Gmina Dziemiany Samorząd

Dziemiany. Sesja absolutoryjna. Wójtowi L. Pobłockiemu zaufało 10 radnych

28 czerwca radni gminy Dziemiany podjęli jedną z najważniejszych uchwał. Skwitowali pracę wójta za rok ubiegły. Leszek Pobłocki otrzymał wotum zaufania i prawie jednomyślne absolutorium.  

Z raportu o stanie gminy i sprawozdania finansowego wynika, że budżet gminy Dziemiany na koniec 2022 roku zamknął się dochodami w wysokości 35,08 mln zł i wydatkami w kwocie ponad 35,49 mln zł. Gmina zakończyła rok deficytem budżetowym w kwocie 402,9 mln zł. W 2022 r. gmina spłaciła niecałe 700 tys. zł wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie samorządu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2022 roku wyniosło 4,08 mln zł, co stanowiło 11,6 proc. wykonanych dochodów.

Najważniejsze inwestycje

Na wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano kwotę 9,13 mln zł, a wykonano 7,94 mln zł.

Największą kwotę pochłonęła rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach – ponad 3,7 mln zł. Wymiana sieci wodociągowej w Piechowicach kosztowała prawie 550 tys. zł. na przebudowę trzech przejść dla pieszych gmina wydatkowała 1,28 mln zł. Kompleksowe rozwiązanie układu komunikacyjnego osiedla w miejscowości Dziemiany poprzez przebudowę ulic ks. Podlaszewskiego, kard. St. Wyszyńskiego i Robotniczej pochłonęło ponad 688 tys. zł. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kalisz – Tomaszewo kosztowała 333,5 tys. zł. Niewiele mniej przeznaczono na modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemianach. Budowa ścieżki pieszej przy Jeziorze Rzuno to koszt prawie 273 tys. zł. Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej budynków ZKiW wyniosła 221,7 tys. zł. Modernizacja placu zabaw przy amfiteatrze pochłonęła ponad 121 tys. zł, zaś modernizacja dróg gminnych blisko 100 tys. zł.

Przedstawiony raport i sprawozdanie, jak również opinie RIO i Komisji Rewizyjnej, pozwoliły radnym podjąć dwie uchwały. Za tą o wotum zaufania dla wójta głosowało 10 radnych, przeciw była 1 osoba. Podobnie w przypadku absolutorium za 2022 rok. Udzieliło go wójtowi 10 radnych.

UG/opr.red

Komentarze