OSP Powiat kościerski

Powiat kościerski. Roczne dane Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Miasto Kościerzyna zdominowało statystykę

W ubiegłym roku na terenie powiatu kościerskiego zarejestrowano 1276 zdarzeń, będących w zainteresowaniu straży pożarnej. Kościerscy strażacy oraz druhowie z OSP mają więc co robić i udowadniają, że środki przeznaczane na ich sprzęt i wyposażenie są dobrą inwestycją, służącą bezpieczeństwu mieszkańców.

Wspomniane 1276 zdarzeń stanowi wzrost względem roku 2019 o 8,5 proc. Łącznie na terenie powiatu kościerskiego odnotowano w ubiegłym roku 228 pożarów, a rekordowy pod tym względem był kwiecień, w którym strażacy walczyli z ogniem aż 36 razy, czyli statystycznie co najmniej raz dziennie. Kolejne w kolejności miesiące z największą ilością pożarów to marzec – 25 i sierpień – 22. Niepokojące jest to, że najczęstszą przyczyną pożarów było umyślne podpalenie w tym akty terroru, odnotowane w 33. przypadkach. Drugą kolejna przyczyną była nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe – 31. Odnotowano też 14 przypadków nieostrożnego posługiwania się ogniem otwartym przez osoby dorosłe. Efektem pożarów w powiecie były dwie ofiary śmiertelne oraz 15 osób rannych.

Najwięcej pożarów w gminie miejskiej Kościerzyna

Najwięcej pożarów odnotowano na terenie miasta Kościerzyna. Doszło tam do 59 takich zdarzeń, w wyniku których powstały straty ogólne na łączną sumę ponad 2,4 mln zł. Natomiast uratowano mienie o wartości prawie 105 mln zł. Podczas pożarów tych cztery osoby zostały ranne, a jedna poniosła śmierć. Nieco mniej pożarów wybuchło w gminie Kościerzyna – 46, natomiast w pozostałych gminach liczby te były sporo niższe. Od 10. pożarów w Lipuszu, przez 12 w Nowej Karczmie po 33 w Liniewie. W środku stawki uplasowały się gminy: Karsin – 27, Dziemiany – 21 i Stara Kiszewa – 20. Warto odnotować, że druga ofiara śmiertelna w powiecie, straciła życie w pożarze na terenie gminy Dziemiany.

Pozostałe straty materialne spowodowane pożarami, największe były w gminie Stara Kiszewa – 2,1 mln zł, a najmniejsze w Nowej Karczmie – 53 tys. zł. W pozostałych gminach wahało się to od 190 tys. zł do 1,1 mln zł.

Duża liczba innych zdarzeń

W roku ubiegłym strażacy z jednostek powiatu kościerskiego, aż 946 razy wyjeżdżali do tzw. miejscowych zagrożeń, czyli innych niż pożar zdarzeń wynikających z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzających  zagrożenia dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Zdecydowanie najwięcej z nich odnotowano w czerwcu – aż 148. W pozostałych miesiącach liczba ta wahała się od 34 do 97. Te akcje stanowiły 74,1 proc. ogólnej liczby zdarzeń obsługiwanych przez kościerskich strażaków. Najczęściej ustaloną przyczyną powstania miejscowego zagrożenia były huraganowe wiatry – 184 oraz niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu – 131. W kolejnych 111. przypadkach było to celowe działanie człowieka wywołujące zagrożenie. Wszystkie gminy zanotowały spadek liczby zagrożeń miejscowych w porównaniu z rokiem 2019. Wyjątkiem była gmina miejska Kościerzyna, gdzie odnotowano wzrost, aż o 70,8 proc. Na jej terenie doszło do 359. takich incydentów.

17 ofiar śmiertelnych

Łącznie kościerscy strażacy uczestniczyli w 1174. akcjach ratowniczych, w których śmierć poniosło 17 osób, a 157 zostało rannych. Najwięcej ofiar śmiertelnych pochodziło z gminy Dziemiany – aż 7. W gminie Stara Kiszewa 3 osoby poniosły śmierć, natomiast w gminach: Kościerzyna, Karsin i miasto Kościerzyna, odnotowano po dwie ofiary śmiertelne. Jeden przypadek był w Lipuszu a gminy Nowa Karczma i Liniewo nie odnotowały ani jednego takiego przypadku, podczas zdarzeń obsługiwanych przez strażaków. Warto odnotować, że strażacy wyjeżdżali też niepotrzebnie, w wyniku fałszywych alarmów. Takich przypadków odnotowano 102.

BM

Na początku lipca ubiegłego roku ogień pojawił się w domu przy u. Heykego w Kościerzynie.
Pożar w budynku wielorodzinnym w Kościerzynie.

Komentarze