OSP Powiat kościerski

Powiat kościerski. Zjazd wyborczy Powiatowego Związku OSP RP. Druhowie na czele nowego zarządu postawili starostę Alicję Żurawską

W ubiegłą sobotę, na zebraniu wyborczym spotkali się delegaci gminnych związków OSP, aby wybrać nowe władze pożarnicze powiatu na kadencję 2021-2026. Spotkanie było też okazją do podziękowania ustępującemu zarządowi i zasłużonym druhom. Nowy zarząd, po raz pierwszy w województwie pomorskim poprowadzi kobieta.

Cały ubiegły rok upłynął na wyborach w poszczególnych jednostkach, a później zarządów gminnych ZOSP. Na sposób ich przeprowadzenia wpływ miały panujące w danej chwili obostrzenia covidowe. 29 stycznia br. wybrani wówczas delegaci spotkali się na Powiatowym Zjeździe Wyborczym OSP.

Gośćmi zjazdu byli: st. bryg. Piotr Socha, pomorski Komendant Wojewódzki PSP w Gdańsku, st. bryg. Tomasz Klinkosz, Komendant Powiatowy PSP w Kościerzynie, dh Edmund Kwidziński, dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP, Maciej Kostka, nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz i Alicja Żurawska, starosta kościerski.  

Medale i odznaczenia

Zebrani minutą ciszy uczcili tych druhów, którzy w minionej kadencji odeszli na wieczną służbę. Na przewodniczącego zjazdu wybrano dha Włodzimierza Ostrowskiego. Przyjęto regulamin i powołano potrzebne komisje. Następnie uhonorowano szczególnie wyróżniających się druhów. Złotym Znakiem Związku OSP odznaczeni zostali dh Wiesław Kiedrowicz oraz dh Mieczysław Rekowski. Złotą Odznakę Honorową Zasłużony dla Pożarnictwa Województwa Pomorskiego otrzymali dh Zbigniew Stencel i Mirosław Ebertowski. Złotym i Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali wyróżnieni kolejno: dh Grzegorz Piechowski, wójt gminy Kościerzyna i Andrzej Przewłocki, nadleśniczy Nadleśnictwa Kaliska, obaj nieobecni. Specjalne podziękowania otrzymał nadleśniczy M. Kostka.

Dalej ustępujący prezes podziękował okolicznościowymi statuetkami członkom ustępującego zarządu. Specjalne podziękowania trafiły również do Zygmunta Cieszyńskiego, właściciela Zajazdu Leśny Dworek, za pomoc którą podczas całej kadencji udzielał strażakom-ochotnikom.

Podsumowanie kadencji

Obszerne sprawozdanie dotyczące prac zarządu oraz stanu powiatowej OSP przedstawił dotychczasowy prezes dh Zbigniew Stencel. W powiecie kościerskim funkcjonuje 50 jednostek ochotniczych straży pożarnych, w których szeregach znajduje się łącznie 2.094 członków, w tym honorowych 91 i wspierających 66. Uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych jest 887 druhów, w tym 825 mężczyzn i 58 kobiet. Przy jednostkach działa też 20 młodzieżowych drużyn pożarniczych liczących 271 członków, w tym 166 chłopców i 105 dziewcząt. Swoje wystąpienie zakończył podziękowaniami dla kościerskich druhów, ich rodzin, członków MDP oraz władz samorządowych i PSP różnego szczebla.  

Zarząd na kadencję 2021-2026

Po przedstawieniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium staremu zarządowi został przedstawiony skład nowych władz pożarniczych powiatu. Jedenastu obecnych delegatów, stanowiących 69 proc. kworum, jednomyślnie w głosowaniu jawnych zaakceptowało go. Po ukonstytuowaniu się nowego zarządu okazało się, że poprowadzi go dha Alicja Żurawska, starosta kościerski.

– Dziękuję za jednomyślne zaufanie. Deklaruję chęć pracy i zaangażowania pełnym sercem we współpracę ze wszystkimi jednostkami OSP z terenu powiatu kościerskiego. Cieszę się, że będę w gronie osób doświadczonych zawodowo, zarówno wśród druhów jak i funkcjonariuszy PSP. Wierzę, że wspólnie będzie mogli podnosić standardy na rzecz zdrowia i życia mieszkańców powiatu kościerskiego – mówiła m.in. nowa prezes Zarządu Powiatowego OSP RP A. Żurawska.

Drugą decyzją nowego zarządu było nadanie dh Z. Stenclowi certyfikatu Honorowego Członka Zarządu Powiatowego OSP RP. Podziękowania dla kościerskich druhów za ich służbę złożył również Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. P. Socha. Koniec spotkania upłynął na dyskusji nad zapisami nowej ustawy dotyczącej OSP. Do tematu będziemy wracać.

D. Tryzna

Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kościerzynie na lata 2021-2026:

prezes – Alicja Żurawska
wiceprezes – Krzysztof Datta
wiceprezes – Tomasz Klinkosz
wiceprezes – Włodzimierz Ostrowski
sekretarz – Marek Bronk
skarbnik – Marcin Mielewczyk
członek prezydium – Mirosław Ebertowski
członek prezydium – Piotr Laska
członek prezydium – Józef Modrzejewski
członek prezydium – Wiesław Szarmach
członek prezydium – Józef Czapiewski
członek zarządu – Waldemar Hetmański
członek zarządu – Andrzej Mazur
członek zarządu – Zenon Skwierawski

Komisja Rewizyjna:
przewodniczący – Jerzy Zieliński
wiceprzewodniczący – Józef Bok
sekretarz – Małgorzata Bonin

Delegaci do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Gdańsku:

Tomasz Klinkosz
Wiesław Szarmach

Komentarze