Powiat kościerski

Powiat kościerski. Powiatowy Urząd Pracy podsumował wrzesień. Sytuacja w powiecie, podobna jak w kraju

W okresie od maja do sierpnia obserwowano stopniową poprawę nastrojów pomorskich przedsiębiorców. Jednak z badania przeprowadzonego w województwie pomorskim przez GUS w I dekadzie września wynika, że trend ten uległ załamaniu. We wrześniu przedsiębiorcy z takich branż jak przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy, handel detaliczny, zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja, ocenili koniunkturę gospodarczą gorzej, niż w sierpniu. Olbrzymia pomoc do przedsiębiorców kierowana jest w ramach „Tarczy antykryzysowej”.

Oceny wzrosły jedynie w sekcji budownictwo oraz w sekcji transport i gospodarka magazynowa. W  ocenie Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie opinie pomorskich przedsiębiorców w dużym stopniu podzielane są przez przedsiębiorców z terenu powiatu kościerskiego. We wrześniu liczba osób bezrobotnych wzrosła o 107, z poziomu 2017 do 2124. Na koniec września w rejestrach PUP w Kościerzynie zarejestrowanych było o 580 osób bezrobotnych więcej, tj. o 37,6 proc., w porównaniu z końcem września 2019 roku. 58 proc. czyli 1232 osoby bezrobotne, to są kobiety. 38 proc. stanowią osoby do 30. roku życia, w tym 475 osób stanowi grupa w wieku do 25. lat. 900 osób kwalifikuje się do kategorii długotrwale bezrobotnych, a 380 osób skończyło 50 lat. Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia, czyli stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo, wyniosła w powiecie 7,7 proc., podczas gdy we wrześniu 2019 r.  5,7 proc. Dla porównania, stopy bezrobocia wyniosły: w województwie pomorskim – 5,7 proc, we wrześniu 2019 było to 4,4 proc., a w kraju – 6,1 proc., we wrześniu 2019 było to 5,1 proc.

Pracodawcy starają się utrzymać zatrudnienie

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, nie zaobserwowano we wrześniu masowych zwolnień pracowników. W przeciwieństwie do poprzednich miesięcy, we wrześniu 2020 r. zarejestrowano jednak większą liczbę bezrobotnych, 337, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 293. Optymistycznym akcentem jest to, że po chwilowym spadku w rekrutacji nowych pracowników w sierpniu, we wrześniu zaobserwowano wzrost tej liczby. Wielkość tej rekrutacji jest jednak na niższym poziomie, niż we wrześniu 2019 r. We wrześniu skierowano ogółem 68 osób bezrobotnych na programy rynku pracy finansowane z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Z tego: do prac interwencyjnych 29 osób, do wykonywania pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy 2 osoby, do rozpoczęcia szkolenia 11 osób, do wykonywania stażu zawodowego 25 osób oraz do wykonywania prac społecznie użytecznych 1 osobę. 

Instrumenty w ramach „Tarczy antykryzysowej”

Powiatowy Urząd Pracy realizuje także zadania związane ze wsparciem w ramach tarczy antykryzysowej. Na dzień 13. października kościerski PUP wypłacił prawie 8,2 mln zł dofinansowania do wynagrodzeń pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, na podstawie 324. pozytywnie rozpatrzonych wniosków. Kolejne prawie 3,3 mln pochłonęło dofinansowanie dla samozatrudnionych. Olbrzymią kwotę PUP wypłacił w ramach niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Do 13 października było to ponad 17,3 mln zł. Łącznie z dofinansowaniami i pożyczkami dla NGO i kościelnych osób prawnych, Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie wypłacił w ramach tarczy na dzień 13 października niespełna 29 mln zł.

BM

Komentarze