Miasto Kościerzyna Wywiady

Kościerzyna. Inwestycje Miejskiego Przedsiębiorstwa ,,KOS-EKO”. Przetarg na rozbudowę oczyszczalni otwarty

18 marca w ,,KOS-EKO” otwarty został przetarg dotyczący realizacji zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie”. Okazało się, że wszystkie oferty wycenione są na grubo powyżej 20 mln zł.

Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kościerzynie, realizowany jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO”. Współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kościerzynie zlokalizowanej przy ul. Markubowo.

Oferty na ponad 21 mln zł

Do ogłoszonego przetargu stanęło sześć firm. Najniższa oferta spłynęła od HMK Spółka z o.o. z miejscowości Pszczyna, która zaoferowała wykonanie zadania za nieco ponad 21,1 mln zł. Firma B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska wyceniała inwestycję na 250 tys. zł więcej. Konsorcjum z Wrocławia zaoferowało 22,2 mln zł. Inne konsorcjum, tym razem pochodzące z Olsztyna wyceniło zadanie na przeszło 22,8 mln zł. Poznańska firma Envirotech Sp. z o.o. wyliczyła koszt budowy oczyszczalni na ponad 22,96 mln zł. Trzecie konsorcjum z siedzibą w Grudziądzu zadeklarowało się wykonać inwestycję za kwotę ponad 23,3 mln zł.

Przedmiot zamówienia

W ramach rozbudowy zostanie wykonanych kilka nowych elementów procesu oczyszczania. Powstanie m.in. komora fermentacyjna, linia oczyszczania, osuszania i magazynowania biogazu. Wybudowany zostanie budynek, gdzie będą przechowywane agregaty kogeneracyjne. Zamontowane zostaną piaskowniki i osadniki oraz  urządzenia odwadniające osa. Powstanie budynek odwadniania i higienizacji osadu oraz obiekty związane z usuwaniem niepożądanego zapachu powietrza. Poprowadzone zostaną instalacje wodociągowe i kanalizacyjne oraz instalacje gazu i biogazu. Na koniec przeprowadzone zostaną roboty drogowe polegające na oczyszczeniu drogi i placu na terenie oczyszczalni.

red.

Rozmowa z Robertem Fennigiem Prezesem Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Infrastruktury „KOS-EKO”

Redakcja: Od kiedy zaczęły się prace projektowe nad zadaniem pt. ,,Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie”?

Robert Fennig: Pierwsze prace koncepcyjne rozpoczęły się na przełomie 2013 i 2014 roku. W maju 2014 roku powstała koncepcja wdrożenia fermentacji do technologii oczyszczalni ścieków.

W listopadzie 2014 roku wyłoniony został wykonawca, który wykonał dokumentację projektową do tego projektu. W skład tej dokumentacji wchodziły projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy i specyfikacje techniczne. Dokumentacja projektowa została wykonana i odebrana w lutym 2017 roku. Dodać należy, że wykonanie dokumentacji projektowej został dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Red.: Jaki jest kosztorys tego zadania?

R.F.: Kosztorys z grudnia 2020 roku na zadanie główne, tj. roboty budowlane wraz z dostawą urządzeń dla rozbudowy oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej opiewa na kwotę 15,3 mln zł.

Należy pamiętać, że cały projekt „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej” to w sumie dziewięć zadań, wśród których poza wspomnianym wyżej zadaniem głównym, są także działania informacyjno-promocyjne, usługa zarządzania projektem, a także nadzór budowlany tj. Inżynier Kontraktu, który to został wyłoniony w marcu 2020 roku oraz wdrożenie Systemu GIS w naszym przedsiębiorstwie. Wartość całego projektu to 17 mln zł.

Red.: Wspomniane jest, że projekt został współfinansowany ze środków Funduszu Spójności. Kiedy wystąpiliście o dofinansowanie? Jakie środki otrzymaliście? Kiedy została podpisana umowa?

R.F.: Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Spółka wystąpiła o dofinansowanie projektu w lutym 2017 roku. Ocena wniosku zakończyła się w marcu roku 2018, a podpisanie umowy o dofinansowanie odbyło się w dniu 16 maja 2018 r.

W pierwotnej umowie wartość dofinansowania w formie dotacji wynosiło ponad 9,27 mln zł. Z uwagi na wzrost w tych latach wartości kosztorysowej projektu w okresie tzw. „boomu budowlanego”, spółka wystąpiła do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o zwiększenie dofinansowania projektu. Nasz wniosek został zaakceptowany i aneksem do umowy została zwiększona wartość dofinansowania w formie dotacji, ostatecznie do kwoty blisko 10, 58 mln zł.

Spółka wystąpiła też z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie projektu w formie pożyczki by uzyskać możliwie najwięcej zewnętrznych pieniędzy na ten cel. Pożyczka została nam przyznana na kwotę 5,27 mln zł.

Red.: Ile czasu zajmie wybór wykonawcy inwestycji?

R.F.: Pierwsze postępowanie na wybór wykonawcy na zdanie główne, tj. roboty budowlane wraz z dostawą urządzeń dla rozbudowy oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej zostało opublikowane w maju 2020 roku. W dniu 10 lipca 2020 roku, z ostatecznym terminem składania ofert określonym na 25 sierpnia 2020 r. W postępowaniu tym otrzymano sześć ofert, jednak z uwagi na to, że wszystkie znacznie przewyższały kwotę, jaką zamierzaliśmy przeznaczyć na to zamówienie, postępowanie to zostało unieważnione. Najtańsza oferta wyceniona została na kwotę ponad 18, 9 mln zł.

Drugie postępowanie zostało poprzedzone zmianami zapisów w specyfikacjach technicznych, które miały pomóc obniżyć wartość zamówienia. Ostatecznie postępowanie to zostało opublikowane w dniu 22 grudnia 2020 roku, a termin składania ofert został określany na 5 marca 2021 roku. Do spółki wpłynęło w terminie sześć ofert. Jesteśmy aktualnie w trakcie analizy ofert. Oferty są wycenione na kwoty od 17, 1 mln zł do 18, 9 mln zł. Widzimy, że jest to taniej o 1,77 mln zł w porównaniu do poprzedniego postępowania. 

Red.: Jaki jest przybliżony czas realizacji zadania i na jakie etapy składa się inwestycja?

R.F.: Realizacja zdania głównego, tj. roboty budowlane wraz z dostawą urządzeń dla rozbudowy oczyszczalni w zakresie gospodarki osadowej przewidziana jest do dnia 30 września 2022 r. A okres kwalifikowania wydatków dla całego projektu, zgodnie z ostatnim aneksem do naszej umowy o dofinansowanie kończy się w dniu 29 grudnia 2022 r.

Jeśli chodzi o etapy realizacji, to z w pierwszej kolejności zakładamy że realizowane będą roboty ziemne oraz fundamentowanie, następnie roboty ogólnobudowlane. Następne etapy to prace po stronie instalacji sanitarnych i elektrycznych, dostawa urządzeń technologicznych oraz wdrożenie systemów AKPiA. Ostatnie etapy to prace związane z zagospodarowaniem terenu – drogowe, nawierzchniowe oraz rozruch technologiczny nowych instalacji oraz nowych procesów na oczyszczalni ścieków. 

Red.: Dziękuję za rozmowę.

Komentarze