Gmina Sierakowice Samorząd

Gmina Sierakowice. Sesja absolutoryjna sukcesem wójta i pracowników gminy. Aprobata dla dobrego zarządzania gminą

Podczas środowej sesji Rady Gminy Sierakowice radni konferowali m.in. nad raportem o stanie gminy oraz nad wykonaniem budżetu za poprzedni rok. W debacie wyrazili swoje stanowisko zawierając kilka uwag, a finałem było udzielenie wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu oraz wotum zaufania.

Jednym z głównych punktów sesji było przedstawienie obszernego raportu o stanie gminy, który przedstawił wójt Tadeusz Kobiela. W raporcie znalazły się informacje ze wszystkich obszarów działalności, od struktury demograficznej i rolnictwa przez oświatę, kulturę, sport, po opiekę społeczną, ochronę zdrowia, ochronę środowiska, stan dróg i obronę cywilną. Niektórzy radni mieli prawdopodobnie jakieś uwagi i nie do końca podzielali stanowisko zawarte w raporcie, jednak pozostanie to ich tajemnicą. Pięciu radnych wstrzymało się bowiem od głosu, nie wyrażając jednak chęci do podjęcia debaty i wymiany poglądów z wójtem. Głosami dziewięciu kolejnych radnych włodarz gminy otrzymał wotum zaufania. Dyskusja odbyła się za to przed głosowaniem uchwały dotyczącej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. Radni  opozycji z „Dobrej Zmiany”, wyrażali dezaprobatę dla pomniejszania ich roli decyzyjnej w rozwoju gminy i nie uwzględnianie ich propozycji.

Mimo uwag jednogłośna aprobata 

Głos w debacie zabrał m.in. radny Paweł Staszek zwracając uwagę na propagandowy wymiar glosowania nad absolutorium.

– Szkoda, że nie znalazły miejsca w budżecie, drobne ale istotne sprawy o które zabiegaliśmy. Budżet został wykonany, ale czegoś zabrakło – utyskiwał radny P. Staszek. W podobnym tonie wypowiadał się radny Mariusz Labuda.

– Szkoda, że pomija się nasze pomysły a potrzebni jesteśmy tylko wtedy, gdy trzeba przegłosować uchwałę. Nawet nikt nas nie pyta o to, jakie mamy te pomysły – żalił się radny M. Labuda. Pytał jeszcze o dokończenie budowy ścieżki pieszo-rowerowej do Wygody Sierakowskiej, na co wójt T. Kobiela odpowiedział, że nie potrafi czynić cudów i że inwestycja ta, która była jego pomysłem, zostanie dokończona natychmiast, kiedy pojawią się pieniądze. 

– Poza tym nie możemy skupiać się tylko na pana okręgu wyborczym, gdyż inni radni także zgłaszają wiele potrzeb – odpowiedział wójt T. Kobiela.

Swoją obecność zaznaczył także radny Andrzej Klasa przypominając o wciąż niezrealizowanej budowie placu zabawa dla dzieci w Sierakowicach. W odpowiedzi wójt T. Kobiela przypomniał, że plan inwestycji zatwierdza rada.

– Nie ma czegoś takiego jak moje widzimisię – podsumował wójt.  

Duże liczby, spore inwestycje i jednogłośne poparcie

W ubiegłym roku gmina zrealizowała inwestycje na kwotę nieco ponad 26,5 mln zł.  Z czego środki własne gminy zaangażowane do tych przedsięwzięć stanowiły ponad 10,5 mln zł. Wartość kredytów, pożyczek i obligacji wyniosła 2,2 mln zł.  Pozyskano krajowe środki zewnętrzne w wysokości 8,4 mln zł, oraz unijne w wysokości 8,9 mln zł. Budżet ubiegłego roku opiewał na 156,7 mln zł. Wydatki stanowiły 149, 9 mln zł. Nadwyżka budżetu wyniosła 6,8 mln zł, natomiast zadłużenie ukształtowało się na poziomie 40,6 mln zł.

– Nie przypominam sobie takiego roku w którym pozyskaliśmy ponad 17 mln zł i wygospodarowaliśmy 10,5 mln swoich środków na inwestycje – podkreślił T. Kobiela.

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 r., sprawozdaniem finansowym za 2020 r., uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem komisji rewizyjnej Rady Gminy Sierakowice, radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi Tadeuszowi Kobieli z tytułu wykonania budżetu za 2020 r. Na zakończenie sesji włodarz gminy T. Kobiela wygłosił małą laudację, okraszoną wiązanką kwiatów, na cześć skarbnik gminy Marioli Klinkosz, dziękując za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywaniu swoich obowiązków.

BM 

Komentarze