Powiat kościerski Wokół nas

Powiat kościerski. Statystyki Powiatowego Urzędu Pracy. Gdy statystyki PUP-u uspokajają, ocena przedsiębiorców tchnie pesymizmem

Wyniki pierwszego kwartału w kościerskim PUP-ie pokazują tylko nieznaczny wzrost bezrobocia i brak masowych zwolnień. Jednak ocena przedsiębiorców sytuacji gospodarczej, branż dotkniętych ,,koronakryzysem” jest nadal pesymistyczna, a przeciągający się lockdown powoduje, że sytuacja staje się coraz bardziej napięta.  

W wielu branżach dotkniętych lockdownem utrzymuje się nadal pesymistyczna ocena koniunktury gospodarczej. Dotyczy to  transportu i gospodarki magazynowej handlu hurtowego, branży zakwaterowania i gastronomii i usług. Przedsiębiorcy narzekali głównie na spadek sprzedaży, wzrost kosztów i absencje pracowników spowodowaną kwarantannami, urlopami opiekuńczymi i chorobami.

PUP zwalcza bezrobocie

Dane kościerskiego PUP-u za marzec pokazują jednak, że liczba bezrobotnych spadła aż o 122 osoby, z poziomu 2253 do liczby 2131 osób. Ten duży spadek spowodowany był rekordową liczbą 189. osób bezrobotnych skierowanych m.in. na różnego rodzaju programy aktywizacji zawodowej, zwłaszcza do wykonywania prac społecznie użytecznych. Przy czym warto podkreślić, że w marcu 2020 roku, na początku pandemii odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 3 osoby, z poziomu 1862 do 1865 osób. Na koniec marca 2021 r. w rejestrach PUP w Kościerzynie było 266 osób bezrobotnych więcej, czyli o 14,3 proc., aniżeli na koniec marca 2020 roku.

Nadal bez masowych zwolnień

Na koniec pierwszego kwartału 2021 r. wśród 2253 bezrobotnych, 1224 stanowiły kobiety, co daje 57,4 proc. Blisko połowa z nich, bo aż 49,6 proc.,to osoby o statusie długotrwale bezrobotnych. Z kolei 742 osoby, czyli 34,8 proc. nie osiągnęły wieku 30 lat. Wstępnie szacuje się, że stopa bezrobocia, w powiecie kościerskim w marcu 2021 r.wyniosła 7,7 proc., podczas gdy w marcu 2020 r. było to 6,8 proc. Dla porównania, w marcu 2021 r. stopy bezrobocia wyniosły w województwie pomorskim -6,3 proc., a w całym kraju w kraju -6,4 proc. Wszystkie te wskaźniki są wyższe niż w marcu 2020 r.

 W marcu br., podobnie jak w poprzednich miesiącach, nie zaobserwowano masowych zwolnień pracowników. Pracodawcy starali się zatrzymać swoich pracowników. Świadczy o tym pośrednio fakt, iż w marcu 2021 r. roku zarejestrowano nieco niższą liczbę bezrobotnych – 229, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, czyli 245. Odnotowano też znacznie niższą liczbę bezrobotnych, niż w marcu 2019 r., kiedy to liczba ta wynosiła 322. Nie było zatem fali wzmożonej rejestracji bezrobotnych.W marcu br., zaobserwowano wyższy, niż w styczniu i lutym 2021 r. poziom rekrutacji nowych pracowników. Poziom ten jest jednak niższy, niż w analogicznym okresie przed pandemią, czyli w marcu 2019 r.

Instrumenty w ramach  tarczy antykryzysowej

 Na dzień 12 kwietnia kościerski PUP wypłacił przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej, ponad 33,2 mln zł. Największą pozycję w tych wydatkach stanowiła umarzalna pożyczka dla

mikroprzedsiębiorców. Tu wypłacono ponad 17,4 mln zł. Ogromną sumę pochłonęły też  dofinansowania do wynagrodzeń pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, które wyniosły blisko 9,2 mln zł. Trzecią w kolejności największą pozycją było dofinansowanie dla samozatrudnionych, zamykające się w kwocie blisko 3,9 mln zł. Pokaźne pozycje w wydatkach stanowiły ponadto dotacje dla mikro i małychprzedsiębiorców w ramach trzech edycji tarcz branżowych. Tu łącznie wypłacono prawie 2,5 mln zł.

Warto dodać, że dnia 18 marca 2021 r. odbyło się w trybie zdalnym IX posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kościerzynie kadencji 2019-2023, w całości poświęcone problematyce kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych powiatu kościerskiego. Celem debaty było określenie działań zmierzających do poprawy struktury i jakości kształcenia zawodowego w powiecie kościerskim. Obradom przewodniczył Piotr Laska – przewodniczący PRRP w Kościerzynie.

BM

Komentarze