dla mieszkańców, czy instytucji. W sierpniu  przekazaliśmy 80 tys. zł na zakup respiratora dla Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Dodatkowo gmina dokonała zakupu 8 sztuk koncentratorów tlenu firmy Philips za kwotę 48 tys. zł, które były i są wykorzystywane dla naszych mieszkańców. Oprócz tego dokonaliśmy zakupu 4 dużych butli tlenowych dla jednostek OSP. Butle te są o większej pojemności, bo mieszczą 8 kg tlenu, do tego 25 szt. pulsykometrów. Działań było naprawdę dużo. Wykorzystaliśmy na to środki z rezerwy w kwocie prawie 100 tys. zł i prawe 60 tys. zł ze środków profilaktyki antyalkoholowej.

Pandemia sprawiła też, że nasze szkoły zostały skazane na naukę zdalną. Nasza gmina dwukrotnie występowała i dwukrotnie otrzymała dotacje, dzięki którym zostały zakupione 62 laptopy, aby nauka realizowana w tym systemie była bardziej dostępna. Komputery zostały przekazane po uzgodnieniu z dyrektorami szkół do tych rodzin, które najbardziej tego potrzebowały. Oczywiście, nie jest to na pewno całkowite rozwiązanie tego problemu, bo na pewno będą osoby, które jeszcze będą tego potrzebować. Myślę, że będziemy na początku następnego roku szkolnego robić kolejne rozeznanie, czy są jeszcze osoby, które by bardzo pilnie potrzebowały takiego sprzętu.

D.T.: Pandemia na szczęście nie wstrzymała realizację gminnych inwestycji. Którą z ubiegłorocznych uważa Pan za najważniejszą?

R.B.: Ze względu na zdrowie mieszkańców, za ważną inwestycję uważam budowę hydroforni w Dąbrowie oraz stacji pomp i zbiornika retencyjnego w Karsinie. Od października Mieszkańcy Karsina, Bąka i Cisewia mają bardzo dobrą wodę z Dąbrowy, która nie wymaga uzdatniania. Inwestycję zrealizowano w październiku ubiegłego roku. Jej zakończenie umożliwi zamknięcie w tym roku, wyeksploatowanej hydroforni w Karsinie, w której jakość wody była na granicy dopuszczalnej. Budowa tego obiektu kosztowała 527 tys. zł, z czego prawie 400 tys. zł sfinansowano z umarzalnej w połowie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Obecnie trwają też prace modernizacji ujęcia w Dąbrowie, gdzie wiosną będzie wykonana nowa trzecia studnia oraz stacja uzdatniania. Koszt tego zadania w Dąbrowie wyniesie 1,1 mln zł., z czego dofinansowanie unijne wyniesie 515 tys. zł. Zadanie budowy zbiornika retencyjnego z budynkiem przepompowni kosztowało nas prawie 520 tys. zł.

Z innych inwestycji w dziale  gospodarki wodno-kanalizacyjnej, należałoby wspomnieć o kilku  ważnych zadaniach. Chodzi o przyłącza wodno-kanalizacyjne na ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego w Wielu, które kosztowały nas prawie 100 tys. zł. Za  podobną kwotę zrealizowaliśmy też przyłącza na ul. Pogodnej w Karsinie. Dodać należy, że z uwagi na brak dotacji na te dwa zadania mieszkańcy wnieśli bardzo wysoki udział w kwocie kilku tysięcy złotych.

Kolejna sprawa, po tym, jak wszystkie nasze miejscowości są od roku skanalizowane w 100%, rozpoczęliśmy kolejną edycję budowy przydomowych oczyszczani ścieków. W roku 2020 przeznaczono na ten cel 70 tys. zł. Do końca grudnia wykonano budowę 25 przydomowych oczyszczalni ścieków. Program ten będziemy oczywiście kontynuować w obecnym roku.

D.T.: Co z inwestycjami  drogowymi, które zawsze stawiane były na plan pierwszy?

R.B.: Należy przypomnieć, że w roku 2020 r. na inwestycje przeznaczyliśmy prawie 5 mln zł. Sporo tych środków pochłonęły inwestycje drogowe. Największą z nich była budowa nowego mostu drogowego w miejscowości Miedzno, a także części drogi gminnej między mostami na rzece Wda w tej właśnie miejscowości. Koszt całego zadania ponad 1 mln zł, z czego prawie 0,5 mln zł stanowiła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych.

Otrzymaliśmy także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 120 tys. zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku Białe Błota – Zamość. Wartość całego zadania wynosiła 240 tys. zł. Tutaj chciałbym zaznaczyć, że po kilku latach „dojechaliśmy” z asfaltem do Zamościa. Zamość był do tej pory jedyną miejscowością bez drogi asfaltowej do reszty gminy.

Wykonano także modernizację kolejnego odcinka drogi z Karsina do Dąbrowy za kwotę 180 tys. zł – w tym 100 tys. zł dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Żeby ułatwić dojazd do wieży w Przytarni, w ubiegłym roku za prawie 85 tys. zł wykonaliśmy modernizację drogi do niej.

D.T.: Które z inwestycji jeszcze warto wymienić?

 R.B.: Oprócz tego realizowaliśmy inwestycję ważną dla sportu. Za kwotę 430 tys. zł dokonaliśmy rozbudowy budynku szatni na stadionie w Karsinie. Do tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie – 50 tys. zł od zakładu Sylva z Wiela. Ważne zadania dla mieszkańców, to budowa chodników w Karsinie i Wielu oraz powstanie nowego przystanku autobusowego wraz z zatoczką w Wielu. Koszt tych zadań to kwota 100 tys. zł. Kolejne istotne zadanie dla dobrego funkcjonowania Domu Kultury we Wielu, to modernizacja pomieszczeń kuchni oraz wykonanie klimatyzacji. Te dwa zadania kosztowały prawie 230 tys. zł. Liczymy, że po ustaniu pandemii, ten obiekt będzie miał większe szanse, żeby móc zarabiać. Teraz jest to największa i najpiękniejsza sala na terenie gminy Karsin.

Dla miejscowości Osowo ważna też była wymiana pokrycia dachowego łącznie z ociepleniem stropu dachu na szkole podstawowej w Osowie. Wydatek ten – 100 tys. zł powinien się zwrócić w oszczędnościach za opał w najbliższym czasie.

Gmina dofinansowała kwotą 150 tys. zł parafię pw. Świętego Mikołaja w Wielu, która realizuje zadanie unijne w ramach projektu dotyczącego Szlaku Sanktuariów Maryjnych.

Zdanie konserwacji fresków oraz ołtarzy kościoła pw. Św. Mikołaja w Wielu będzie realizowane przez trzy lata. Tutaj ze względu na ograniczone możliwości parafii, Rada Gminy zgodziła się na dofinansowanie tego zadania w kwocie 150 tys. zł.; gmina także ze środków własnych wykonała remont zabytkowej kostnicy oraz krzyża na cmentarzu parafialnym w Karsinie na kwotę 50 tys. zł.

D.T.: Gmina turystyką stoi. Czy w tym roku były realizowane jakieś zadania w tej przestrzeni?

R.B.: Po wybudowaniu wieży w Przytarni, w roku ubiegłym nie realizowaliśmy tak widocznych inwestycji w turystyce. Natomiast  chcę powiedzieć, że prowadziliśmy prace przygotowawcze do tego, żeby w przyszłości budować kolejne ścieżki  rowerowe, które niewątpliwie służą turystyce. Dotyczy to projektu budowy ścieżki rowerowej z Borska przez Wdzydze Tucholskie do Lipy. Ważną  rzeczą było to, że jeszcze w grudniu przekazaliśmy dotację dla powiatu kościerskiego na budowę ścieżki rowerowej od granicy powiatu w kierunku miejscowości Wiele. Gmina przekazała na ten cel prawie 460 tys. zł. dotacji dla Powiatu Kościerskiego, który jest inwestorem tego zadania. Dotacja ta stanowiła 100% wkładu własnego; reszta środków pochodzi z Funduszu Dróg Lokalnych otrzymanych przez Powiat Kościerski. Dobra informacja dla mieszkańców i turystów jest taka, że do końca maja ta inwestycja powinna być zakończona i dzięki temu będziemy mogli jechać rowerem do Lubni oraz dalej w stronę Brus.

Chcę powiedzieć, że w roku 2021 podobnie jak gmina Czersk chcemy wykonać dokumentację techniczną ścieżki rowerowej w kierunku Czerska, tzn. do granicy gminy. W roku 2022 będziemy próbowali ewentualnie szukać środków, żeby to zadanie wykonać.

D.T.: W Waszej gminie mocną pozycję ma OSP. Jak w ubiegłym roku było z nakładami na obronę przeciwpożarową.

R.B.: Bardzo ważne dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców jest to, aby nasze jednostki dysponowały odpowiednim sprzętem. Gmina dołożyła 380 tys. zł do zakupu nowego średniego wozu bojowego marki Volvo dla OSP Karsin. Należy tu przypomnieć, że na to zadanie,  gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa i wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska. Całkowity koszt zakupu nowego samochodu wyniósł 840 tys. zł. To poprawia nasze bezpieczeństwo, bo dzięki temu, że go dostaliśmy, także jednostka OSP Osowo wzbogaciła się o samochód Mercedes Atego, który był zakupiony dla OSP Karsin w 2013 roku. Bardzo ważna była też rozbudowa remizy strażackiej w Osowie dla przekazanego z Karsina samochodu. Koszt rozbudowy remizy wyniósł 72 tys. zł.

W budżecie na 2021 r. zaplanowaliśmy też zakup nowego samochodu bojowego dla jednostki OSP Wdzydze Tucholskie.

D.T.: Czy są jeszcze jakieś inne zadania zrealizowane w 2020, o których jeszcze nie wspomnieliśmy?

R.B.: Niektóre sołectwa otrzymały mniejsze inwestycje, np. w Zamościu za kwotę 21 tys. zł wykonano plac zabaw oraz ogrodzenie boiska z udziałem dotacji 10 tys. zł z programu „Aktywne Sołectwo”. W Karsinie ze środków własnych dokonano ogrodzenia terenu przy żłobku „Ptyś”. We Wielu nad jeziorem zamontowano system opłat parkingowych za kwotę 72 tys. zł, który w ciągu 23 dni funkcjonowania przyniósł dochód 60 tys. zł przeznaczony na system klimatyzacji sali Domu Kultury.

Bardzo ważną sprawą dla gospodarki i rozwoju firm w gminie Karsin jest zakończenie budowy Głównego Punktu Zasilania w Dąbrowie. Obecnie układane są kable energetyczne; po zakończeniu tego etapu gmina Karsin oraz gmina Dziemiany będzie miała zabezpieczoną moc energetyczną na kilkadziesiąt lat. Mam nadzieję, że całkowite zakończenie tej inwestycji nastąpi w pierwszym półroczu tego roku. Warto wspomnieć, że od 2020 roku są prowadzone prace przygotowawcze do gazyfikacji. Prace projektowe powinny zakończyć się już w I kwartale bieżącego roku decyzją pozwolenia na budowę. Już w kwietniu i maju mamy nadzieję na położenie rurociągu gazowego na ulicy Ogrodowej w Karsinie podczas jej remontu.

Chciałbym podkreślić, że w ubiegłym roku realizowano zadania, które są pracami przygotowawczymi do prowadzenia inwestycji w roku bieżącym oraz następnych latach. Są to projekty: ścieżki rowerowej z Borska do Lipy, drogi asfaltowej z Borska do Ośrodka Wypoczynkowego „Largo”, ulicy Wicka Rogali w Wielu, ulicy Hallera i Szkolnej w Osowie, ulicy Lipowej i Wrzosowej w Karsinie. W pierwszym kwartale br. uzyskamy też pozwolenie na budowę remizy dla OSP Karsin naprzeciwko Urzędu Gminy. Na realizację tego zadania wystąpiliśmy o środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2,2 mln zł.

Zadaniem  bardzo ważnym, które rozpoczęliśmy, jest przyjęcie  planu zagospodarowania miejscowości Wiele i miejscowości Przytarnia. Da nam to możliwość realizacji dwóch kolejnych inwestycji. Chodzi o budowę ogrodu dendrologicznego w Przytarni i drogi powiatowej w Wielu. Świadome nie mówię o obwodnicy, bo obwodnica to się kojarzy z jakąś wielką inwestycją, gdzie nie ma wjazdów, są ogrodzenia. Mówię po prostu o drodze powiatowej, która od strony Karsina, Kościerzyny, czy Lubni skieruje ruch ciężkich pojazdów nie przez samo centrum Wiela tylko bokiem miejscowości. Ponadto rozpoczęliśmy parce przygotowawcze, aby uzyskać decyzję o warunkach zabudowy dla modernizacji i rozbudowy istniejącego w Wielu mola; już w pierwszym kwartale bieżącego roku.

D.T.: O czym jeszcze warto wspomnieć, jeżeli mówimy o roku ubiegłym?

R.B.: Jest jeszcze bardzo ważne zadanie, o którym nasi mieszkańcy jeszcze nie są zbyt dobrze poinformowani. Gmina Karsin razem z innymi samorządami utworzyła Obszar Funkcjonalny „Bory Tucholskie”, który ma za zadanie realizować zrównoważony rozwój w wielu dziedzinach życia mieszkańców. Ministerstwo Infrastruktury zaakceptowało utworzenie tylko dwóch Obszarów Funkcjonalnych na terenie naszego województwa, dzięki czemu 21 gmin będzie miało możliwość uzyskania dodatkowych środków unijnych na rozwój i inwestycje. Chcemy je wykorzystać na takie zadania jak budowa instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców, budowa nowych ścieżek rowerowych, budowa nowego mola we Wielu, czy budowa ogrodu dendrologicznego w Przytarni. Wiem z doświadczenia ostatnich dwóch lat, że mieszkańcy pilnie oczekują możliwości otrzymania wysokiego dofinansowania budowy ogniw fotowoltaicznych. Podsumowując w roku 2020 r. nie były realizowane wielkie i spektakularne inwestycje, ale zrealizowano sporo mniejszych, ważnych dla życia mieszkańców zadań. Bardzo korzystne jest także bardzo duże zaawansowanie prac przygotowawczych i projektów nowych inwestycji na rok bieżący i lata następne.

D.T.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze