Gmina Liniewo Wokół nas

Wsparcie rodziny priorytetem działań

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Liniewie jest instytucją, która wzorowo realizuje zadania pomocowe skierowane do pojedynczych mieszkańców i całych rodzin. W 2020 roku plan finansowy wydatków jednostki wynosi 9,4 mln zł, a wykonanie budżetu za pierwsze półrocze wyniosło  5,16 mln, co stanowi 55,16 proc.

Liniewski GOPS wzorowo wywiązuje się z realizacji zadań, do których został powołany. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, przy czym dużą część wydatków stanowią świadczenia służące ochronie macierzyństwa, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, także w rodzinach niepełnych a zwłaszcza wielodzietnych. W ramach pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca świadczenia, wykonuje pracę socjalną, ocenia i analizuje zjawiska skutkujące sytuacjami wymagającymi wsparcia oraz rozwija nowe formy pomocy. Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek samej osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby. Natomiast w niektórych przypadkach, zwłaszcza w stosunku do osób, które nie mają świadomości swoich praw, pomoc społeczna udzielana jest z urzędu.

„Dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości naszej ojczyzny”

Te słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II, doskonale oddają charakter działalności liniewskiego GOPS-u. W pierwszym półroczu wypłacono bowiem w gminie prawie 2,6 mln zł w formie świadczeń wychowawczych, które skierowane były do 878 dzieci. Na świadczenia rodzinne wraz z dodatkami wypłacono już  w tym roku blisko 1,5 mln zł. W kwocie tej znalazły się zasiłki dla opiekunów, świadczenia pielęgnacyjne, rodzicielskie czy świadczenia z funduszu alimentacyjnego. GOPS wypłacał też niemałe środki dla asystentów rodziny czyli osoby, która przez pewien czas podejmuje działania wspierające rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Wsparcie GOPS-u dotyczy także rodzin zastępczych. W gminie Liniewo ta forma pomocy dotyczy dziewięciorga dzieci dorastających w takich rodzinach. Jak informuje nas dyrektor GOPS Bożena Wardyn, placówka pracuje pełną parą, bez względu na panującą epidemię. Działalność ośrodka to nie tylko zwykła praca i poświęcenie jej pracowników. To także misja, której częścią przesłania są cytowane wyżej słowa wielkiego Polaka.

BM

Komentarze